NOTULEN VAN DE  GEMEENTERAAD

 

VERGADERING VAN 26 oktober 2023

 

Aanwezig:

Hilde Wolfs, voorzitter

Werner Raskin, burgemeester

Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Heidi Berx, schepenen

Alfons Capiot, Serge Voncken, Linda Verjans, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek, Jan Wils, raadsleden

Geert Rouffa, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

Liesbeth Werelds, Stanny Crommen, Ria Moesen, raadsleden

 

 

Schepen Bert Vertessen deelt mee dat de fractie NVA-nieuw voortaan zal zetelen als de fractie N-VA Fusiebelang.

Overzicht punten

 

In openbare vergadering

01

Financiën (gemeente) - Aanvullende belasting op de Personenbelasting (APB) voor het aanslagjaar 2024 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op de artikelen 464 tot en met 470/2 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992;

 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat het gerechtvaardigd is een billijke financiële tussenkomst te vragen van de inwoners van de gemeente, gelet op de financiële toestand van de gemeente en de wettelijke verplichting om een financieel evenwicht te handhaven;

 

Besluit,

 

10 stemmen voor: Werner Raskin (VLD-plus), Bert Vertessen (N-VA Fusiebelang), Yves Croux (VLD-plus), Johan Schoefs (N-VA Fusiebelang), Heidi Berx (VLD-plus), Linda Verjans (VLD-plus), Michel Vanroy (VLD-plus), Wim Hellinx (VLD-plus), Wendy Bollen (VLD-plus) en Hilde Wolfs (N-VA Fusiebelang).
8 stemmen tegen: Alfons Capiot (WIJ Hoeselt), Serge Voncken (Best-Groen), Carine Moors (Best-Groen), Christiaan Hex (Best-Groen), Mieke Claesen (Best-Groen), Marc Bamps (Best-Groen), Eddy Vandecaetsbeek (WIJ Hoeselt) en Jan Wils (Best-Groen).
 

Art. 1 - Voor het aanslagjaar 2024 een aanvullende belasting te vestigen ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente Hoeselt op 1 januari van het aanslagjaar.

 

Art. 2 - De belasting wordt vastgesteld op 8,5 ten honderd (8,5 %) van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar.

Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

 

Art. 3 - De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting gebeuren door het bestuur der directe belastingen, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

 

Art. 4 - Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Het belastingreglement wordt overeenkomstig de artikelen 285, 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

02

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2024 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;

 

Gelet op artikel 464/1, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992;

 

Gelet op artikel 2.1.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4 van het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat het gerechtvaardigd is een billijke financiële tussenkomst te vragen van de belanghebbenden op het grondgebied van de gemeente, gelet op de financiële toestand van de gemeente en de wettelijke verplichting om een financieel evenwicht te handhaven;

 

Besluit,

 

10 stemmen voor: Werner Raskin (VLD-plus), Bert Vertessen (N-VA Fusiebelang), Yves Croux (VLD-plus), Johan Schoefs (N-VA Fusiebelang), Heidi Berx (VLD-plus), Linda Verjans (VLD-plus), Michel Vanroy (VLD-plus), Wim Hellinx (VLD-plus), Wendy Bollen (VLD-plus) en Hilde Wolfs (N-VA Fusiebelang).
8 stemmen tegen: Alfons Capiot (WIJ Hoeselt), Serge Voncken (Best-Groen), Carine Moors (Best-Groen), Christiaan Hex (Best-Groen), Mieke Claesen (Best-Groen), Marc Bamps (Best-Groen), Eddy Vandecaetsbeek (WIJ Hoeselt) en Jan Wils (Best-Groen).
 

Art. 1 - Voor het aanslagjaar 2024 ten bate van de gemeente Hoeselt 913 opcentiemen te heffen op de onroerende voorheffing.

 

Art. 2 - De vestiging en de inning van de gemeentebelastingen gebeuren door de Vlaamse Belastingdienst.

 

Art. 3 - Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Het belastingreglement wordt overeenkomstig de artikelen 285, 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

03

Financiën (gemeente) - Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen voor het aanslagjaar 2024 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op artikel 170,§4, Grondwet;

 

Gelet op het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, Titel 2 Hoofdstuk 5 en artikel 3.1.0.0.4;

 

Gelet op de artikelen 42, §3, 186,187 en 253, §1, 3° Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;

 

Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, art 464/1;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente Hoeselt;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Voor het aanslagjaar 2024 ten voordele van de gemeente Hoeselt 200 (tweehonderd) opcentiemen te heffen op de gewestelijke heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen zoals vermeld in titel 2 hoofdstuk 5 van het decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

 

Art. 2 - De gemeente Hoeselt doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen.

 

Art. 3 - Een afschrift van deze verordening wordt aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst toegezonden.

 

Art. 4 - Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Het belastingreglement wordt overeenkomstig de artikelen 285, 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

04

Financiën (gemeente) - Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten voor het aanslagjaar 2024 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op artikel 170, §4, Grondwet;

 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 2.6.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;

 

Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, inzonderheid Hoofdstuk III, artikel 15, betreffende de mogelijkheid om gemeentelijke opcentiemen te heffen;

 

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, art 464/1,2°;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente Hoeselt;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Voor het aanslagjaar 2024 ten voordele van de gemeente Hoeselt 200 (tweehonderd) opcentiemen te heffen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen.

 

Art. 2 - De gemeente Hoeselt doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen.

 

Art. 3 - Een afschrift van deze verordening wordt aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst toegezonden.

 

Art. 4 - Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Het belastingreglement wordt overeenkomstig de artikelen 285, 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

05

Financiën (gemeente) - Dienstenbelasting voor het aanslagjaar 2024 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op artikel 170 van de Grondwet;

 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen;

 

Gelet op het Decreet van 30 mei 2008, zoals gewijzigd;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente Hoeselt;

 

Overwegende dat het voor het behoud van het financieel evenwicht noodzakelijk is een dienstenbelasting te heffen ten laste van gezinnen en bedrijven als tussenkomst in de grote algemene uitgaven door de gemeente gedaan ten behoeve van de bevolking en het onderhoud van de gemeente;

 

Besluit,

 

10 stemmen voor: Werner Raskin (VLD-plus), Bert Vertessen (N-VA Fusiebelang), Yves Croux (VLD-plus), Johan Schoefs (N-VA Fusiebelang), Heidi Berx (VLD-plus), Linda Verjans (VLD-plus), Michel Vanroy (VLD-plus), Wim Hellinx (VLD-plus), Wendy Bollen (VLD-plus) en Hilde Wolfs (N-VA Fusiebelang).
8 stemmen tegen: Alfons Capiot (WIJ Hoeselt), Serge Voncken (Best-Groen), Carine Moors (Best-Groen), Christiaan Hex (Best-Groen), Mieke Claesen (Best-Groen), Marc Bamps (Best-Groen), Eddy Vandecaetsbeek (WIJ Hoeselt) en Jan Wils (Best-Groen).
 

Art. 1 - Vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 ten voordele van de gemeente Hoeselt een jaarlijkse dienstenbelasting te heffen.

 

Art. 2 - De belasting is hoofdelijk verschuldigd door:

-          De meerderjarige leden van elk gezin als zodanig ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar of die effectief en duurzaam verblijven op het grondgebied van de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. Deze belasting is verschuldigd per woongelegenheid. De belasting is niet verschuldigd indien het bewijs geleverd wordt van een effectief en duurzaam verblijf op het grondgebied van een andere gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. Elk gezinslid dat ouder is dan 18 jaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

-          Iedere natuurlijke - of rechtspersoon of hoofdelijk de leden van elke vereniging, die als hoofd en/of bijkomende activiteit op 1 januari van het aanslagjaar een zelfstandig of vrij beroep uitoefent of een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent op het grondgebied van de gemeente, verder bedrijven genoemd. Deze belasting is verschuldigd per bedrijfseenheid. Als bedrijfseenheid geldt elke ruimte of verzameling van ruimten (gebouwen of gedeelten van gebouwen) niet uitsluitend gebruikt als woongelegenheid en dienstig voor de uitoefening van om het even welke activiteiten, zoals hierboven genoemd.

 

Art. 3 - §1. Een gezin bestaat uit hetzij één persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij uit twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenleven.

§2. De belasting wordt gevestigd op naam van de referentiepersoon van het gezin, die op 1 januari van het aanslagjaar zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft in de gemeente Hoeselt.

§3. De referentiepersoon van het gezin met hoofdverblijfplaats in Hoeselt, is deze die als dusdanig is ingeschreven in het bevolkingsbestand van de gemeente.

 

Art. 4 - De belasting bedraagt 90,00 EUR per belastingplichtige.

 

Art. 5 - De belasting van 90,00 EUR wordt verminderd tot 43,00 EUR indien de aangeslagene bewijst dat hij/zij op 1 januari van het aanslagjaar geniet van het voorkeurtarief inzake de gezondheidszorg op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen.

De lijst van de personen die recht hebben op vermindering zal opgevraagd worden bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

De genieters van de verminderde aanslagvoet dienen hun aanspraak op het verminderd tarief uiterlijk binnen de drie maanden na overhandiging van het aanslagbiljet kenbaar te maken voor zover ze op het kohier werden gebracht voor een bedrag dat hoger is dan datgene waarvoor ze reglementair konden worden aangesproken. De na de voormelde termijn ontvangen aanspraken doen het recht op vermindering vervallen.

 

Art. 6 - De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. Voor de vaststelling van de belasting wordt de toestand op 1 januari van het aanslagjaar in aanmerking genomen.

 

Art. 7 - Indien de woongelegenheid van het gezin en de bedrijfseenheid een harmonieus geheel vormen en één van de leden van het gezin zijn bedrijfsactiviteit uitoefent in dit gebouw dan is men de belasting slechts éénmaal verschuldigd.

 

Art. 8 - De belasting is niet verschuldigd door de meerderjarige leden van het gezin dat louter om administratieve redenen in het bevolkingsregister is ingeschreven en dus geen verblijf houdt op het grondgebied van de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

 

Art. 9 - De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel directeur die onverwijld zorgt voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier ook de verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig reglement.

 

Art. 10 - De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn, worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.

 

Art. 11 - De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt naam, hoedanigheid, adres of zetel van de belastingplichtige  alsmede het voorwerp van het bezwaarschrift  en een opgave van de feiten en middelen en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van burgemeester en schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige (en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger) en anderzijds naar de financieel directeur.

 

Art. 12 - Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Het belastingreglement wordt overeenkomstig de artikelen 285, 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

06

Financiën (gemeente) - Retributie op de aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen - Aanpassing van het besluit van 26 september 2019 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;

 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

 

Gelet op  het raadsbesluit 'Aansluiting vastgoedinformatieplatform (VIP)' van 31 augustus 2023;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Vanaf 1 november 2023 wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een retributie geheven op de aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen, die niet verlopen via het Vastgoedinformatieplatform (VIP) van de Vlaamse regering.

 

Art. 2 - De retributie wordt vastgesteld als volgt:

 

Op de aanvraag van een uittreksel uit het plannenregister: 20,00 EUR per kadastraal perceel.

Het plannenregister bevat alle informatie over bestaande ruimtelijke plannen op alle niveau's.

Een uittreksel uit het plannenregister geeft een overzicht van alle plannen die van toepassing zijn voor een bepaald perceel.

 

Op de aanvraag van een uittreksel uit het vergunningenregister: 20,00 EUR per kadastraal perceel.

Het vergunningenregister is een databank.

Een uittreksel geeft een overzicht van alle afgeleverde en/of geweigerde vergunningen voor een bepaald perceel.

 

Op de aanvraag van de stedenbouwkundig uittreksel: 40,00 EUR per kadastraal perceel.

Het stedenbouwkundig uittreksel is de combinatie van een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister.

 

Op de aanvraag om vastgoedinformatie: 70,00 EUR per kadastraal perceel.

Vastgoedinformatie is de combinatie van het inlichtingenformulier vastgoedinformatie en een stedenbouwkundig uittreksel.

 

Art. 3 - De retributie is verschuldigd door de aanvrager bij de aanvraag van de stedenbouwkundige inlichtingen.

 

Art. 4 - De betaling van de in te vorderen retributie dient contant te gebeuren of via overschrijving.

 

Art.5 - Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Het retributiereglement wordt overeenkomstig de artikelen 285, 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

07

Financiën (gemeente) - Aanpassing samenstelling gemeenteraadscommissie financiën - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 37 houdende de oprichting van gemeenteraadscommissies;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op 'Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad' goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2019;

 

Gelet op de aanpassing van 'Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad' goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 februari 2022, meer bepaald artikel 35;

 

Gelet op het raadsbesluit van 24 oktober 2019 houdende de oprichting van een gemeenteraadscommissie financiën;

 

Gelet op het raadsbesluit van 25 november 2021 houdende de aanpassing van de samenstelling van de gemeenteraadscommissie financiën;

 

Gelet op het raadsbesluit van 28 april 2022 houdende de aanpassing van de samenstelling van de gemeenteraadscommissie financiën;

 

Overwegende dat Boulet Jordi, commissielid voor de fractie NVA-nieuw, op 1 juni 2023 zijn ontslag heeft aangeboden als gemeenteraadslid en per definitie ook als lid van deze gemeenteraadscommissie;

 

Gelet op de ontvangen ontvankelijke voordrachtakte waarin Moesen Ria wordt aangeduid als kandidaat-commissielid;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Goedkeuring te verlenen aan de aangepaste samenstelling van de gemeenteraadscommissie financiën die, gelet op de ontvangen ontvankelijke voordrachtakte, wordt samengesteld als volgt:

Crommen Stanny, gemeenteraadslid, namens de fractie VLD-plus

Verjans Linda, gemeenteraadslid, namens de fractie VLD-plus

Werelds Liesbeth, gemeenteraadslid, namens de fractie VLD-plus

Moesen Ria, gemeenteraadslid, namens de fractie N-VA Fusiebelang

Hex Christiaan, gemeenteraadslid, namens de fractie Best-Groen

Bamps Marc, gemeenteraadslid, namens de fractie Best-Groen

Capiot Alfons, gemeenteraadslid, namens de fractie WIJ Hoeselt.

 

Art. 2 - Van dit besluit melding te maken bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig de artikelen 285 (lijst) en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

08

Omgeving - Gebruiksovereenkomst PC De Altenaar - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Overwegende dat de gemeentelijke basisschool van Alt-Hoeselt momenteel een lokaal van het Parochiaal Centrum (PC) de Altenaar gebruikt voor de functie als klas- en vergaderlokaal;

 

Overwegende dat PC de Altenaar gelegen is te Alt-Hoeselt, Smisstraat 46 op perceel Hoeselt, 1ste afdeling sectie I 490 B met een oppervlakte van 3.566 m²;

 

Overwegende dat PC de Altenaar eigendom is van de Kerkfabriek Sint-Lambertus en in bruikleen is aan de vzw PC de Altenaar;

 

Gelet op bijgevoegde bruikleenovereenkomst tussen de kerkfabriek Sint-Lambertus te Alt-Hoeselt en de vzw PC de Altenaar;

 

Overwegende dat het aangewezen is met de vzw PC de Altenaar een overeenkomst te sluiten voor het gebruik van een lokaal uit het PC zodoende de gemaakte afspraken geofficialiseerd worden;

 

Gelet op bijgevoegde ontwerp gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Hoeselt en de vzw PC de Altenaar en haar bijlagen:

-          Bouwaanvraagplan Gronplan - Kelders d.d. 23.04.1981

-          Intern reglement PC de Altenaar vzw

-          Bijlage 3 - Lokaal 1

-          Bijlage 10 - Lokaal 1 Poets

-          Meldingsformulier;

 

Overwegende dat de overeenkomst vanaf 1 september 2022 wordt aangegaan met perioden van 1 jaar om de continuïteit van het klaslokaal te garanderen;

 

Overwegende dat de gebruiksvergoeding wordt vastgesteld op 3.000,00 EUR per jaar (gekoppeld aan de index). De gebruiksvergoeding omvat ook de kosten voor het gebruik van de nutsvoorzieningen;

 

Gelet op bijgevoegd kadastraal plan;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De bijgevoegde gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Hoeselt en de vzw Parochiaal Centrum de Altenaar, voor het gebruik van een lokaal in het parochiaal centrum te Alt-Hoeselt, Smisstraat 46 als klas- en vergaderlokaal, goed te keuren. De overeenkomst wordt aangegaan vanaf 1 september 2022 met perioden van 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

 

Art. 2 - De gebruiksvergoeding wordt vastgesteld op 3.000,00 EUR/jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd.

 

Art. 3 - De overeenkomst wordt aangegaan voor reden ten algemenen nutte (Art. 2.9.6.0.3 decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit) o.m. voor extra klaslokalen.

 

Art. 4 - De middelen die nodig zijn voor het aangaan van deze overeenkomst, zijn voorzien op

sleutel  6100 4000 0800 van het lopende budget.

 

Art. 5 - Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit besluit.

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

09

Overheidsopdrachten - Opmaak bomenplan - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 140.000,00 EUR niet);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Opmaak bomenplan” een bestek met nr. 2023-057 werd opgesteld door de Technische Dienst;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 33.057,85 EUR excl. btw of 40.000,00 EUR incl. 21% btw;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2023, op budgetcode 21400007/03/0340 (actie/raming AC000103/MJP000967);

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2023-057 en de raming voor de opdracht “Opmaak bomenplan”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 33.057,85 EUR excl. btw of 40.000,00 EUR incl. 21% btw.

 

Art. 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Art. 3 - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2023, op budgetcode 21400007/03/0340 (actie/raming AC000103/MJP000967).

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

10

Overheidsopdrachten - Aankoop digiborden - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 140.000,00 EUR niet);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop digiborden” een bestek met nr. 2023-058 werd opgesteld door Gemeentelijke basisschool Alt-Hoeselt;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 14.049,58 EUR excl. btw of 17.000,00 EUR incl. 21% btw;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2023, op budgetcode 24100000/06/0800 (actie/raming AC000085/MJP000619);

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2023-058 en de raming voor de opdracht “Aankoop digiborden”, opgesteld door Gemeentelijke basisschool Alt-Hoeselt. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 14.049,58 EUR excl. btw of 17.000,00 EUR incl. 21% btw.

 

Art. 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Art. 3 - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2023, op budgetcode 24100000/06/0800 (actie/raming AC000085/MJP000619).

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

11

Mobiliteit - Aanvullend reglement op het verkeer n.a.v. het instellen van de Beukenlaan als ‘Schoolstraat’ - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op de Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

 

Gelet op de Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de bekostiging van verkeerstekens;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer;

 

Overwegende dat een 'Schoolstraat' een straat is nabij een onderwijsinstelling waar gemotoriseerd verkeer tijdens bepaalde uren niet toegelaten is, ze wel toegankelijk is voor voetgangers, rijwielen, speed pedelecs en uiteraard ook voor de hulpdiensten en er tevens ook bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen, en/of in het bezit zijn van een vergunningskaart, verleend door het gemeentebestuur, de afgesloten zone stapvoets mogen betreden zonder de zwakke weggebruikers te hinderen;

 

Overwegende dat er door het college van burgemeester en schepenen, in overleg met B. Vertessen, schepen, afgevaardigden van de schooldirecties en oudercomités en de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst op 6 april 2021 beslist werd een 'Schoolstraat' in te stellen om de veiligheid ter hoogte van de school te verhogen en dit onder de vorm van een proefproject;

 

Overwegende dat dit proefproject ingesteld werd van 19 april 2021 tot het einde van het schooljaar;

Overwegende dat er begin juni 2021 onder de leerlingen van de 3 hoogste leerjaren, de leerkrachten, de directie, de ouders en de omwonenden een enquête georganiseerd werd om te zien hoe de nieuwe verkeersmaatregelen ervaren werden; dat er 109 ingevulde enquêtes ontvangen werden waaruit blijkt dat 52,3% de nieuwe situatie heel goed vond en 73,4% van mening was dat de schoolomgeving veiliger geworden was;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op basis van deze resultaten het proefproject wilde omzetten in een definitieve status;

 

Overwegende dat de gemeenteraad op 26 augustus 2021 besliste om in de Beukenlaan een 'Schoolstraat' in te richten en dit op alle schooldagen van 8u15 tot 8u45 en van 15u00 tot 15u30, behalve op woensdag; Op woensdag werd de 'Schoolstraat' ingesteld van 8u15 tot 8u45 en van 11u40 tot 12u10;

 

Overwegende dat deze maatregel in voege ging vanaf 1 september 2021 voor onbepaalde duur;

 

Overwegende dat het, voor het ordelijk en veilig verloop, noodzakelijk was maatregelen te treffen tot regeling van het verkeer en de bescherming van fietsers en voetgangers;

 

Overwegende dat er nadarhekken met de nodige verkeersborden ter beschikking gesteld werden door het gemeentebestuur van Hoeselt; dat de bediening ervan gebeurt door medewerkers van de school;

 

Overwegende dat de toegang voor iedere bestuurder verboden is behalve voor de bewoners van het afgesloten gedeelte; dat zij hiervoor een vergunningskaart kunnen aanvragen bij het gemeentebestuur van Hoeselt;

 

Overwegende dat de bestuurders die in de 'Schoolstraat' rijden dit stapvoets moeten doen, ze een doorgang vrij moeten laten voor voetgangers en fietsers, hen voorrang verlenen en zo nodig stoppen;

 

Overwegende dat prioritaire voertuigen, indien de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, toegang krijgen tot de 'Schoolstraat';

 

Overwegende dat er beslist werd om zowel voor als na schooltijd een 'Schoolstraat' in te stellen;

 

Overwegende dat directrice A. Jacobs echter liet weten dat het einduur van de scholen Spelenderwijs en Wonderwijs, respectievelijk gelegen in de Beukenlaan 35 en 27, veranderd is van 15u20 naar 15u00, dat hierdoor bijgevolg ook de uren waartussen de maatregelen van de 'Schoolstraat' van toepassing zijn, aangepast dienen te worden voor alle schooldagen, behalve woensdag;

 

Overwegende dat werd vastgesteld dat tevens het einduur op woensdag van de desbetreffende scholen veranderd is van 11u55 naar 12u15, dat hierdoor bijgevolg ook de uren waartussen de maatregelen van de 'Schoolstraat' van toepassing zijn, aangepast dienen te worden voor de woensdagen;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Het aanvullend reglement inzake het definitief instellen van de ‘Schoolstraat’ in de Beukenlaan, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 augustus 2021, op te heffen.

 

Art. 2 - Onderhavig reglement goed te keuren en de nieuwe begin- en einduren van de 'Schoolstraat' in de Beukenlaan als volgt te vast te stellen:

-          op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 14u45 tot 15u25

-          op woensdag van 12u00 tot 12u40

en dit vanaf 6 november 2023 voor onbepaalde duur.

 

Art. 3 - Navolgende beslissingen worden gehandhaafd:

-          De ‘Schoolstraat’ wordt ‘s morgens van 8u15 tot 8u45 ingesteld op alle schooldagen.

-          De maatregel zal gesignaleerd worden door middel van nadarhekken met daarop een verkeersbord C3 (verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder) en een onderbord van het type IV met opschrift 'SCHOOLSTRAAT'.

-          De school zal instaan voor het afsluiten en terug openzetten van de 'Schoolstraat' op bovenvernoemde dagen en tijdstippen.

-          De toegang tot de 'Schoolstraat' is in beide richtingen verboden voor gemotoriseerd verkeer.

-          De 'Schoolstraat' is wel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en speed pedelecs, alsook voor uitrijdende buurtbewoners, in het bezit van een vergunning afgeleverd door de wegbeheerder, en prioritaire voertuigen, indien de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, weliswaar stapvoets en rekening houdend met de voetgangers en fietsers.

 

Art. 4 - Om het effect van de 'Schoolstraat' te verhogen zullen ook navolgende bijkomend genomen maatregelen gelden, met name:

1) het invoeren van een éénrichtingsverkeer vanaf Beukenlaan 55 (bovenkant) met uitrijden aan de Rode Kruislaan richting de Bormanlaan. Navolgende signalisatie werd hiervoor geplaatst:

• Verkeersborden F19

- t.h.v. kruispunt Beukenlaan - Hooilingenstraat (in de richting van de school)

- t.h.v. kruispunt Beukenlaan - Rode Kruislaan (in de richting van De Bormanlaan)

- t.h.v. de kleuterschool (staat er al = huidige éénrichting)

• Verkeersborden C1

- t.h.v. kruispunt Rode Kruislaan - De Bormanlaan (in de richting van de Beukenlaan)

- ander bord staat reeds aan de kleine parking CC (huidige éénrichting)

• Onderborden (om tegenrichting fietsen mogelijk te maken)

- onderborden voorzien van het type M11 en M18 (zie art 9.1.3° a) MB 11/10/1976.

- het onderbord M11 wordt gecombineerd met het verkeersbord C1.

- het onderbord M18 wordt gecombineerd met verkeersbord F19.

 

2) Het invoeren van een stilstaan- en parkeerverbod in de Beukenlaan (richting school) en in de Rode Kruislaan (richting Bormanshof) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u00 tot 9u00 en van 15u00 tot 16u00 en op woensdag van 8u00 tot 9u00 en van 11u30 tot 12u30. Hiervoor werd navolgende signalisatie geplaatst:

• Verkeersborden E3 instellen aan het begin van de straat - steeds in combinatie met opwaartse pijl (art 70.2.2.1° KB 1/12/1975). Het is verboden om stil te staan en te parkeren op de rijbaan en op de bermen langs de kant van de openbare weg waar het verkeersbord geplaatst is en dit vanaf het verkeersbord tot het volgende kruispunt, daardoor werd het aan beide zijden van de rijbaan geplaatst.

 Locaties:

- t.h.v. het kruispunt Hooilingenstraat-Beukenlaan (richting school), links en rechts van de rijbaan met opwaartse pijl (witte achtergrond met zwarte pijl - zie art 11.4.3° MB 11/10/1976).

- rechts van de rijbaan tot aan de plaats waar men de parkeergelegenheden voor de onthaalmoeders voorziet daar opnieuw een verkeersbord E3 plaatsen met neerwaartse pijl -> links van de rijbaan niets plaatsen.

- t.h.v. het kruispunt Beukenlaan - Rode Kruislaan (richting De Bormanlaan) - beide zijden van de rijbaan + opwaartse pijl.

Het einde moet niet ingesteld worden, gezien de reglementering van toepassing is tot aan het volgende kruispunt (uitgezonderd daar waar parkeerplaatsen voor onthaalouders voorzien worden - zie verder).

Omdat de afstand minder is dan 300 meter, moet er geen herhalingsbord geplaatst worden.

• onderborden:

- ma, di, do, vrij van 8u-9u & van 15u-16u.

- woe van 8u-9u en van 11u30-12u30.

- deze moeten van blauwe kleur zijn met wit opschrift en met de teksten voorzien zoals in art 70.2.1.1° van KB 1/12/1975 en art 11.1.1° MB 11/10/1976.

 

3) Twee afgelijnde parkeervakken in de Beukenlaan tegenover huisnummer 44, en dit enkel voor houders van een parkeerkaart, afgeleverd door het gemeentebestuur Hoeselt, met navolgende signalisatie:

• Verkeersbord E9a + onderbord 'parkeerkaart' + opgaande pijl met afstandsaanduiding 12m (= 2 parkeerplaatsen)

- enkel rechts van de rijbaan aanbrengen.

- 5 meter verwijderd blijven van het kruispunt

- het verkeersbord E9a mag niet met een opschrift gecombineerd worden.

- het onderbord 'parkeerkaart' is voorzien op blauwe achtergrond met wit opschrift.

  

4) Een tegenrichting fietssuggestiestrook in de Beukenlaan en de Rode Kruislaan.

 

Art. 5 - Aan de bewoners binnen de afgesloten zone van de 'Schoolstraat' zal, op éénvoudig verzoek, een bewonerskaart afgeleverd worden. Deze bewonerskaart zal volgende elementen bevatten:

- kaartnummer

- naam en voornaam bestuurder/eigenaar voertuig

- adres bestuurder/eigenaar voertuig

- nummerplaat

- reliëfstempel van het gemeentebestuur

- logo van het gemeentebestuur

De bewonerskaart wordt geplastificeerd en dient duidelijk zichtbaar achter de venster van het voertuig geplaatst worden. Ze wordt afgeleverd aan:

- personen die gedomicilieerd zijn op de Beukenlaan

- personen die een handelszaak hebben op de Beukenlaan

 

Art. 6 - Onderhavig aanvullend reglement zal overgemaakt worden aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken via het loket lokale besturen.

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

12

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke Holding nv in vereffening - Agenda buitengewone algemene vergadering van 13 november 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij Gemeentelijke Holding nv in vereffening;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt per schrijven van 17 oktober 2023 werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gemeentelijke Holding nv in vereffening die op 13 november 2023 om 14u00 plaats heeft in het Bluepoint Brussels Business Centre, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel;

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente Hoeselt per brief van 17 oktober 2023 overgemaakt werd;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Gemeentelijke Holding nv in vereffening d.d. 13 november 2023:

 1. Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 2. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
 3. Volmacht aan de vereffenaars tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 4. Volmacht voor de formaliteiten.

 

Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Gemeentelijke Holding nv in vereffening op 13 november 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Gemeentelijke Holding nv in vereffening, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres avgh@quinz.be.

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

13

Secretariaat (gemeente) - Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Agenda buitengewone algemene vergadering van 6 december 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt per aangetekend schrijven van 3 oktober 2023 werd opgeroepen om op digitale wijze deel te nemen aan de algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op woensdag 6 december 2023 om 18u30;

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente Hoeselt per brief van 3 oktober 2023 overgemaakt werd;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 6 december 2023:

 1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet Lokaal Bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024 alsook van het door de raad van bestuur opgestelde budget voor 2024
 2. Statutaire benoemingen
 3. Statutaire mededelingen

 

Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de digitale buitengewone algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 6 december 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

14

Secretariaat (gemeente) - Fluvius Limburg - Agenda buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij Fluvius Limburg;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt per aangetekend schrijven van 20 september 2023 werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Limburg die op 20 december 2023 plaats heeft in "PXL-NeXT" (blok D), Elfde-Liniestraat 24 te 3500 Hasselt;

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente Hoeselt per brief van 20 september 2023 overgemaakt werd;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Fluvius Limburg d.d. 20 december 2023:

 1. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft:

a)      Wijziging van het voorwerp;

b)      Schrapping ingevolge de oprichting van s-Lim DV van de bestaande artikelen 2bis punt 11, 3 A. 5. 5.3. en 9 punt 7 en actualisering van bijlage 2;

c)       Rechtzetting in artikel 8 punt f;

d)      Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren;

e)      Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen;

f)        Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het agendapunt 1 vast te stellen.

 1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2024.
 2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 e.v. WVV.
 3. Aanvaarding uitbreiding aansluiting gemeenten voor (neven)activiteiten.
 4. Statutaire benoemingen.
 5. Statutaire mededelingen.
 6. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie om de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 4, 5 en desgevallend 6 bij authentieke akte te doen vaststellen.

 

Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) buitengewone algemene vergadering van Fluvius Limburg op 20 december 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Limburg, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

15

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 28 september 2023 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Overwegende dat conform artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering steeds samen met de agenda van de gemeenteraad ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld worden aan de gemeenteraadsleden;

 

Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering;

 

Gelet op het ontwerp van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 28 september 2023 in bijlage;

 

Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 32 betreffende de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 28 september 2023 goed te keuren en namens de gemeenteraad ter ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 06/12/2023
Overzicht punten

Bijkomende punten:

 

16

Secretariaat (gemeente) - Stand van zaken dossier Appeltans en wachtbekken Werm - Kennisgeving

 

Raadslid Mieke Claesen heeft in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van de mogelijkheid gebruik gemaakt om namens de fractie Best Groen een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van donderdag 26 oktober 2023. Meer bepaald wenst zij het volgende punt behandeld te zien:

 

Stand van zaken dossier Appeltans en wachtbekken Werm

 

In het recente verslag van het schepencollege van 10 oktober 2023 konden wij lezen dat dhr. M. Appeltans voor diverse milieuovertredingen voor de correctionele rechtbank werd gedagvaard en dat de belangen van de gemeente Hoeselt door de advocaat die voorheen was aangesteld voor de onderhandelingen zal worden verdedigd.

 

Wij blijven echter wachten op de overeenkomst voor het wachtbekken. Reeds op de gemeenteraad van januari 2023 heeft burgemeester Werner Raskin gezegd dat er een getekende overeenkomst was met de familie Appeltans over de grondruil voor de realisatie van het wachtbekken. Op de gemeenteraad van april 2023 deelde hij opnieuw mee dat er een gewijzigde getekende overeenkomst was die zo snel mogelijk aan het schepencollege en de gemeenteraad zou worden voorgelegd. Op de gemeenteraad van mei 2023 werd dit eveneens bevestigd, ook door schepen Bert Vertessen. Ondertussen zijn we sinds de ondertekening van de overeenkomst eind april 2023 zes maanden verder en is die overeenkomst nog niet aan het schepencollege of de gemeenteraad voorgelegd. Waarom niet? Waarom heeft de gemeente Hoeselt destijds de onteigeningsprocedure voor openbaar nut niet opgestart?

 

Raadslid Mieke Claesen licht het agendapunt toe.

 

Schepen Bert Vertessen geeft aan dat hij zal antwoorden op het eerste deel van de vragen van raadslid Mieke Claesen, met name de milieuovertredingen van dhr. M. Appeltans. Hij bevestigt vervolgens dat dhr. Appeltans op 12 december 2023 voor de rechtbank moet verschijnen. Op deze zitting worden 5 punten behandeld. Het betreft 2 punten uit Kortessem en 3 uit Hoeselt. De gemeente Kortessem overweegt overigens om ook een advocaat aan te stellen om hun deel in deze zaak te verdedigen. Schepen Bert Vertessen verduidelijkt dat de 3 punten van de gemeente Hoeselt gaan over de populierenkap in VEN-gebied, over 70 hoogstambomen en over de 330 m verdwenen meidoornhaag. Het gemeentebestuur heeft aan haar advocaat gevraagd om te bekijken of er gepleit kan worden voor een herstel ter plaatse aangezien het schepencollege eigenlijk niet tevreden is met de boetes die in het verleden zijn betaald voor de inbreuken.

 

Schepen Bert Vertessen merkt op dat raadslid Jan Wils dit misschien niet zal geloven, maar het gemeentebestuur heeft een paar dagen geleden een brief hierover ontvangen. Deze is gedateerd op 24 oktober 2023. Hij deelt mee dat de ontvangst van deze brief hem veel deugd heeft gedaan. Hij verduidelijkt dat de brief de proces-verbalen bevat die de gemeente Hoeselt destijds heeft opgesteld voor de 4 percelen in het VEN-gebied waar de houtkant is verdwenen en waar de populieren illegaal zijn gekapt. Destijds was er gevraagd om een compensatie uit te voeren, die er uiterlijk op 1 januari van dit jaar had moeten zijn. Uit een controle in het voorjaar bleek echter dat dit nog niet was gebeurd. In de tussentijd heeft het Agentschap Natuur & Bos diverse keren contact gehad met dhr. Appeltans en zijn advocaat. Deze laatste heeft een paar keer om uitstel gevraagd voor hun samenkomst, maar na het tweede uitstel reageerden ze niet meer waarop ANB heeft geconcludeerd dat er geen wil meer is vanwege dhr. Appeltans voor verder overleg. Het Agentschap Natuur & Bos heeft als reactie hierop aangekondigd dat er vanaf het komende plantseizoen - dat loopt van 16 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 - dagelijks een boete van 560,00 EUR zal worden opgelegd. En deze boete van 560,00 EUR per dag zal verlengd worden in het najaar, van 1 november 2024 tot en met 31 maart 2025, - opnieuw het volledige plantseizoen - tot het totaalbedrag van 560.000,00 EUR is bereikt. Het gemeentebestuur hoopt dat er zodoende toch beweging komt en dat er herstel zal komen in Schalkhoven, zodat het VEN-gebied opnieuw zal worden aangeplant, aldus schepen Bert Vertessen.

 

Burgemeester Werner Raskin denkt dat beide artikels in de krant hun waarschijnlijk hebben wakker geschud. Die hebben dan toch enige waarde gehad. Raadslid Serge Voncken haalt aan dat dit dus ook dankzij het initiatief van Best Groen is.

 

Raadslid Fons Capiot vraagt om er rekening mee te houden dat de zaak enkel wordt ingeleid op 12 december 2023. Dit betekent dat de zaak nog niet ten gronde zal worden behandeld.

 

Schepen Bert Vertessen bevestigt dat de zaak op 12 december 2023 enkel wordt ingeleid. Hij acht de kans bovendien klein dat dhr. Appeltans op de zitting zal verschijnen.

 

Burgemeester Werner Raskin geeft vervolgens aan dat hij zal antwoorden op het tweede gedeelte van het agendapunt van raadslid Mieke Claesen wat betreft de overeenkomst omtrent het wachtbekken in deelgemeente Werm. Hij bevestigt dat er herhaaldelijk werd onderhandeld tussen de gemeente Hoeselt en de familie Appeltans met betrekking tot deze grondruil. En het is algemeen bekend dat de familie Appeltans geen gemakkelijke mensen zijn. In samenwerking met de advocaten werd oorspronkelijk een mondeling akkoord bereikt. De gemaakte afspraken werden in een overeenkomst vastgelegd en ondertekend door dhr. Appeltans. Echter werd er vervolgens geconstateerd dat de ondertekende overeenkomst in strijd was met de gemaakte afspraken. Ook beide advocaten waren verrast door de wijzigingen die door de tegenpartij waren aangebracht en die dus in strijd waren met het gemaakte akkoord. Hierdoor moesten de advocaten een nieuwe overeenkomst uitwerken. Deze werd opnieuw ondertekend door dhr. Appeltans - in het bijzijn van zijn advocaten -  zoals overeengekomen. De overeenkomst is nu perfect in orde, aldus burgemeester Werner Raskin.

 

Burgemeester Raskin benadrukt dat de grondruil nu dus - in de feiten - realiteit is. De overeenkomst bevat evenwel ook een erfdienstbaarheid die noodzakelijk is voor de aansluiting op de gewestweg N730. En dat is nu weer een andere zaak... Het betreffende perceel - waarop deze erfdienstbaarheid moet komen - is zowel eigendom van dhr. Appeltans als van de nv Arlimmo, een maatschappij waar enkele familieleden van de familie Appeltans inzitten, zo legt burgemeester Werner Raskin uit. Deze nv Arlimmo staat echter onder voorlopige bewindvoering. Er is een voorlopige bewindvoerder aangesteld en deze - enkel hij - moet zijn handtekening nog zetten om de ondergrondse erfdienstbaarheid te bekrachtigen. Het gemeentebestuur wacht intussen al maanden op deze ondertekening. Burgemeester Werner Raskin denkt desalniettemin dat ze er naar alle verwachting snel zal komen. Maar de grondruil is alleszins een feit ondertussen waardoor er geen noodzaak meer is tot onteigening, aldus burgemeester Werner Raskin. Het gemeentebestuur zal het dossier volledig afronden, ook al moet er nog even gewacht worden op de handtekening van de voorlopige bewindvoerder van de firma Arlimmo. De advocaat van de gemeente Hoeselt stelt intussen alles in het werk voor deze zaak. Zowel vorige week als gisteren zijn er door de advocaat van de gemeente Hoeselt pogingen ondernomen om contact te leggen met de bewindvoerder van de firma Arlimmo, maar tevergeefs. Hij vermoedt dat bewindvoerders het momenteel geweldig druk hebben. Het schepencollege heeft evenwel niet gewacht op de handtekening van de voorlopige bewindvoerder van de firma Arlimmo om verdere stappen te zetten. Inmiddels is het plan voor de aanleg van het wachtbekken afgewerkt en bijgestuurd omdat het gemeentebestuur meer grond heeft aangekocht dan alleen die van dhr. Appeltans. Er is namelijk ook een akkoord met een fruitboer om het naastliggend perceel aan te kopen, zodat het wachtbekken ruim genoeg kan worden gemaakt, verduidelijkt burgemeester Werner Raskin. Hij is zelf een paar keer ter plaatse geweest waarna hij gevraagd heeft aan de erosiecoördinator om een nog ruimer wachtbekken te tekenen dan wat naar verwachting nodig zou zijn. Burgemeester Werner Raskin benadrukt dat het gemeentebestuur absoluut zeker wil zijn dat het wachtbekken groot genoeg is. En dankzij aanzienlijke subsidies van de Vlaamse overheid bestaat de mogelijkheid om een zo groot mogelijk wachtbekken te realiseren. De dienst Patrimonium is ook aangesproken en heeft opdracht gekregen om het dossier vooruit laten te gaan, nu er zekerheid is over de grondruil. De gemeente Hoeselt gaat nu eerst grond kopen van het OCMW Hoeselt. Het OCMW Hoeselt is immers eigenaar van de grond waarmee de gemeente Hoeselt wenst te ruilen, en deze grondaankoop moet eerst plaatsvinden alvorens de grondruil tussen de gemeente Hoeselt en dhr. Appeltans kan plaatsvinden. Dit agendapunt wordt naar alle waarschijnlijkheid op de eerstvolgende gemeenteraad geplaatst. En hierna volgt de grondruil met dhr. Appeltans. Die overeenkomst is ondertekend. Dat is zojuist uitgelegd. De gemeente Hoeselt heeft bovendien al een erfdienstbaarheid aan de ene kant van het wachtbekken. Deze erfdienstbaarheid is gelegen op de servitudeweg van de gemeente Hoeselt aan de rechterkant. En in het midden komt een overstort, waar dan het perceel ligt van de nv Arlimmo, waarbij de akte nog getekend moet worden door de bewindvoerder. Hij voegt hieraan toe dat het gemeentebestuur momenteel ook nog in gesprek is met een gebuur die ook bereid is om een doorsteek te verlenen. Dat zit dus zeer goed. Het kan niet beter dan dit. En dit is een deftig en juist antwoord op de vragen van raadslid Mieke Claesen, aldus burgemeester Werner Raskin.

 

Het plan zal binnenkort trouwens ter goedkeuring worden ingediend. Hij verduidelijkt dat dit zal worden ingediend door de erosie-expert van de gemeente Hoeselt, dewelke al met het dossier bezig is, waarna het schepencollege zijn goedkeuring over de vergunning dient te verlenen. Hij geeft aan dat deze erosie-expert in o.a. Sint-Truiden bekend staat om zijn expertise in het behandelen van dossiers met betrekking tot modderstromen en gerelateerde kwesties. Deze man is niet aan zijn proefstuk toe, aldus burgemeester Werner Raskin. De overlast wordt immers niet uitsluitend veroorzaakt door regen, maar ook door modderstromen en andere factoren. Hij herhaalt dat de omgevingsvergunning binnenkort zal ingediend worden. Het dossier ligt klaar. En dit kan omdat er al een overeenkomst is.

 

Raadslid Mieke Claesen vindt dat het allemaal heel lang duurt. We zijn al bijna een jaar verder.

 

Burgemeester Werner Raskin erkent dit. Maar er is niets bij de overheid dat heel snel gaat. Hij wijst daarbij ook naar andere overheidsprocedures, zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen en vergunningen e.d. Er is doorgaans niets dat snel gaat. Maar desondanks benadrukt hij nogmaals zijn tevredenheid over het getekende akkoord en de oplossing voor de inwoners van Werm. De advocaten van de gemeente Hoeselt hebben hier voortreffelijk werk geleverd. Er zijn intussen trouwens ook tijdelijke maatregelen getroffen door de gemeentelijke Technische Dienst om wateroverlast te verminderen, ook op het eigendom van dhr. Appeltans. En dit waterafvoersysteem wordt goed onderhouden door de Technische Dienst. Het wordt regelmatig geleegd na hevige regenval. Hierdoor is het doel van het gemeentebestuur al bereikt om de inwoners van deelgemeente Werm te helpen, verklaart burgemeester Werner Raskin. Tot de effectieve realisatie van het wachtbekken zijn deze maatregelen bedoeld om de getroffen inwoners te ondersteunen. Hij erkent dat het water nu wel allemaal naar de gewestweg N730 loopt, maar benadrukt dat dit voorheen ook al het geval was. Het verschil is dat de overloop nu óm de woningen heen wordt geleid zodoende dat - voorlopig, tot het wachtbekken er ligt - de inwoners in Werm nu al een jaar gespaard zijn van wateroverlast, aldus burgemeester Werner Raskin.

Publicatiedatum: 06/12/2023