NOTULEN VAN DE  GEMEENTERAAD

 

VERGADERING VAN 24 februari 2022

 

Aanwezig:

Jordi Boulet, voorzitter

Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Heidi Berx, schepenen

Alfons Capiot, Serge Voncken, Linda Verjans, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Mieke Claesen, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Jasper Goffin, Ria Moesen, raadsleden

Geert Rouffa, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

Werner Raskin, burgemeester

Christiaan Hex, raadslid

 

Overzicht punten

 

In openbare vergadering

01

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2022 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 40 en 265;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 en latere wijzigingen over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen, meer bepaald titel 5, artikel 85 (vastleggingen) en artikel 86 (aanrekeningen);

 

Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, meer bepaald de artikelen 3 en 7;

 

Overwegende dat op de lijst met toegestane werkings- en investeringssubsidies, welke deel uitmaakt van het deel 'documentatie' bij het meerjarenplan 2020-2025 (2022), een aantal toelagen werden ingeschreven op het exploitatiebudget;

 

Overwegende dat het aangewezen is bepaalde toelagen afzonderlijk door de gemeenteraad te laten goedkeuren;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De toekenning van volgende toelage (exploitatiebudget) voor het boekjaar 2022 goed te keuren (bedrag in EUR):

 

IOED Oost-Haspengouw & Voeren

9.366,59 EUR

6499 2090 0610.

 

Art. 2 - De uitgaven zullen vastgelegd en aangerekend worden op de budgetsleutel aangeduid in artikel 1 hierboven.

 

Art. 3 - Ingevolge artikel 9, 2de lid, van de wet van 14 november 1983 inzake de voorgeschreven verplichtingen betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, worden de bovenvermelde begunstigden volledig vrijgesteld van de door deze wet opgelegde verplichtingen, met dien verstande dat de bepalingen van artikel 3 en artikel 7, 1ste lid, van toepassing blijven (zie hiervoor artikelen 4 en 5 van dit besluit).

 

Art. 4 - De begunstigden zijn, op straffe van gehele terugbetaling van het toegekende bedrag, gehouden de toelagen aan te wenden tot betaling van werkingskosten van hun vereniging.

 

Art. 5 - De begunstigden van de toelagen zijn gehouden de aanwending van de toelagen te verantwoorden en de controle erop door het college van burgemeester en schepenen te dulden.

 

Art. 6 - Afschrift van dit besluit te hechten aan de betreffende aanrekening.

 

Art. 7 - Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig de artikelen 285 (lijst) en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

02

Omgeving - Marktbevraging erfpachtrecht 'Projectzone West' sportpark - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;

 

Gelet op de artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad;

 

Gelet op de artikelen 326 tot en met 334 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de bepalingen van Boek 3 'Goederen' van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, die van toepassing zijn op de vestiging en de modaliteiten van het recht van erfpacht;

 

Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur meer bepaald het principe van transparantie, het gelijkheidsbeginsel en de vrije mededinging;

 

Gelet op de bepalingen van de Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten;

 

Gelet op het RUP 'Sportpark' dat met het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Hoeselt d.d. 28 augustus 2014 definitief werd vastgesteld en met het besluit van de deputatie van de provincie Limburg d.d. 17 december 2014 werd goedgekeurd;

 

Besluit,

 

12 stemmen voor: Bert Vertessen (NVA-nieuw), Yves Croux (VLD-plus), Johan Schoefs (NVA-nieuw), Heidi Berx (VLD-plus), Linda Verjans (VLD-plus), Michel Vanroy (VLD-plus), Wim Hellinx (VLD-plus), Wendy Bollen (VLD-plus), Liesbeth Werelds (VLD-plus), Stanny Crommen (VLD-plus), Ria Moesen (NVA-nieuw) en Jordi Boulet (NVA-nieuw).
7 stemmen tegen: Alfons Capiot (WIJ Hoeselt), Serge Voncken (Best-Groen), Carine Moors (Best-Groen), Mieke Claesen (Best-Groen), Marc Bamps (Best-Groen), Eddy Vandecaetsbeek (WIJ Hoeselt) en Jasper Goffin (Best-Groen).
 

Art. 1 - Het ontwerp van leidraad inzake de vestiging van een erfpacht onder voorwaarden voor de realisatie en exploitatie van verschillende sportinfrastructuren op het onroerend goed te Hoeselt, kadastraal gekend als:

- deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 314

- deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 312 B

- Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 313 A

- Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 313 B

- deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 329 A

- Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 328

- deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 347 A

- deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 348 A

- deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 315 R

- deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 315 S

- deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 315 T

- deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 316

- Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 327 B

- deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 326 A

- deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 373 A

of 'Projectzone West', goed te keuren. Het ontwerp van leidraad inclusief haar bijlagen maakt integraal deel uit van dit besluit.

 

Art. 2 - Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot uitvoering van dit besluit en het ontwerp van leidraad.

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

03

Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer inzake het creëren van een bijkomende parkeerplaats voor personen met een handicap op het O.L.V.-plein (Neder) - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op de Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

 

Gelet op de wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en in het bijzonder artikel 27bis inzake parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en in het bijzonder artikel 70.2.1.3c inzake het gebruik van het verkeersbord E9a met afbeelding rolstoelgebruiker;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de bekostiging van verkeerstekens;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap en omzendbrief van 25 april 2003 inzake de actualisatie hiervan;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer;

 

Overwegende dat de borduur ter hoogte van de stoep aan de parking van het O.L.V.-plein, tegenover de gemeentelijke bibliotheek, verlaagd wordt; dat dit een gemakkelijkere doorgang voor voetgangers zal creëren direct naar het aanwezige zebrapad;

 

Overwegende dat deze werken de ideale gelegenheid zijn om van twee huidige parkeerplaatsen één parkeerplaats voor personen met een handicap te maken; dat de ruimte die er dan nog overblijft aan de zijde van de chauffeur als voetpad ingericht wordt, dat dit vooral voor personen met een handicap ideaal is om gebruik van te maken;

 

Gelet op het gunstig advies vanwege het college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 februari 2022;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Het gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer inzake het creëren van een bijkomende parkeerplaats voor personen met een handicap op het O.L.V.-plein (Neder) goed te keuren.

 

Art. 2 - Twee parkeerplaatsen op de parking van het O.L.V.-plein, ter hoogte van de gemeentelijke bibliotheek, worden hiervoor omgezet naar één parkeerplaats voor personen met een handicap.

Deze parkeerplaats krijgt een afmeting met een lengte van 6,00 m op 3,50 m breedte.

 

Art. 3 - De overblijvende ruimte langs de chauffeurszijde wordt beklinkerd zodat dit een voetpad richting het zebrapad wordt.

 

Art. 4 - De parkeerplaats voor personen met een handicap wordt gesignaleerd door middel van het verkeersbord E9a met afbeelding rolstoelgebruiker;

 

Art. 5 - Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig artikelen 285 (lijst) en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

 

Art. 6 - De gemeentelijke Technische dienst zal onderhavige aanpassingen uitvoeren.

 

Art. 7 - De gemeentelijke dienst Mobiliteit zal dit dossier administratief opvolgen.

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

04

Secretariaat (gemeente) - Toetreding stad Tongeren tot interlokale vereniging 'Wijk-werken Zuid-Oost-Limburg' - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Gelet op artikel 392 van het Decreet Lokaal Bestuur dat de uitbouw van een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid bepaalt;

 

Gelet op de statutaire overeenkomst en huishoudelijk reglement betreffende de interlokale vereniging voor de regierol wijk-werken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren en Voeren d.d. 1 april 2022;

 

Overwegende dat de gemeentebesturen en OCMW’s van Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren sedert 1 januari 2018 de interlokale vereniging ‘Wijk-werken Zuid-Oost Limburg’ vormen;

 

Gelet dat stad Bilzen binnen dit intergemeentelijk samenwerkingsverband optreedt als beherende gemeente;

 

Overwegende dat stad Tongeren recentelijk de vraag heeft gesteld om aan te sluiten bij de interlokale verenging;

 

Overwegende dat het beheerscomité ‘wijk-werken Zuid-Oost Limburg’ in vergadering van 14 december 2021 gunstig advies heeft verleend voor wat betreft de toetreding en dit met ingang van 1 april 2022;

 

Overwegende dat er in geval van toetreding van stad Tongeren en gezien de bestaande/aanwezige overkoepelende coördinatie binnen de interlokale vereniging gerekend wordt op een verhoogde doorstroom van kandidaat wijk-werkers (via de toeleiders actief binnen het OCMW en VDAB); Bijkomend worden er meer aanvragen van gebruikers verwacht aangezien het systeem ook proactief gepromoot zal worden bij particulieren, vzw’s en het lokale bestuur;

 

Overwegende dat dit zich normaliter vertaalt in een verhoogde opbrengst uit de verkoop van wijk-werk cheques ten gunste van de interlokale vereniging; Een breder werkingsgebied maakt verder ook dat de koppeling tussen een gebruiker en een wijk-werker vlotter kan verlopen en op die manier blijven de wachttijden binnen de dienstverlening zo beperkt mogelijk;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De toetreding van stad Tongeren tot de interlokale vereniging ‘wijk-werken Zuid-Oost Limburg’ en dit met ingang van 1 april 2022 te bekrachtigen.

 

Art. 2 - De gewijzigde opmaak van de statutaire overeenkomst en het huishoudelijk reglement betreffende de interlokale vereniging ‘wijk-werken Zuid-Oost Limburg’ op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren en Voeren d.d. 1 april 2022 wordt goedgekeurd.

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

05

Secretariaat (gemeente) - Aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op artikel 38 van het Decreet Lokaal Bestuur waarbij de gemeenteraad verplicht is om bij aanvang van de legislatuur een huishoudelijk reglement vast te stellen;

 

Gelet op de vaststelling van het huishoudelijk reglement door de gemeenteraad op 24 oktober 2019;

 

Gelet op de noodzaak van de oprichting van een verenigde gemeenteraadscommissie Beleid;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Het door de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2019 goedgekeurde huishoudelijk reglement van de gemeenteraad te wijzigen als volgt:

 

-          Toevoeging aan art. 35 - § 1:

Er is daarnaast een verenigde gemeenteraadscommissie beleid die in functie van de noodwendigheid zal samenkomen en waarop bepaalde beleidsoverschrijdende thema's zullen behandeld worden. Deze commissie heeft dezelfde samenstelling als de voltallige gemeenteraad.

 

-          Toevoeging aan art. 35 - § 6:

De verenigde gemeenteraadscommissie beleid wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad.

 

-          Toevoeging aan art. 36 - § 1:

Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn:

3° de verenigde gemeenteraadscommissie beleid.

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

06

Secretariaat (gemeente) - Oprichting en samenstelling gemeenteraadscommissie Beleid - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 37 houdende de oprichting van gemeenteraadscommissies;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Overwegende dat de gemeenteraad commissies kan oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden;

 

Overwegende dat deze commissies deskundigen en belanghebbenden kunnen horen;

 

Gelet op de aanpassing van het 'huishoudelijk reglement van de gemeenteraad' goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van heden, meer bepaald artikel 35;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De oprichting en de samenstelling van de gemeenteraadscommissie Beleid goed te keuren.

 

Art. 2 - Samenstelling

De commissie beleid is een verenigde gemeenteraadscommissie en bestaat als dusdanig uit de voltallige gemeenteraad.

 

Art. 3 - Toevoeging van deskundigen

De commissie kan steeds deskundigen, ambtenaren en belanghebbenden horen.

 

Art. 4 - Voorzitterschap

De commissie beleid wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Art. 5 - Wijze van vergaderen

De voorzitter zit de raad voor. De vergadering wordt door de voorzitter geopend en gesloten.

Bij afwezigheid van de voorzitter duidt hij een vervanger aan.

De commissie beleid heeft tot doel advies uit te brengen over de voorstellen welke worden voorgelegd, de besluitvorming zelf blijft zaak van de gemeenteraad.

De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de vergadering.

Omdat deze commissie tot taak heeft de besluitvorming in de raad voor te bereiden en de raad te adviseren zal geen gebruik gemaakt worden van stemmingen.

 

Art. 6 - Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig de artikelen 285 (lijst) en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

07

Secretariaat (gemeente) - Jaaractieplan 2022 Brandweerzone Oost-Limburg - Kennisgeving

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op artikel 23§3 wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid waarin wordt gesteld dat elke brandweerzone het meerjarenbeleidsplan uitwerkt door jaarlijkse actieplannen, voorbereid door de zonecommandant onder toezicht van het college en goedgekeurd door de raad;

 

Gelet dat overeenkomstig artikel 23§3 wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheidde jaarlijkse actieplannen ter advies worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de zone;

 

Gelet op het besluit van de zoneraad Brandweerzone Oost-Limburg (BWOL) inzake het jaaractieplan 2022, ontvangen op 7 februari 2022;

 

Besluit,

 

Art. 1 - Kennis te nemen van het besluit van de zoneraad Brandweerzone Oost-Limburg betreffende de goedkeuring van het jaaractieplan 2022.

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

08

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 27 januari 2022 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Overwegende dat conform artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering steeds samen met de agenda van de gemeenteraad ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld worden aan de gemeenteraadsleden;

 

Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering;

 

Gelet op het ontwerp van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 27 januari 2022 in bijlage;

 

Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden;

 

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 32 betreffende de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 27 januari 2022 goed te keuren en namens de gemeenteraad ter ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

Bijkomende punten:

 

09

Secretariaat (gemeente) - Woonzorgcampus Gansterenstraat: aankoop/onteigening Hoeselt 1ste afdeling sectie G perceel 412C en 412F - Goedkeuring

 

Raadslid Alfons Capiot heeft in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van de mogelijkheid gebruik gemaakt om namens de fractie Wij Hoeselt een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van 24 februari 2022. Meer bepaald wenst hij het volgende punt behandeld te zien:

 

Woonzorgcampus Gansterenstraat: aankoop/onteigening Hoeselt 1ste afdeling sectie G perceel 412C en 412F

 

De gemeenteraad van Hoeselt keurde op 30 november 2017 een RUP Centrumontwikkeling goed samen met een onteigeningsplan. In dit ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) werd voorzien dat achterliggende agrarische grond in de Gansterenstraat omgezet wordt in een gebied voor een zorgcampus. Alle kosten voor het opmaken van het RUP en het onteigeningsplan werden door de gemeente Hoeselt betaald. Het gemeentepersoneel werd ingezet om dit alles in goede banen te leiden. Alle landbouwgronden werden door de gemeente Hoeselt aangekocht tegen landbouwgrondprijs en doorverkocht aan WZC Foyer De Lork tegen bouwgrondprijs. Percelen 412C en 412F met een totale oppervlakte van 2.900,00 m² werden niet aangekocht/onteigend door de gemeente Hoeselt. Deze percelen werden door WZC Foyer De Lork Hoeselt bv, Winkelom 83/B te 2440 Geel gekocht van derden als agrarische grond aan landbouwgrondprijs. Door het RUP Centrumontwikkeling werd deze landbouwgrond omgezet in bouwgrond waarop een woonzorgcentrum mag gebouwd worden. Andere percelen van dit RUP in eigendom van andere eigenaars werden door de gemeente Hoeselt aangekocht/onteigend tegen landbouwgrondprijs bij gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2020. Het schepencollege weet dus maar al te goed wat het moet doen. Eerst deze gronden minnelijk aankopen of onteigenen aan landbouwgrondprijs en ze daarna verkopen aan bouwgrondprijs. Dit gebeurt evenwel wetens en willens niet voor percelen 412C en 412F aangekocht door WZC Foyer De Lork van derden aan landbouwgrondprijs. Om deze achterliggende gronden bereikbaar te maken voor WZC Foyer De Lork had de gemeente Hoeselt eerder al een bouwgrond aangekocht gelegen tegen de Gansterenstraat nl. perceel 409X en 409W.

 

Een overheidsopdracht om te vragen of er andere geïnteresseerden waren om een zorgcampus te bouwen werd niet uitgeschreven onder het mom dat vzw Foyer De Lork over het nodige aantal bedden beschikt. Of andere instellingen de nodige bedden hebben werd nooit onderzocht.

 

Op 26 oktober 2021 levert het schepencollege een omgevingsvergunning af aan WZC Foyer De Lork om te bouwen op ALLE percelen van het RUP (sectie G nr. 389B, 405E, 409W, 409X, 412F, 412C en 412G). Dat WZC Foyer De Lork niet onteigend werd voor de percelen 412C en 412F met een oppervlakte van 2.900,00 m² moet de vergeetput in. Het verlies voor de gemeente Hoeselt: bouwgrondprijs 125,00 EUR/m² - landbouwgrondprijs 6,00 EUR/m² = 119,00 EUR/m² x 2.900,00 m² = 345.000,00 EUR of een cadeau van 345.000,00 EUR aan WZC Foyer De Lork. En hierin zijn dan niet eens alle kosten voor opmaken van het RUP, het onteigeningsplan en de personeelskosten inbegrepen.

 

En ter aanvulling en voor alle duidelijkheid perceel 409 W en 409X is bouwgrond dewelke tegen de Gansterenstraat aanligt en door de gemeente Hoeselt werd gekocht en doorverkocht aan WZC Foyer De Lork, maar die niet in het RUP ligt. Nochtans werd ook voor deze percelen de omgevingsvergunning afgeleverd aan WZC Foyer De Lork op 26 oktober 2021 voor het bouwen van een rusthuis (zie omgevingsvergunning).

 

Wij mochten intussen in de krant lezen dat WZC Foyer De Lork haar erkenning dreigt te verliezen wegens het niet naleven van de wettelijke reglementering.

 

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen om vooralsnog over te gaan tot de aankoop/onteigening van de percelen gelegen te Gansterenstraat Hoeselt, 1ste afdeling sectie G perceel 412C en 412F.

 

Raadslid Fons Capiot licht het agendapunt toe.

 

Schepen Yves Croux verduidelijkt dat vernoemde percelen gekocht werden van private eigenaars door vzw Foyer De Lork zelf. De gemeente Hoeselt heeft deze percelen dus niet kunnen verwerven. Het gemeentebestuur was aan het onderhandelen om de percelen te kopen, maar werd op een gegeven moment geconfronteerd met het gegeven dat vzw Foyer De Lork ze in bezit had. Zij zijn ook de enige instantie die dat rusthuis kán bouwen.

 

Schepen Yves Croux verwijst wat dat betreft naar de vraagstelling van raadslid Fons Capiot ter zake en geeft aan dat het gemeentebestuur dit heeft nagetrokken bij het Agentschap Zorg & Gezondheid waar bevestigd werd dat zij effectief de enige instantie zijn die een rusthuis mag bouwen in Hoeselt. Dit was trouwens ook opgenomen in het dossier van de verkoop van de gemeentelijke gronden - m.n. de andere percelen die de gemeente Hoeselt had verworven - aan vzw Foyer De Lork. Het gemeentebestuur had zich immers ook de vraag gesteld of vzw Foyer De Lork effectief de enige is die de rechten op die rusthuisbedden heeft. Maar dat klopt dus wel degelijk.

 

Wat betreft de erkenning geeft schepen Yves Croux mee dat de vzw Foyer De Lork zich er zelf van bewust is dat ze in de rusthuizen Bormanshof en Ter Hulst I met problemen zitten en dat het Agentschap Zorg & Gezondheid voor deze 2 rusthuizen eigenlijk al een uitzondering heeft goedgekeurd om ze nog tijdelijk mogen open te houden. Maar deze 2 rusthuizen moeten finaal dicht. En in die zin is het nodig dat het nieuwe rusthuis t.h.v. de Gansterenstraat gebouwd wordt zodat de senioren die gehuisvest zijn in het Bormanshof en Ter Hulst I kunnen verhuizen naar dat nieuwe rusthuis. Daarnaast had de vzw Foyer De Lork ook nog een erkenning voor extra bedden en het project is dan ook geschaald op het totaal van de bedden van de 2 vermelde rusthuizen plus de extra bedden die ze nog hadden.

 

Schepen Yves Croux bevestigt nogmaals dat het effectief zo is dat vzw Foyer De Lork een aantal gronden privaat verworven had en dat de gemeente Hoeselt de andere gronden die het verworden had in het RUP Centrumontwikkeling aan hen heeft verkocht alsook de gronden gelegen in het woongebied. Op pagina 51 en 52 van de toelichting bij het RUP Centrumontwikkeling kan men trouwens lezen dat het wel degelijk de bedoeling was om ook die woonzone te gebruiken voor de ontsluiting van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Dus eigenlijk hoorde dat erbij. Schepen Yves Croux geeft aan dat hijzelf ook de vraag heeft gesteld aan de stedenbouwkundig ambtenaar waarom die grond dan niet wordt omgezet in grond voor gemeenschapsvoorzieningen gezien het RUP Centrumontwikkeling dat wel doet voor de landbouwgrond in het ruimtelijk uitvoeringsplan terwijl de grond vooraan woonzone is en blijft, maar dat is omdat de juridische mogelijkheden op de gronden in woonzone toelaten dat er een rusthuis op gebouwd wordt. Daarom moest die grond niet via een ruimtelijk uitvoeringsplan omgezet worden naar een nieuwe bestemming. Het was echter wel degelijk altijd al de bedoeling om het in zijn geheel te ontwikkelen.

 

Raadslid Fons Capiot repliceert daarop dat hij ook een verwijzing wenst te maken naar de voorwaarden in het RUP Centrumontwikkeling. Op pagina 82 staat 'Vooraleer er vergunningen verleend kunnen worden, moeten de percelen samengevoegd zijn. De onteigening is noodzakelijk om de bestemming te verzekeren. De verwerving is noodzakelijk ten behoeve van het algemeen nut.' Dit is volgens raadslid Fons Capiot de uitdrukkelijke taak die de gemeente Hoeselt te doen heeft. En als vzw Foyer De Lork rechtstreeks gekocht heeft van derden dan is het de taak van het gemeentebestuur om vzw Foyer De Lork te onteigenen. Zij hebben nu immers landbouwgrond gekocht waar ze vervolgens op mogen bouwen dankzij het RUP Centrumontwikkeling. Men zit hier dus weer maar eens in hetzelfde straatje. Het gaat hier om een perceel van 29 are en dat is een verlies voor de gemeentekas van de gemeente Hoeselt van om en bij de 350.000,00 EUR.

 

Raadslid Fons Capiot benadrukt dat alle raadsleden hier zijn gekozen door de Hoeselaren om het algemeen belang te dienen. En als dan een privé-instelling wordt toegelaten om landbouwgrond te kopen en daarop te bouwen dankzij een ruimtelijk uitvoeringsplan dat is opgesteld door de gemeente Hoeselt, waar het eigen gemeentepersoneel aan heeft gewerkt, waar een onteigeningsplan voor is goedgekeurd, maar dat niet gebruikt wordt dan gaat dit gemeentebestuur zwaar - heel zwaar - in de fout. Raadslid Fons Capiot vraagt of iemand weet hoe dat in het strafrecht heet? Dat heet passieve corruptie, zo stelt hij. Er bestaat actieve corruptie en passieve corruptie. Daarom wil hij het bestuur vandaag nog de kans geven om de onteigening van die 2 percelen mee goed te keuren. Want het kan niet dat die mensen mogen bouwen op landbouwgrond die door de gemeente Hoeselt en op kosten van de gemeente Hoeselt is omgezet naar woonzone waar op kan gebouwd worden.

 

Schepen Yves Croux meent dat de berekening van raadslid Fons Capiot met de haren getrokken is. Het schattingsverslag van grond voor gemeenschapsvoorzieningen gaf niet de helft van de waarde waar raadslid Fons Capiot nu mee rekent.

 

Volgens raadslid Fons Capiot is het omgezet in de bestemming 'wonen'.

 

Schepen Yves Croux verbetert dat het is omgezet in 'zone voor gemeenschapsvoorzieningen'.

 

Raadslid Fons Capiot benadrukt dat daar op gebouwd mag worden en dat er voorheen op de landbouwgrond niet gebouwd mocht worden. En er mag daarbij niet vergeten worden dat in het onteigeningsplan, dat de gemeente Hoeselt heeft goedgekeurd, de namen vermeld staan van de oorspronkelijke eigenaars.

 

Schepen Yves Croux merkt op dat dit GDPR-gewijs eigenlijk niet zou mogen.

 

Raadslid Fons Capiot benadrukt dat ze er wel degelijk in staan. En die mensen hebben dit gekocht/verkocht nadat het RUP Centrumontwikkeling was goedgekeurd. Op de beurs heet dit handelen met voorkennis. Dit gemeentebestuur is hier haar eigen Hoeseltse mensen aan het bedriegen en aan het oplichten. Raadslid Fons Capiot geeft aan dit niet meer te pikken en stelt dat als dit bestuur dit agendapunt vandaag niet mee goedkeurt het daar de gevolgen van zal dragen. Meer heeft hij hier niet meer aan toe te voegen. Hij is deze manier van handelen beu.

 

Schepen Yves Croux sluit af met de bedenking dat hier het maatschappelijk belang voorop stond en dat er vooral voor gezorgd moest worden dat die senioren huisvesting hadden. In die zin denkt hij dat de verkoop van die gronden aan vzw Foyer De Lork verantwoord was. Schepen Yves Croux is tevreden dat vzw Foyer De Lork een bouwvergunning heeft en kan bouwen zodat ze de Hoeseltse senioren straks nog een dak boven hun hoofd kunnen geven.

 

Raadslid Fons Capiot werpt op dat men dan ook alle gronden gratis had kunnen weggeven. Waarom heeft men de andere gronden dan verkocht? Wat is dit voor gelul?

 

Schepen Yves Croux antwoordt dat de gemeente Hoeselt heeft verkocht wat ze heeft kunnen verwerven.

 

Raadslid Fons Capiot repliceert dat de gemeente Hoeselt de rest had moeten onteigenen en vraagt de stemming om betreffende percelen alsnog aan te kopen of te onteigenen. Dan is alles klaar en duidelijk. Hij vraagt wie dat voorstel goedkeurt en wie hier tegen stemt. En hij wijst erop dat alle raadsleden hier mee de sigaar van zullen zijn.

 

Het voorstel van raadslid Fons Capiot namens de fractie Wij Hoeselt om over te gaan tot de aankoop/onteigening van de percelen gelegen te Gansterenstraat Hoeselt, 1ste afdeling sectie G perceel 412C en 412F wordt niet goedgekeurd met 7 stemmen voor (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jasper Goffin), 12 stemmen tegen (Jordi Boulet, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Heidi Berx, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Liesbeth Werelds, Stanny Crommen en Ria Moesen) en 0 onthoudingen.

Publicatiedatum: 04/04/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.