NOTULEN VAN DE  GEMEENTERAAD

 

VERGADERING VAN 25 maart 2021

 

Aanwezig:

Jordi Boulet, voorzitter

Werner Raskin, burgemeester

Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Heidi Berx, schepenen

Alfons Capiot, Serge Voncken, Linda Verjans, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Jasper Goffin, raadsleden

Geert Rouffa, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

Rudi Coenegrachts, raadslid

 

Overzicht punten

 

In openbare vergadering

01

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2021 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 40 en 265;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 en latere wijzigingen over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen, meer bepaald titel 5, artikel 85 (vastleggingen) en artikel 86 (aanrekeningen);

 

Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, meer bepaald de artikelen 3 en 7;

 

Overwegende dat in het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021), een aantal lidmaatschapsbijdragen werden ingeschreven op het exploitatiebudget boekjaar 2021;

 

Overwegende dat het aangewezen is bepaalde toelagen (bijdragen) afzonderlijk door de gemeenteraad te laten goedkeuren;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De gemeenteraad keurt de toekenning van volgende lidmaatschapsbijdrage (exploitatiebudget) voor het boekjaar 2021 goed (bedrag in EUR):

Projectvereniging 2021-2026 Erfgoed Haspengouw 4.869,00 EUR 6150 0060 0720

 

Art. 2 - De uitgaven zullen vastgelegd en aangerekend worden op de budgetsleutel aangeduid in Art. 1 hierboven.

 

Art. 3 - Ingevolge artikel 9, 2de lid, van de wet van 14 november 1983 inzake de voorgeschreven verplichtingen betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, worden de bovenvermelde begunstigden volledig vrijgesteld van de door deze wet opgelegde verplichtingen, met dien verstande dat de bepalingen van artikel 3 en artikel 7, 1ste lid, van toepassing blijven (zie hiervoor artikelen 4 en 5 van dit besluit).

 

Art. 4 - De begunstigden zijn, op straffe van gehele terugbetaling van het toegekende bedrag, gehouden de toelagen aan te wenden tot betaling van werkingskosten van hun vereniging.

 

Art. 5 - De begunstigden van de toelagen zijn gehouden de aanwending van de toelagen te verantwoorden en de controle erop door het college van burgemeester en schepenen te dulden.

 

Art. 6 - Afschrift van dit besluit te hechten aan de betreffende aanrekening.

 

Art. 7 - Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig de artikelen 285 (lijst) en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

02

Financiën (gemeente) - Contract tussen de Kruispuntbank en de gemeente Hoeselt - Kennisgeving

 

De gemeenteraad,

 

Overwegende dat in zitting van 29 oktober 2020 de raad haar goedkeuring verleende aan een belastingreglement genaamd 'dienstenbelasting voor het aanslagjaar 2021';

 

Overwegende dat voor de samenstelling van het kohier van de dienstenbelasting voor het aanslagjaar 2021, bepaalde gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid noodzakelijk zijn;

 

Overwegende dat de gemeente Hoeselt een machtiging verkrijgt van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid om mededeling te bekomen van de lijst met inwoners van de gemeente die op 1 januari 2021 recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

 

Gelet op de 'OVEREENKOMST NR.21/013' inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Hoeselt voor de automatische toekenning van aanvullende rechten, met toepassing van beraadslaging nr.16/008 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, overeenkomstig artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 februari 2021;

 

Overwegende dat volgens artikel 7 van bovenvermelde overeenkomst, de burgemeester er zich toe verbindt alle gemeenteraadsleden van de gemeente in kennis te stellen van deze overeenkomst;

 

Besluit,

 

Art. 1 - Er wordt kennis genomen van de 'OVEREENKOMST NR. 21/013' inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Hoeselt voor de automatische toekenning van aanvullende rechten, met toepassing van beraadslaging nr. 16/008 van het sectoriaal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, overeenkomstig artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Deze overeenkomst beoogt de mededeling, door de KSZ aan de gemeente, van de inwoners die, omwille van hun socialezekerheidsstatuut (of dat van hun rechthebbenden), recht hebben op één of ander voordeel binnen of buiten de sociale zekerheid, uitsluitend met het oog op de automatische toekenning van aanvullende rechten vastgesteld in het gemeentelijk reglement van 29 oktober 2020.

 

Art. 2 - Afschrift van dit raadsbesluit over te maken aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

03

Personeelszaken - Vaststelling personeelsformatie - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat de personeelsformatie een kader is dat de opsommingen van het aantal en de soorten betrekkingen voor een lokaal bestuur bevat en de personele middelen vaststelt voor de uitvoering van het beleid dat is uitgetekend;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 februari 2020 houdende de vaststelling van de personeelsformatie;

 

Overwegend dat de functie van "deskundige communicatie (B1-B3, 1  VTE)" is voorzien in plaats van de functie "administratief medewerker communicatie (C1-C3, 0,5 VTE)";

 

Overwegende dat de functie "administratief medewerker mobiliteit (C1-C3, 1 VTE)" is voorzien in plaats van de functie "deskundige mobiliteit (B1-B3, 1 VTE)";

 

Overwegende dat de functie van "buschauffeur (D1-D3, 0,5 VTE)" is voorzien en de functie "technisch assistent D1-D3, 1 VTE) als uitdovend is gezet;

 

Overwegende dat de overige wijzigingen vormelijke aanpassingen betreffen; 

 

Overwegende dat het voorstel van personeelsformatie werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 februari 2021;

 

Overwegende dat het voorstel van personeelsformatie werd goedgekeurd door het vast bureau in zitting van 16 maart 2021;

 

Overwegende dat het voorstel van personeelsformatie ter advies werd voorgelegd aan de representatieve vakorganisaties op 8 maart 2021;

 

Gelet op het meerjarenplan 2020-2025;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De gezamenlijke personeelsformatie van de gemeente en het OCMW Hoeselt zoals opgenomen in bijlage vast te stellen.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

04

Personeelszaken - Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gezien de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de federale pensioendienst (FPD);-

 

Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22 december 2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan het personeel van de lokale besturen;

 

Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de Vlaamse Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27.04.2001;

 

Gelet op het feit dat de FPD, in naam van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, een offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten zal organiseren;

 

Gelet op de ontwerpbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 maart 2021 om toe te treden tot de collectieve verzekering van de FPD;

 

Gelet op het protocol van akkoord van het overlegcomité dd. 8 maart 2021;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De gemeente Hoeselt toe te laten treden tot de collectieve verzekering "verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte" die de FDP heeft afgesloten.

 

Art. 2 - Hiertoe vult het bestuur het aansluitingsformulier in.

 

Art. 3 - De toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten bestuur de verbintenis in, de bijzondere en algemene bepalingen, in acht te nemen.

 

Art. 4 - Een exemplaar van dit raadsbesluit wordt aan de FPD overgemaakt.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

05

Omgeving - Afsprakenkader Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Houtvast vzw - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet Bestuursdecreet van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van bestuur;

 

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, boek 2, deel 2, titel 4 betreffende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 27 juni 2019 tot oprichting van het intergemeentelijke samenwerkingsverband IGSW Zuidoost-Limburg volgens het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, samen met de gemeenten Riemst en Voeren en als projectuitvoerder vzw Stebo;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 27 juni 2019 waarin het projectplan IGSW Zuidoost-Limburg werd goedgekeurd, later goedgekeurd door de Minister van Wonen op 19 december 2019;

 

Overwegende dat in dit projectplan de volgende activiteit werd opgenomen:  “7° een afsprakenkader met de minister en het SVK dat actief is in de gemeente, aanvragen en, als het afsprakenkader wordt gesloten, conformiteitsonderzoeken uitvoeren met het oog op de inhuurneming van woningen en kamers door het SVK”, zoals mogelijk gemaakt door artikel 2.15 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021;

 

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3.1, dat de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen oplegt waaraan woningen moeten voldoen en artikel 3.3 betreffende het conformiteitsonderzoek;

 

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3.2, dat de modellen van het technisch verslag vastlegt die deze vereisten en normen bevat;

 

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3.4, dat toelaat dat de burgemeester de personen aanduidt die in het kader van een conformiteitsonderzoek kunnen vaststellen of een woning voldoet aan de vereisten en normen;

 

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 18 augustus 2020, waarin de burgemeester medewerkers van projectuitvoerder Stebo vzw aangewezen heeft voor het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken;

 

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 4.167, waarin gesteld wordt dat alleen woningen die voldoen aan de criteria van conformiteit die de Vlaamse Regering vaststelt met toepassing van artikel 3.3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, in aanmerking komen om verhuurd te worden door een SVK;

 

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 4.167, waarin de mogelijkheid geboden wordt dat er een afsprakenkader opgemaakt wordt tussen gemeente, SVK en de minister, dat toelaat dat het SVK het conformiteitsonderzoek kan aanvragen aan de gemeente;

 

Gelet op de goedkeuring door de minister bevoegd voor wonen van 26 februari 2018 voor het afsprakenkader tussen SVK Houtvast, de gemeente Hoeselt, projectuitvoerder Stebo vzw en de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen over het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK met oog op nieuwe inhuurname;

 

Overwegende dat het bestaande afsprakenkader aangepast moet worden omwille van de wijziging in het werkingsgebied van de intergemeentelijke samenwerking en omwille van de invoering van online werkingsportaal woningkwaliteit (VLOK),

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Het afsprakenkader tussen de gemeente Hoeselt, SVK Houtvast en het IGSW Zuidoost-Limburg, met projectuitvoerder Stebo vzw, goed te keuren. Dit afsprakenkader laat toe dat medewerkers van Stebo vzw op vraag van het SVK en in opdracht van de gemeente conformiteitsonderzoeken uitvoert bij inhuurname van woningen en legt de modaliteiten hiervoor vast.

 

Art. 2 - Het afsprakenkader wordt, na goedkeuring door de gemeente Hoeselt, de Raad van bestuur van SVK Houtvast en het beheerscomité van IGSW Zuidoost-Limburg ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister van Wonen.

 

Art. 3 - Het afsprakenkader gaat in na de goedkeuring van de minister en ten vroegste op 1 mei 2021.

 

Art. 4 - Dit besluit vervangt het afsprakenkader tussen SVK Houtvast, IGS Woonfocus, de gemeente Hoeselt en de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen over het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK met oog op nieuwe inhuurname, goedgekeurd door de minister op 26 februari 2018.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

06

Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst met Fluvius voor de gelijktijdige uitvoering van riolerings- en wegeniswerken in de Gansterenstraat, Bergstraat en Oude Nederbaan - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Overwegende dat Fluvius in de Gansterenstraat, Bergstraat en Oude Nederbaan' een gescheiden rioleringsstelsel wil aanleggen met het oog op de afvoer van de nieuwe rioleringen vanuit het nog uit te voeren project 'VK Sportpark';

 

Overwegende dat de gemeente Hoeselt in deze straten gelijktijdig de noodzakelijke aanpassingen wenst uit te voeren aan de openbare wegenis;

 

Overwegende dat beide partijen van oordeel zijn dat de uitvoering van deze werken voor rekening van de verschillende overheden of organisaties in het algemeen belang best samengevoegd kunnen worden;

 

Overwegende dat de Fluvius System Operator cv daarbij aangeduid zal worden als opdrachtgevend bestuur;

 

Overwegende dat er op dit ogenblik nog geen concrete kostenraming voor deze riolerings- en wegeniswerken gekend is, noch qua ontwerp, noch qua uitvoering;

 

Overwegende dat in principe alle kosten van het project evenredig verdeeld zullen worden tussen de partijen overeenkomstig het aandeel van elk van de partijen;

 

Gelet op dit besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat de gemeente Hoeselt financieel moet tussenkomen in de kosten verbonden aan de aanleg en verbetering van openbare riolen a rato van 75 % van de kosten (excl. btw) indien er geen beroep kan of zal gedaan worden op de toelage zoals bepaald in het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen ervan, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

 

Besluit,

 

12 stemmen voor: Werner Raskin (VLD-plus), Bert Vertessen (NVA-nieuw), Yves Croux (VLD-plus), Johan Schoefs (NVA-nieuw), Heidi Berx (VLD-plus), Linda Verjans (VLD-plus), Michel Vanroy (VLD-plus), Wim Hellinx (VLD-plus), Wendy Bollen (VLD-plus), Liesbeth Werelds (VLD-plus), Stanny Crommen (VLD-plus) en Jordi Boulet (NVA-nieuw).
8 onthoudingen: Alfons Capiot (WIJ Hoeselt), Serge Voncken (Best-Groen), Carine Moors (Best-Groen), Christiaan Hex (Best-Groen), Mieke Claesen (Best-Groen), Marc Bamps (Best-Groen), Eddy Vandecaetsbeek (WIJ Hoeselt) en Jasper Goffin (Best-Groen).
 

Art. 1 - De hoger beschreven wegenis- en rioleringswerken door de gemeente Hoeselt en Fluvius System Operator cv te laten samenvoegen tot één opdracht en duiden daarbij Fluvius System Operator cv aan om in gezamenlijke naam als aanbestedende entiteit op te treden bij de gunning en de uitvoering van de hieraan gekoppelde opdrachten van werken, leveringen en diensten, en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 48 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

 

Art. 2 - Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst van 8 maart 2021 met kenmerk R001926, waarbij de afspraken tussen de gemeente Hoeselt en Fluvius System Operator cv vastgelegd worden met betrekking tot het riolerings- en wegenisproject 'Gansterenstraat, Bergstraat en Oude Nederbaan' wordt unaniem goedgekeurd.

 

Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen, voor wie burgemeester en algemeen directeur zullen optreden, wordt gevolmachtigd de gemeente Hoeselt te vertegenwoordigen bij de ondertekening van deze overeenkomst.

 

Art. 4 - Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving en verder gevolg overgemaakt aan Fluvius System Operator cv en aan alle betrokken gemeentelijke diensten.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

07

Overheidsopdrachten - Aanstellen ontwerper verbouwing foyer & vrijetijdsloket site Ter Kommen - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 EUR niet);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen ontwerper verbouwing foyer & vrijetijdsloket Ter Kommen” een bestek met nr. 2021-016 werd opgesteld door Gemeenschapscentrum Ter Kommen;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 89.256,20 EUR excl. btw of 108.000,00 EUR incl. 21% btw;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021, op budgetcode 21400007/04/0705 (actie/raming AC000021/MJP000583);

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2021-016 en de raming voor de opdracht “Aanstellen ontwerper verbouwing foyer & vrijetijdsloket Ter Kommen”, opgesteld door Gemeenschapscentrum Ter Kommen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 89.256,20 EUR excl. btw of 108.000,00 EUR incl. 21% btw.

 

Art. 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Art. 3 - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op budgetcode 21400007/04/0705 (actie/raming AC000021/MJP000583).

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

08

Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen van een kunststof sportvloer site Ter Kommen - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 EUR niet);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van een kunststof sportvloer atletiekterrein en looppiste Ter Kommen” een bestek met nr. 2021-018 werd opgesteld door de Technische Dienst;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 95.041,32 EUR excl. btw of 115.000,00 EUR incl. 21% btw;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021, op budgetcode 22200507/04/0742 (actie/raming AC000022/MJP000595);

 

Besluit,

 

12 stemmen voor: Werner Raskin (VLD-plus), Bert Vertessen (NVA-nieuw), Yves Croux (VLD-plus), Johan Schoefs (NVA-nieuw), Heidi Berx (VLD-plus), Linda Verjans (VLD-plus), Michel Vanroy (VLD-plus), Wim Hellinx (VLD-plus), Wendy Bollen (VLD-plus), Liesbeth Werelds (VLD-plus), Stanny Crommen (VLD-plus) en Jordi Boulet (NVA-nieuw).
8 stemmen tegen: Alfons Capiot (WIJ Hoeselt), Serge Voncken (Best-Groen), Carine Moors (Best-Groen), Christiaan Hex (Best-Groen), Mieke Claesen (Best-Groen), Marc Bamps (Best-Groen), Eddy Vandecaetsbeek (WIJ Hoeselt) en Jasper Goffin (Best-Groen).
 

Art. 1 - Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2021-018 en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen van een kunststof sportvloer atletiekterrein en looppiste Ter Kommen”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 95.041,32 EUR excl. btw of 115.000,00 EUR incl. 21% btw.

 

Art. 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Art. 3 - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op budgetcode 22200507/04/0742 (actie/raming AC000022/MJP000595).

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

09

Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen nieuwe ramen Pastorij Romershoven - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 EUR niet);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen nieuwe ramen pastorij Romershoven” een bestek met nr. 2021-011 werd opgesteld door de Technische Dienst;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 14.049,59 EUR excl. btw of 17.000,00 EUR incl. 21% btw;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021, op budgetcode 22103507/04/0709 (actie/raming AC000028/MJP000606);

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2021-011 en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen nieuwe ramen pastorij Romershoven”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 14.049,59 EUR excl. btw of 17.000,00 EUR incl. 21% btw.

 

Art. 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Art. 3 - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op budgetcode 22103507/04/0709 (actie/raming AC000028/MJP000606).

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

10

Secretariaat (gemeente) - Bekrachtiging burgemeestersbesluit tot het organiseren van de OCMW- en gemeenteraad van 25 maart 2021 via videoconferentie - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de uitbraak van het coronavirus Covid-19;

 

Gelet op ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase van het nationaal noodplan betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

 

Gelet op artikel 134, §1 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet;

 

Gelet op artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur;

 

Overwegende dat het aangewezen is om de OCMW- en gemeenteraad digitaal te laten plaatsvinden gelet op de huidige gezondheidssituatie;

 

Gelet op de richtlijnen van Binnenland Vlaanderen aangaande de raadszittingen en het coronavirus op www.lokaalbestuur.vlaanderen.be;

 

Gelet op het burgemeesterbesluit d.d. 10 maart 2021 om de vergadering van de OCMW- en gemeenteraad van 25 maart 2021 te laten plaatsvinden via videoconferentie;

 

Gelet dat dergelijk besluit van de burgemeester aan de eerstvolgende gemeenteraad ter kennis gebracht dient te worden en daar te worden bekrachtigd;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester d.d. 10 maart 2021 inzake de organisatie van de vergadering van de OCMW- en gemeenteraad van 25 maart 2021 via videoconferentie en dit te bekrachtigen.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

11

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 25 februari 2021 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Overwegende dat conform art. 32 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering steeds samen met de agenda van de gemeenteraad ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld worden aan de gemeenteraadsleden;

 

Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering;

 

Gelet op het ontwerp van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 25 februari 2021 in bijlage;

 

Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 32 betreffende de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 25 februari 2021 goed te keuren en namens de gemeenteraad ter ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Bijkomende punten:

 

12

Secretariaat (gemeente) - Ondersteuning gedupeerden na goedkeuring voorontwerp Infrabel - Kennisgeving

 

Raadslid Jasper Goffin heeft in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van de mogelijkheid gebruik gemaakt om namens de fractie Best Groen een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van donderdag 25 maart 2021. Meer bepaald wenst hij het volgende punt behandeld te zien:

 

Ondersteuning gedupeerden na goedkeuring voorontwerp Infrabel

 

Op de vorige gemeenteraad is het voorontwerp van Infrabel inzake spooroverwegen i.f.v. fietssnelweg F76 Genk-Tongeren goedgekeurd. Om deze fietsverbinding en de voorgestelde spoorovergangen te realiseren zal het noodzakelijk zijn om over te gaan tot aankoop/onteigening van gronden. Deze procedure zal vele jaren duren. In de tussentijd blijft er heel wat onzekerheid en zal de verkoopswaarde van de woningen/eigendommen sterk achteruit gaan.

 

Op welke manier kan de gemeente de gedupeerde ondersteunen?

 

Raadslid Jasper Goffin licht het agendapunt toe.

 

Schepen Bert Vertessen merkt op dat wat op de vorige gemeenteraad werd goedgekeurd een visienota is met een aantal schetsen en geen voorontwerp zoals raadslid Jasper Goffin dit noemt in zijn toegevoegd agendapunt. Hij benadrukt dat hij dit vorige gemeenteraad ook heel duidelijk heeft vermeld en citeert uit het verslag van de gemeenteraad d.d. 25 februari 2021 het volgende: '...telkens als Infrabel een studie doet zullen zij ook een voorontwerp maken met een raming erbij. En dan komt de gemeente Hoeselt iedere keer in deze onderhandelingspositie. Dan wordt er gekeken op welke manier het zal worden uitgevoerd. En telkens - bij elke fase - zal ook de buurt op de hoogte worden gebracht en wordt er een toelichting gegeven. Infrabel voorziet in zijn studies ook info-avonden, buurtbevragingen, en dergelijke.' Schepen Bert Vertessen benadrukt dat die 'en dergelijke' ook gaat over de onteigeningen die Infrabel voor zijn rekening zal nemen. Hij geeft verder aan dat Infrabel intussen ook al positief heeft gereageerd op het goedkeuren van het agendapunt tijdens de vorige gemeenteraad en dat zij daarbij vermeld hebben dat zij de nodige gelden zullen voorzien voor de studies in het jaar 2022 en het jaar 2023. Ze hebben tevens te kennen gegeven dat zij eerst de simpelste overwegen willen sluiten daar waar de minste ingrepen nodig zijn om dan vervolgens de studies op te starten voor de overwegen waarbij er constructies aan te pas komen zoals een tunnel of een brug.

 

Schepen Bert Vertessen verduidelijkt verder dat de gemeente Hoeselt bij elke fase gecontacteerd zal worden en het mee zal opvolgen. Het bestuur komt mee aan tafel te zitten telkens er een fase wordt opgestart. In eerste instantie zal dat het geval zijn in de Molenbroekstraat en de O.L.V.-straat omdat het in het ene geval om een voetgangersbrug zou kunnen gaan en in het andere geval over een fietstunnel. In die projecten zijn natuurlijk ook heel wat gronden betrokken. In principe heeft Infrabel en/of de NMBS in het verleden al heel wat grondstukken strategisch aangekocht aan beide zijden van de spoorlijn. Van zodra de projectzone en daarmee de specifieke zijde van de spoorlijn bekend is, zullen nog een aantal tuinen of een aantal landbouwpercelen gedeeltelijk onteigend worden over een breedte van 5 à 6 meter langs de spoorlijn. Anderzijds zullen de strategisch opgekochte gronden uit het verleden terug aangekocht kunnen worden door de landbouwers aan de andere zijde of door particulieren die op deze manier hun tuin kunnen uitbreiden tot tegen de spoorlijn. Er zullen met andere woorden ook weer strategische gronden vrij komen.

 

Vervolgens geeft schepen Bert Vertessen mee dat de grootste constructie in de stationsbuurt te verwachten is. Naar aanleiding van een krantenartikel in Het Belang van Limburg afgelopen week heeft hij een plaatsbezoek gebracht aan Diepenbeek waar men een brug over de spoorweg aan het bouwen is. Dat is natuurlijk een enorm bouwwerk dat midden in Diepenbeek centrum terecht komt. Hij heeft daarop dan ook contact genomen met Infrabel en heeft op het overleg met ook Genk, Bilzen en Tongeren duidelijk gemaakt dat het bestuur van Hoeselt de voorkeur geeft aan een tunnel in plaats van een brug. Dit zou voor de omgeving een heel ander gegeven zijn. Je kan dan een soort van pleinfunctie creëren waarbij het verkeer ondergronds gaat en er bovengronds vergroend kan worden met ook de nodige parkeerplaatsen. Ook voorzitter Jordi Boulet was trouwens aanwezig op deze vergadering en die merkte daar terecht opnieuw op dat Hoeselt - zoals ook vermeld in het mobiliteitsplan en zoals aangegeven vanaf het begin van de contacten met Infrabel - vragende partij is om ruimte te voorzien om perrons aan te leggen. Daarmee wordt geanticipeerd op een mogelijke verschuiving in het woon-werkverkeer in de richting van de fiets en het openbaar vervoer met dan de gelegenheid om daar een halte te creëren voor de verplaatsing naar het werk of eventueel - op toeristisch vlak - naar Alden Biesen. Het bestuur kiest ervoor om zich hier voorlopig aan vast te houden en hoopt op die manier - net als in Bilzen - naar een ondertunneling te kunnen gaan waarbij er mogelijk een meerwaarde komt in die omgeving. Op de vraag hoe het verlies wordt gecompenseerd antwoordt schepen Bert Vertessen dat hij ook al reacties heeft gehad van bewoners die van mening zijn dat ze bij het afsluiten van de spooroverweg net in een rustigere straat komen te wonen. Het is dus niet altijd een nadeel dat een doorgang wordt afgesloten. Een rustigere omgeving kan ook een meerwaarde geven aan een woning en aan de leefbaarheid van de buurt. Voor de mensen in de Stationstraat, waar een aantal woningen en appartementen onteigend zullen worden, zal eender welke optie het wordt - een brug of een tunnel - een onteigening teweeg brengen. Het gemeentebestuur maakt zich sterk dat het die mensen bij elke studie en bij elke opstart van een dossier optimaal zal ondersteunen. Zij kunnen altijd bij het bestuur terecht om samen te bekijken welke oplossingen er geboden kunnen worden.

 

Schepen Bert Vertessen benadrukt dat de 6 à 8 jaar die hij eerder al vernoemde betrekking heeft op de realisatie van het fietstraject. Qua timing zullen de eerste studies worden opgestart in het jaar 2023 en dan zullen ook de eerste onteigeningsgesprekken van start gaan. Dat betekent dat de betrokken mensen al vrij snel zullen weten waar ze aan toe zijn. Het is vervolgens natuurlijk aan ieder op zich om te bekijken of zij zich zullen bundelen of dat zij zich ieder apart zullen verzetten. Of dat zij akkoord gaan met de prijs, want uiteindelijk zal Infrabel daar een onafhankelijk deskundige op zetten en samen met de burger ter plaatse bekijken wat de onteigeningswaarde zal zijn. Het gemeentebestuur blijft betrokken vanaf de eerste stap in dit traject en zal deze mensen ten volle ondersteunen van zodra dat nodig zou zijn. Op dit moment echter - aldus schepen Bert Vertessen - is er nog geen studie opgestart of is er nog geen sprake van een officiële onteigening. Het is bijgevolg dan ook heel moeilijk om al te spreken over compensaties voor die mensen. Schepen Bert Vertessen en burgemeester Werner Raskin maken zich sterk dat zij alle betrokken mensen in contact zullen brengen met Infrabel om nu al een eerste gesprek op voorhand te voeren, want uiteindelijk kan Infrabel ook hier al strategische aankopen doen. Daarmee hopen ze de betrokken mensen die nu al in problemen zaten of het idee hadden om nu al te verkopen zo snel mogelijk te begeleiden samen met Infrabel. En dan denkt schepen Bert Vertessen dat er niet gesproken hoeft te worden van minwaarden of compensaties.

 

Raadslid Jasper Goffin dankt schepen Bert Vertessen voor de toelichting en heeft begrepen dat de overgang in de Stationsstraat niet als eerste Hoeseltse overweg aangepakt zal worden. Die zal pas in een latere fase aan de orde zijn. Zou het niet veel beter zijn om de overgang in de Stationsstraat toch als eerste naar voren te schuiven omdat daar waarschijnlijk de meeste problemen te verwachten zijn? Het zou toch goed zijn om dit zo snel mogelijk op te starten en de betrokken mensen zo snel mogelijk een idee te geven van wat er met hun eigendom mogelijk is.

 

Schepen Bert Vertessen antwoordt dat raadslid Jasper Goffin daar groot gelijk in heeft. En van zodra er opnieuw overlegd wordt met Infrabel zal deze vraag ook opnieuw op tafel gelegd worden, maar het is zo dat Infrabel al te kennen heeft gegeven dat Hoeselt nu eenmaal als laatste in het traject is gestapt. In Genk is men al bezig, de plannen voor Bilzen zijn gedeeltelijk klaar en gaan deze zomer in uitvoering en ook in Tongeren wordt er al gewerkt aan de plannen voor de brug daar. Infrabel geeft aan dat ze beperkt zijn in capaciteit. Ze beschikken over een bepaald aantal ingenieurs die dit tracé toegewezen hebben gekregen en ze hebben een eigen planning gemaakt wat betreft de constructies die er moeten komen, maar dan wel volgens hun eigen tijdlijn. In dit geval was er ruimte om samen met Tongeren ook Hoeselt op te starten, maar voorlopig dan enkel voor de kleinere, simpele ingrepen zoals een fietstunnel of voetgangersbrug. Anderzijds heeft echter ook de buurt invloed op hoe snel het gaat. Schepen Bert Vertessen hoorde al van buurtbewoners die het graag zo snel mogelijk hebben, maar voor andere mensen mag het nog 10 jaar duren. Het gemeentebestuur zal in ieder geval zo snel mogelijk in dialoog gaan met Infrabel om al te kijken welke strategische aankopen ze kunnen doen. Daarmee krijgt de buurt al enigszins de kans om in te gaan op een bod nog vooraleer er over een studie gesproken wordt. Het is ook voor schepen Bert Vertessen heel duidelijk dat de Stationsstraat de belangrijkste locatie zal zijn omdat het op geen enkele andere plaats in Hoeselt mogelijk is om over of onder het spoor te gaan en een goede aansluiting te maken op een degelijke wegeninfrastructuur. Indien je zou opschuiven naar bvb. Alt-Hoeselt dan zijn het allemaal kleine wegen en overwegen en kom je uit bij een tunnel. En als je zou opschuiven naar de Droogbroekstraat zit je met het probleem van de onderbuizing van de riolering die daar al geperst is. Als je daar gaat uitwijken naar de tuinen of tot achter de woningen brengt dat je te dicht bij de ringweg en dan zal Infrabel de investering niet doen. Het zou overigens ook absurd zijn om daar een overgang te maken terwijl je een stukje verder de ringweg kan nemen. De Stationsstraat is voor Hoeselt de enige geschikte locatie volgens Infrabel en het gemeentebestuur. Jammer genoeg. De gedupeerden die daar wonen zullen alleszins begeleid worden op alle mogelijke vlakken.

 

Raadslid Fons Capiot geeft aan dat hij hoort dat schepen Bert Vertessen zich sterk maakt dat hij de burgers zal betrekken en voorstander is van een tunnel in plaats van een brug in de Stationsstraat. Hij gelooft daarbij ook in diens goede bedoelingen, maar wijst erop dat hij op de recente infovergadering over de mogelijke fusie Bilzen-Hoeselt-Riemst tot zijn grote verwondering vaststelde dat zelfs burgemeester Werner Raskin nu voorstander is van een fusie. Als dat wordt doorgetrokken dan betekent dit dat in het jaar 2024 schepen Bert Vertessen en dit schepencollege zich nog weinig sterk zullen kunnen maken. Dan is er een schepencollege van Bilzen, Hoeselt en Riemst. Raadslid Fons Capiot wil daarom beklemtonen dat het enorm belangrijk is om uiterst voorzichtig te zijn met hetgeen deze gemeenteraad momenteel nog goedkeurt, want vanaf het jaar 2024 of 2025 gaan er andere bestuurders zijn die alleen nog gaan kijken naar wat de gemeenteraad van Hoeselt indertijd heeft goedgekeurd. En daar zullen zij zich dan op baseren. Raadslid Fons Capiot gelooft niet dat dit bestuur zich zo maar sterk kan maken voor wat na het jaar 2024 komt. Alle beslissingen zijn enorm belangrijk. Opletten geblazen voor de toekomst. Ook voor wat er vorige gemeenteraad beslist is trouwens. Bij alles wat er gedaan wordt is het opletten, want anders is Hoeselt de sigaar.

 

Burgemeester Werner Raskin antwoordt dat het inderdaad niet zo kan zijn dat de mensen die aan de overkant van de spoorweg wonen in de toekomst langs de ringweg zouden moeten komen. Vandaar dat schepen Bert Vertessen en hijzelf nu al met Infrabel rond de tafel proberen te zitten en duidelijkheid willen geven over betere alternatieven. Ook deze inwoners hebben immers recht om Hoeselt op een goede, gemakkelijke manier te bereiken. Dat is ook logisch. Hoeselt heeft het nadeel dat de gemeente door de spoorweg en door de gewestweg N730 in twee delen wordt gesneden. Maar die mensen moeten op een degelijke manier in Hoeselt centrum kunnen blijven geraken en niet altijd langs de ringweg moeten rijden. Het beste zou een tunnel zijn en het bestuur zal zich hiervoor ook inzetten. Burgemeester Werner Raskin denkt dit te kunnen afdwingen, maar dat zal niet makkelijk zijn, want de spoorwegen zijn een koninkrijk binnen dit koninkrijk. Men wil meer transport doen langs de spoorweg, men wil een fietssnelweg aanleggen... Dat zijn goede initiatieven en Hoeselt kan ook geen stuk weglaten langs het traject tussen Hasselt en Luik, maar tegelijk moet het bestuur voor haar inwoners zorgen. Zoals schepen Bert Vertessen zegt zullen er echter ook voordelen zijn voor sommige mensen. Misschien zullen de inwoners van de Droogbroekstraat wel tevreden zijn met een sluiting van de overweg als de handelszone net over de grens met Bilzen wordt ontwikkeld. Dit zou een fantastische maatregel kunnen zijn om verkeersoverlast te voorkomen. Veiligheid is immers ook belangrijk. Burgemeester Werner Raskin zal komende week al samen met schepen Bert Vertessen gesprekken voeren met deze inwoners om te proberen een verbinding te zijn tussen hen en de spoorwegen. Daarbij moet er inderdaad goed uitgekeken worden dat het bestuur de juiste beslissingen neemt. Want het duurt dan wel 10 jaar vooraleer alles uitgevoerd is, maar het gaat snel.

 

Raadslid Mieke Claesen merkt op dat tijdens de gemeenteraad van vorige maand het plan of de nota goedgekeurd moest worden zoals die daar toen voor lag. Toen was er geen mogelijkheid om - zoals de fractie Best Groen vroeg - eerst overleg te plegen met de buurtbewoners en een participatietraject op te starten vooraleer een toelating of opdracht werd gegeven aan Infrabel. Vandaag echter stelt raadslid Mieke Claesen vast dat - nu er wat reactie op gekomen is - die plannen plotseling toch aangepast kunnen worden. Dan was het toch beter geweest om dat agendapunt vorige maand uit te stellen, eerst met de buurtbewoners te overleggen en dan aan Infrabel een opdracht te geven waarbij hun dan ook gezegd kon worden dat het gemeentebestuur en de buurtbewoners niet kiezen voor een brug in de Stationsstraat, maar de voorkeur geven aan een tunnel. Nu heeft de meerderheid - niet de oppositie - goedgekeurd dat daar een brug zal komen. En er wordt nu wel gezegd dat er nog onderhandeld zal worden over een tunnel, maar het was toch beter geweest dat daar al bij het begin over nagedacht was en dat er al van bij het begin overleg geweest was met de buurt.

 

Raadslid Jasper Goffin denkt dat iedereen er wel van overtuigd is dat dit een zeer belangrijk dossier is voor de gemeente Hoeselt. Hij zou dan ook appreciëren mochten de raadsleden op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken. En dat hoeft misschien niet via de gemeenteraad te gebeuren, maar dat kan ook gewoon via mail. Het gaat dan met name over een kennisgeving van de acties die ondernomen worden en het resultaat van deze acties.

 

Schepen Bert Vertessen antwoordt aan raadslid Fons Capiot dat als de studies voorzien zijn in het jaar 2022 of 2023 dat voor Infrabel betekent dat ze ze dan min of meer uit een schuif kunnen halen aangezien ze al op zo veel plaatsen in het Antwerpse en in Noord-Limburg dergelijke projecten hebben gedaan. In dit geval - voor Hoeselt - zullen die studies sneller kunnen gaan en zullen de beslissingen sneller genomen kunnen worden. Het is met name de onteigeningsprocedure en de uitwerking die een aantal jaren nodig zullen hebben. En Infrabel beseft dat ook. Zij hebben niet de macht - zoals bvb. Aquafin - om met een goedkeuring van de minister aan de slag te gaan zelfs nog voor de onteigening. Hier zal er altijd in dialoog gegaan moeten worden en een compromis gezocht moeten worden - desnoods met de rechtbank - alvorens er een beslissing valt. De procedure kan dus inderdaad wel wat aanslepen. Maar aanslepen betekent niet dat de beslissingen daarom al niet genomen zijn. Schepen Bert Vertessen maakt zich sterk dat nog voor het jaar 2025 de keuzes gemaakt zullen zijn, de studies rond zullen zijn en dat de beslissingen al genomen zullen zijn inclusief de bijhorende budgettering door Infrabel. Wat de kwestie brug vs. tunnel betreft zoals aangehaald door raadslid Mieke Claesen geeft schepen Bert Vertessen aan dat hij in eerste instantie is uitgegaan van hetgeen de ingenieurs van Infrabel hem zijn komen vertellen. Dat was vorig jaar in de zomer voor Alt-Hoeselt een brug, maar in december was dat een tunnel geworden. De gemeente Diepenbeek heeft zich ook een beetje verslikt in de plannen die ze goedgekeurd hebben. Schepen Bert Vertessen herhaalt dat hij in Diepenbeek ter plaatse is geweest en daarop contact heeft genomen met Infrabel. Infrabel heeft bevestigd dat het voor Hoeselt nog maar een voorlopige visie is, een aanzet. Het traject moet nog helemaal worden opgestart. En zij hebben ook telkenmale te kennen gegeven dat zij in dit traject - net als in Diepenbeek en Genk - de burgerparticipatie voor hun rekening nemen in samenspraak met de gemeente Hoeselt. Dat zit er dus nog aan te komen. Het is nu dus niet mogelijk om al harde beslissingen te nemen. Het enige wat het gemeentebestuur nu al kan vragen is om al strategische aankopen te doen gelinkt aan het dossier. Infrabel kan op dit moment echter nog geen dingen inschrijven omdat het project eigenlijk nog opgestart moet worden in de loop van volgend jaar. Ook schepen Bert Vertessen had gehoopt dat het wat sneller opgestart had kunnen worden, maar de budgettering en de planning past - wat Hoeselt betreft - voor Infrabel niet eerder dan de maand februari 2022. Hoeselt is dan ook als laatste ingestapt. Schepen Bert Vertessen bevestigt - zoals raadslid Jasper Goffin aanhaalde - dat het delen van informatie niet altijd via de gemeenteraad hoeft. Via de dienst Mobiliteit of rechtstreeks bij de schepen kunnen er altijd vragen gesteld worden of omgekeerd zullen de raadsleden ook op de hoogte gehouden worden. Dat was vorige gemeenteraad al beloofd en genotuleerd. Schepen Bert Vertessen zal zich hier aan houden.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Bijkomende punten:

 

13

Secretariaat (gemeente) - Stand van zaken klimaatplan - Kennisgeving

 

Raadslid Jasper Goffin heeft in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van de mogelijkheid gebruik gemaakt om namens de fractie Best Groen een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van donderdag 25 maart 2021. Meer bepaald wenst hij het volgende punt behandeld te zien:

 

Stand van zaken klimaatplan

 

Door het ondertekenen van de Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 engageert de gemeente zich tot het opstellen van een klimaatplan. Wat is de stand van zaken rond de opmaak van het klimaatplan?

 

Best-Groen stelt voor dat het klimaatplan op de volgende gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraadsleden.

 

Raadslid Jasper Goffin licht het agendapunt toe.

 

Schepen Bert Vertessen geeft aan dat - zoals raadslid Jasper Goffin zelf zei bij het vorige agendapunt - niet alles op de gemeenteraad hoeft te komen, maar ook gewoon gevraagd kan worden aan de betrokken schepen of de betreffende gemeentelijke dienst. Hier gebeurt dit nu echter wel.

 

Raadslid Jasper Goffin repliceert dat dit gebeurt uit respect voor de vele mensen die hebben deelgenomen aan de participatie omtrent het klimaatplan.

 

Schepen Bert Vertessen antwoordt dat de dienst Omgeving veel vertraging oploopt door de vele mails en telefoons met vragen van de oppositie waardoor de dienst extra belast wordt. Daardoor kan er niet doorgewerkt worden.

 

Wat het klimaatplan betreft geeft schepen Bert Vertessen aan dat de dienst Omgeving hiermee bezig is. Het is meer werk dan verwacht om alles te verwerken. De oorspronkelijke timing was om het klimaatplan op deze gemeenteraad te agenderen. Dat is echter niet gelukt. De volgende gemeenteraad zou geen probleem zijn, maar als het dan geagendeerd wordt dan zal het klimaatplan niet eerst nog eens opnieuw teruggekoppeld zijn aan de inwoners. Er zijn dus 2 mogelijkheden. Ofwel wordt het klimaatplan volgende maand geagendeerd en goedgekeurd. En dan is de input van de burgers gewoon gebruikt. Ofwel wordt het plan nog eens terug gepubliceerd als dankjewel aan alle participanten die zich hebben ingezet. Schepen Bert Vertessen maakt zich alleszins sterk dat het klimaatplan geagendeerd wordt in april of in mei. Als het de gemeenteraad van mei zou worden dan wordt het klimaatplan in april via oergedach eerst voorgesteld aan de burgers en dan pas aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 30/04/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.