NOTULEN VAN DE  OCMW-RAAD

 

VERGADERING VAN 25 april 2024

 

Aanwezig:

Hilde Wolfs, voorzitter

Yves Croux, burgemeester

Bert Vertessen, Werner Raskin, Johan Schoefs, Heidi Berx, schepenen

Alfons Capiot, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Ria Moesen, Jan Wils, raadsleden

Geert Rouffa, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

Serge Voncken, Michel Vanroy, Linda Verjans, raadsleden

 

 

Voor aanvang van de zitting wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van:

 

-          Mevr. Margriet Vereycken, moeder van mevr. Rosette Voes, administratief medewerker bibliotheek. Mevr. Vereycken overleed op 10 april 2024 op de leeftijd van 93 jaar.

 

-          Dhr. Robert Wijnen, voormalig raadslid van 2001 tot 2012. Dhr. Wijnen overleed op 15 april 2024 op de leeftijd van 90 jaar.

Overzicht punten

 

In openbare vergadering

01

Secretariaat (OCMW) - Poolstok cv - Agenda algemene vergadering van 31 mei 2024 en bepaling mandaat afgevaardigde OCMW Hoeselt - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat het OCMW Hoeselt deelnemer is van Poolstok cv;

 

Gelet op de statuten van Poolstok cv;

 

Gelet op het raadsbesluit van 28 maart 2019 inzake de aanduiding van de afgevaardigde van het OCMW Hoeselt op de Algemene Vergaderingen van Poolstok cv;

 

Overwegende dat OCMW Hoeselt op 8 april 2024 de uitnodiging tot de algemene vergadering van Poolstok cv van 31 mei 2024 ontving;

 

Gelet op de agenda en online verkregen jaarrekening;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1. - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Poolstok cv van 31 mei 2024  met de volgende agendapunten:

  1. Samenstelling van het bureau van de vergadering
  2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het boekjaar 2023
  3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris m.b.t. het boekjaar 2023
  4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2023
  5. Bestemming van het resultaat
  6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2023
  7. Ontslagen en benoemingen - Aanstelling bedrijfsrevisor: nieuw mandaat
  8. Goedkeuring van de bezoldigingen - Indexering van de bestuurdersvergoedingen
  9. Desgevallend: varia

 

Art. 2. - De afgevaardigde van het OCMW Hoeselt wordt gemandateerd om te handelen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de OCMW-raad van heden inzake voormelde artikelen en om op de eventueel volgende algemene vergadering(en) van Poolstok cv met dezelfde agenda, indien het quorum voor algemene vergadering van 31 mei 2024 niet behaald werd, te handelen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de OCMW-raad van heden inzake voormelde artikelen.

 

Art. 3. - De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Poolstok cv.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

02

Secretariaat (OCMW) - Jaarverslag Wijk-werken Zuid-Oost Limburg 2023 - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op artikel 77 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de bevoegdheid van de OCMW-raad;

 

Gelet op artikel 392 tot en met  395 van het  decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de uitbouw van een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid;

 

Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht van 01.01.2018 houdende oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol Wijk-werken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren en het addendum bij deze overeenkomst, toegevoegd door het beheerscomité ‘Wijk-werken’ op 24.10.2019;

 

Gelet op het feit dat op 1 april 2022 ook Tongeren is toegetreden tot de interlokale vereniging wijk-werken bij overeenkomst met statutaire draagkracht van 01.04.2022;

 

Gelet op artikel 5 van de overeenkomst, d.d. 01.04.2022, betreffende de financiering, in het bijzonder volgende punten:

-          Artikel 5.3. De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van de deelnemende lokale besturen, samen met het jaarverslag;

-          Artikel 5.4. De interlokale vereniging draagt er zorg voor dat de rekening en de bijhorende verantwoordingsstukken aan de deelnemende lokale besturen worden overgemaakt, uiterlijk binnen zes maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar;

-          Artikel 5.5. De jaarrekening is goedgekeurd indien een gewone meerderheid van de raden van de deelnemende lokale besturen deze goedkeurt. Indien het lokaal bestuur niet reageert binnen de 60 kalenderdagen na voorlegging, wordt de jaarrekening als goedgekeurd beschouwd;

 

Gezien uit het jaarverslag 2023 volgende bevindingen naar voren gekomen zijn:

-          een lichte daling van het aantal gepresteerde uren in Hoeselt;

-          een sterkere daling van het aantal gepresteerde uren in Bilzen, Riemst en Voeren;

-          in Tongeren blijft het aantal gepresteerde wijk-werkuren relatief stabiel ten opzichte van werkingsjaar 2022;

-          de meeste toeleidingen naar wijk-werken gebeurden in 2023 naar de activiteit tuinonderhoud;

-          in totaal werden in het werkingsjaar 2023 zeven nieuwe activiteiten gecreëerd hetgeen zich vertaalde in een nieuwe tewerkstellingscontext voor 9 wijk-werkers. In de loop van het werkingsjaar 2023 zijn er 39 nieuwe wijk-werkers opgestart en 43 mensen uitgestroomd waarvan 36 hun traject positief hebben beëindigd en 7 hun traject vroegtijdig hebben stopgezet;

-          er werd in het werkingsjaar 2023 een te verdelen batig saldo ten bedrage van 25.846,68 EUR gerealiseerd. Dit zal aangewend worden om te voorzien in een budget aan werkingsmiddelen voor het volgende werkingsjaar (6.000,00 EUR) en herverdeeld worden onder de deelnemende lokale besturen (volgens verdeelsleutel aantal inwoners);

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Het jaarverslag 2023 van de interlokale vereniging Wijk-werken Zuidoost-Limburg goed te keuren.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

03

Secretariaat (OCMW) - Notulen en zittingsverslag OCMW-raad van 28 maart 2024 - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Overwegende dat conform artikel 74 en artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering steeds samen met de agenda van de OCMW-raad ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld worden aan de OCMW-raadsleden;

 

Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering;

 

Gelet op het ontwerp van de notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raadszitting van 28 maart 2024 in bijlage;

 

Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 74 en artikel 32 betreffende de notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad van 28 maart 2024 goed te keuren en namens de OCMW-raad ter ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.