NOTULEN VAN DE  OCMW-RAAD

 

VERGADERING VAN 30 november 2023

 

Aanwezig:

Hilde Wolfs, voorzitter

Werner Raskin, burgemeester

Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Heidi Berx, schepenen

Alfons Capiot, Serge Voncken, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Mieke Claesen, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Linda Verjans, Ria Moesen, Jan Wils, raadsleden

Geert Rouffa, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

Christiaan Hex, raadslid

 

 

Voor aanvang van de zitting wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van:

 

- dhr. Jef Stulens. Dhr. Stulens overleed op 10 november 2023 op de leeftijd van 87 jaar en was de vader van Nicole Stulens (maatschappelijk werker Sociale Dienst) en Brigitte Stulens (gepensioneerd opvangbegeleidster bij BKO Dolfijn);

 

-dhr. Ronny Verjans. Dhr. Verjans, voormalig technisch assistent bij de Technische Dienst, overleed op 23 november 2023 op de leeftijd van 65 jaar.

 

Raadslid Eddy Vandecaetsbeek deelt mee dat de fractie Wij Hoeselt voortaan zal zetelen als de fractie TROTS.

 

Raadslid Carine Moors (Best Groen) pikt hier op in en geeft aan dat men in de media heeft kunnen vernemen dat een aantal leden van haar fractie bij de volgende verkiezingen naar de kiezer zullen gaan onder de naam Best Groen. Ze haalt aan dat de partij Best in het jaar 2012 werd opgericht samen met een aantal leden van het toenmalige Nieuw en de CD&V. En bij de daaropvolgende verkiezingen waren er ook altijd enkele CD&V'ers verkozen. De kiezer heeft nu recht op duidelijkheid. Zij willen dan ook - net zoals de fractie Wij Hoeselt - verder gaan onder de noemer TROTS en voortaan als zodanig zetelen in deze gemeenteraad. Ze bedankt de overige leden van de fractie Best Groen m.n. Serge Voncken, Mieke Claesen, Christiaan Hex en Jan Wils voor de samenwerking.

 

Voorzitter Hilde Wolfs antwoordt enig voorbehoud te moeten inbouwen over de mogelijkheid om zich als dusdanig aan te sluiten bij een andere fractie. Ze zal dit laten onderzoeken, contact opnemen met raadslid Carine Moors en er zal duidelijkheid over verschaft worden bij aanvang van de volgende raadszitting.

Overzicht punten

 

In openbare vergadering

01

Financiën (OCMW) - Goedkeuring jaarrekening 2022 door de gouverneur - Kennisgeving

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het besluit van de gouverneur houdende de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Hoeselt, vastgesteld met de volgende saldi:

budgettair resultaat boekjaar 353.762 EUR

gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar 12.854.104 EUR

beschikbaar budgettair resultaat 12.746.212 EUR

balanstotaal 45.472.224 EUR

overschot van het boekjaar 1.248.733 EUR

 

Overwegende dat de gouverneur de jaarrekening zonder wijzigingen heeft goedgekeurd zoals ze werd vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 22 juni 2023;

 

Besluit,

 

Art. 1 - Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur houdende de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Hoeselt.

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

02

Personeelszaken - Vaststelling personeelsformatie - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de vaststelling van de personeelsformatie in raadszitting van 2 maart 2023;

 

Overwegende dat de personeelsformatie een kader is dat de opsommingen van het aantal en de soorten betrekkingen voor een lokaal bestuur bevat en de personele middelen vaststelt voor de uitvoering van het beleid dat is uitgetekend;

 

Overwegende dat de personeelsformatie geüpdatet en in overeenstemming gebracht wordt met enkele keuzes die op het vlak van personeelsbeleid gemaakt zijn;

 

Overwegende dat er in de personeelsformatie keuzes zijn gemaakt met het oog op het fusietraject tussen Bilzen en Hoeselt;

 

Overwegende dat de wijzigingen zijn opgenomen in bijgevoegde nota;

 

Overwegende dat het goedgekeurde ontwerp van de personeelsformatie, alvorens behandeling van het dossier door de raad, werd voorgelegd aan de representatieve vakorganisaties;

 

Overwegende dat de representatieve vakorganisaties zich akkoord verklaarden met de gewijzigde personeelsformatie;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 oktober 2023 het punt met gunstig advies doorverwees naar de gemeenteraad;

 

Gelet op het meerjarenplan 2020-2025;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De gezamenlijke personeelsformatie van de gemeente en het OCMW Hoeselt, zoals gevoegd in bijlage, vast te stellen.

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

03

Personeelszaken - Verlofregeling 2024 - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de algemeen directeur en de financieel directeur van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;

 

Gelet op artikel 274§1 van de rechtspositieregeling waarbij het personeelslid recht heeft op volgende officiële feestdagen: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december;

 

Gelet op artikel 274§1 van de rechtspositieregeling waarbij het personeelslid recht heeft op 3 bijkomende feestdagen: 2 november, 15 november en 26 december;

 

Gelet op artikel 274§2 van de rechtspositieregeling waarin luidt dat wanneer een feestdag samenvalt met een zaterdag of zondag deze vervangen wordt door een andere dag, die bepaald wordt door de raad;

 

Overwegende dat er in het kalenderjaar 2024 2 feestdagen op een zaterdag of zondag vallen;

 

Overwegende dat zondag 21 juli (Nationale Feestdag) collectief zal worden ingezet als brugdag naar aanleiding van O.L.H.-Hemelvaart;

 

Overwegende dat zaterdag 2 november (Allerzielen) collectief zal worden ingezet als brugdag naar aanleiding van O.L.V.-Hemelvaart;

 

Overwegende dat de representatieve vakorganisaties per e-mail geraadpleegd werden en geen bezwaar hadden;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Goedkeuring te verlenen om vrijdag 10 mei en vrijdag 16 augustus 2024 vast te leggen als vervangingsdagen voor de Nationale Feestdag (21 juli) en Allerzielen (2 november).

 

Art. 2 - Een verlofnota betreffende de vakantieregeling zal aan het personeel overgemaakt worden.

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

04

Sociale dienst - Protocol uitwisseling persoonsgegevens Agentschap Integratie & Inburgering - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het ontwerp protocol af te sluiten tussen OCMW Hoeselt en het Agentschap Integratie en Inburgering;

 

Gelet op het feit dat het protocol positief werd geadviseerd door dhr. R. Geerts, Data Protection Officer van het OCMW Hoeselt;

 

Overwegende dat na het afsluiten van het protocol het OCMW van Hoeselt een lijst zal ontvangen van de inburgeraars die sinds 2021 met succes het inburgeringstraject van het Agentschap Integratie en Inburgering hebben doorlopen;

 

Overwegende dat het OCMW Hoeselt vervolgens in samenwerking met het Sociaal Huis van Bilzen zal starten met de uitwerking van een voorstel tot het organiseren van een inburgeringsceremonie;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Het protocol met het Agentschap Integratie en Inburgering inzake het elektronisch meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars met het oog op het organiseren van een inburgeringsceremonie unaniem goed te keuren.

 

Art. 2 - De burgemeester, dhr. W. Raskin, en de algemeen directeur, dhr. G. Rouffa, te machtigen het protocol te ondertekenen.

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

05

Buitenschoolse kinderopvang - Lokale samenwerkingsovereenkomst en protocol uitwisseling persoonsgegevens Agentschap Opgroeien - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 78§2,3°;

 

Gelet op het Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer conform artikel 8, §1;

 

Overwegende dat voor de Vlaamse Regering een performant gezinsbeleid en de bestrijding van (kans)armoede een belangrijke prioriteit is;

 

Overwegende dat één van de mogelijkheden hiervoor is om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens waarover het agentschap Opgroeien en het VUTG beschikken;

 

Overwegende dat om deze identiteitsgegevens te verkrijgen het OCMW van Hoeselt een lokale samenwerkingsovereenkomst dient af te sluiten met het Lokaal Team Kind en Gezin Haspengouw  van het Agentschap Opgroeien;

 

Gelet op het modelprotocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Opgroeien regie naar OCMW Hoeselt in het kader van de samenwerking met het oog op het verhogen van de toegang tot de sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De lokale samenwerkingsovereenkomst tussen het Lokaal Team Kind en Gezin Haspengouw van het  Agentschap Opgroeien en het OCMW Hoeselt goed te keuren zoals in bijlage en dit tot einde deze legislatuur.

 

Art. 2 - De algemeen directeur en de burgemeester te machtigen om het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens vanuit Opgroeien Regie (lokaal team Kind en Gezin Haspengouw)  te ondertekenen.

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

06

Dienstencentrum - Inspiratienota preventieve gezondheid Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg (ELZ ZOLim) - Kennisgeving

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat LOGO Limburg een nodenbevraging deed rond preventieve gezondheid in opdracht van de eerstelijnszone ZOLim;

 

Overwegende dat ELZ ZOLim een inspiratienota opstelde rond preventieve gezondheid ter inspiratie voor alle beleidsmakers en met als doel het preventieve gezondheidsbeleid op de agenda te plaatsen;

 

Overwegende dat alle raadsleden van de lokale besturen van de eerstelijnszone ZOLim de inspiratienota ontvangen via kennisgeving op de OCMW-raad;

 

Besluit,

 

Art. 1 - Kennis te nemen van de inspiratienota van de eerstelijnszone ZOLim met betrekking tot preventieve gezondheid.

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

07

Secretariaat (OCMW) - Verwerkersovereenkomst Poolstok - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat het OCMW van Hoeselt vennoot is van  cv Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel (‘Poolstok');

 

Gezien openbare organisaties de wetgeving overheidsopdrachten moeten toepassen om te kunnen samenwerken met een private dienstverlener;

 

Gezien de de overheidsopdrachtenreglementering is echter niet van toepassing wanneer de vennoten van Poolstok een beroep doen op de P&O-dienstverlening van Poolstok. Poolstok sluit, rekening houdend met de wetgeving overheidsopdrachten, raamcontracten af met gespecialiseerde P&O-kantoren die kunnen aantonen dat zij op een deskundige manier werken en kennis en ervaring ter zake hebben. Als vennoot van Poolstok moeten organisaties zelf dus geen overheidsopdracht meer uitvoeren, waardoor administratieve overlast vermeden wordt en organisaties zich onmiddellijk op de inhoud van het project kunnen concentreren. Iedere opdracht kan op korte termijn opgestart worden; 

 

Overwegende dat de verwerkersovereenkomst werd goedgekeurd door dhr. R. Geerts, Data Protection Officer van OCMW Hoeselt, en geldt voor alle verwerkingen van persoonsgegevens gedurende de periode dat het OCMW van Hoeselt toegetreden is tot de venootschap cv Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel (‘Poolstok').

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De verwerkersovereenkomst met cv Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel (‘Poolstok') goed te keuren.

 

Art. 2 - De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen de verwerkersovereenkomst te ondertekenen.

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

08

Secretariaat (OCMW) - Minimale levering aardgas en elektriciteit 2023-2024 - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Gelet op artikel 5.4.6 t.e.m. 5.4.10 van het Energiebesluit van 19 november 2010;

 

Gelet op het Energiearmoedeprogramma goedgekeurd door de Vlaamse Regering;

 

Overwegende dat de Vlaamse Regering met het systeem van minimale levering voor verwarming  de OCMW's een instrument wil aanreiken om gezinnen die de middelen ontberen om de digitale meter op te laden en die dus het risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode, te ondersteunen door hen een minimale hoeveelheid aardgas / elektriciteit ter beschikking te stellen via periodieke opladingen van de digitale meter;

 

Gelet op de richtlijnen van mevr. Z. Demir, Vlaams minister van energie, betreffende de procedure 2023-2024 voor OCMW’s die opteren gebruik te maken van dit systeem;

 

Gelet op het feit dat de OCMW-raad bevoegd is hieromtrent een beslissing te nemen;

 

Gelet op het feit dat deze regeling start op 01-11-2023 en loopt tot en met 31-03-2024;

 

Gelet op het feit dat het OCMW de kost hiervoor deels kan recupereren bij de netbeheerder, deels eventueel bij de hulpvrager;

 

Gelet op de huidige hoge energieprijzen, de algemeen stijgende kosten van levensonderhoud, en de impact hiervan op de betaalbaarheid van de energiefacturen voor de gezinnen;

 

Overwegende dat de Sociale Dienst adviseert om in te stappen in het systeem van de minimale levering van aardgas en elektriciteit. De OCMW-cliënten zijn afgelopen zomer - omwille van de energiecrisis en de stijgende kosten van levensonderhoud - niet altijd in de mogelijkheid geweest om te sparen voor hun energieverbruik in de winter. De Sociale Dienst dient aan de hand van een sociaal onderzoek geval per geval na te gaan of de menswaardigheid van een hulpaanvrager in het gedrang is/komt. Na het voeren van het sociaal onderzoek wordt het dossier voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst dat bovendien nog kan beslissen om haar eventuele tussenkomst voor 100% te recupereren via het Energiefonds.

 

Overwegende dat het OCMW van Hoeselt in het systeem van ‘minimale levering  aardgas/elektriciteit via prepaid (budgetmeter) voor de periode 2023-2024’ wenst in te stappen;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Toe te treden tot het systeem van minimale levering van aardgas en elektriciteit via de digitale meter voor de periode 01-11-2023 tot en met 31-03-2024.

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

09

Secretariaat (OCMW) - Notulen en zittingsverslag OCMW-raad van 26 oktober 2023 - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Overwegende dat conform artikel 74 en artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering steeds samen met de agenda van de OCMW-raad ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld worden aan de OCMW-raadsleden;

 

Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering;

 

Gelet op het ontwerp van de notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raadszitting van 26 oktober 2023 in bijlage;

 

Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 74 en artikel 32 betreffende de notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad van 26 oktober 2023 goed te keuren en namens de OCMW-raad ter ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 22/12/2023