NOTULEN VAN DE  OCMW-RAAD

 

VERGADERING VAN 24 juni 2021

 

Aanwezig:

Jordi Boulet, voorzitter

Werner Raskin, voorzitter vast bureau

Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, leden vast bureau

Heidi Berx, Alfons Capiot, Serge Voncken, Linda Verjans, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Ria Moesen, raadsleden

Geert Rouffa, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

Liesbeth Werelds, Jasper Goffin, raadsleden

 

Vanaf punt 1 is raadslid Carine Moors verontschuldigd.

Vanaf punt 2 is raadslid Carine Moors aanwezig.

 

 

Voor aanvang van de zitting wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van dhr. Libert Souverijns, voormalig gemeenteraadslid en schepen. Dhr. L. Souverijns overleed op 23 juni 2021 op de leeftijd van 77 jaar. Hij vervulde zijn schepenambt van 1 januari 1995 tot en met 31 december 2000 en zetelde verder in de gemeenteraad tot eind 2006.

Overzicht punten

 

In openbare vergadering

01

Secretariaat (OCMW) - Ontslag van gemeenteraadslid dhr. Rudi Coenegrachts - Kennisgeving

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op de installatievergadering van de gemeenteraad d.d. 3 januari 2019 waarbij dhr. R. Coenegrachts als rechtstreeks verkozene van lijst nr. 2 (N-VA/Nieuw) beëdigd werd als gemeenteraadslid;

 

Gelet op de brief van dhr. R. Coenegrachts van 7 mei 2021 aan de voorzitter van de gemeenteraad, waarbij hij zijn ontslag aanbiedt als gemeente- en OCMW-raadslid;

 

Gelet op de kennisname van dit ontslag op de gemeenteraad van 27 mei 2021;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 13 waaruit blijkt dat het ontslag definitief is na ontvangst van de kennisgeving aan de voorzitter van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 14, 15 en 72 betreffende de bepalingen waarbij gemeenteraadsleden afstand doen van hun mandaat;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht;

 

Besluit,

 

Art. 1 - Kennis te nemen van het ontslag van dhr. R. Coenegrachts als gemeente- en OCMW-raadslid.

 

Art. 2 - Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan dhr. R. Coenegrachts.

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

02

Secretariaat (OCMW) - Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn - Aktename

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2021 waarbij mevr. Ria Moesen werd geïnstalleerd als nieuw gemeenteraadslid in opvolging van dhr. Rudi Coenegrachts;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2021 houdende de vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden;

 

Gelet op artikel 68 § 1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad en dat de rang die de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn innemen is dezelfde als de rang die ze als

gemeenteraadslid innemen;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Akte te nemen van de samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

 

Art. 2 - Akte te nemen van de rangorde van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

03

Financiën (OCMW) - Gemeentelijke tussenkomst OCMW Hoeselt (boekjaar 2020) - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 78, 4° betreffende de expliciete bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 274 dat bepaalt dat de gemeente er voor moet zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen;

 

Overwegende dat de regelgeving geen definitie bevat van het begrip 'financiële verplichtingen' en geen berekeningswijze of model oplegt;

 

Overwegende dat de gemeenteraad en de OCMW-raad in consensus het bedrag van de eventuele gemeentelijke tussenkomst kunnen bepalen;

 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur expliciet kiest voor geïntegreerde beleidsrapporten, acht de OCMW-raad het niet opportuun om een tussenkomst te bepalen. De OCMW-raad acht het wel opportuun om de raadsleden in kennis te stellen van het overschot of het tekort van het boekjaar voor de afzonderlijke entiteiten;

 

Gelet op schema T5 van de jaarrekening (toelichting bij de balans), meer bepaald de 'mutatiestaat van het nettoactief' rubriek B;

 

Overwegende dat met betrekking tot boekjaar 2020, de overschotten of tekorten zijn:

voor de entiteit gemeente bedraagt het overschot van het boekjaar 2.855.162 EUR

voor de entiteit OCMW bedraagt het tekort van het boekjaar                   -  970.198 EUR

het geïntegreerd overschot van het boekjaar bedraagt 1.884.964 EUR

 

Overwegende dat er met betrekking tot boekjaar 2020 geen geldtransfers nodig waren om een gebrek aan liquiditeiten bij het OCMW op te vangen;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 – Omdat het Decreet Lokaal Bestuur expliciet kiest voor geïntegreerde beleidsrapporten, acht de OCMW-raad het niet opportuun om een gemeentelijke tussenkomst aan het OCMW Hoeselt te bepalen.

 

Art. 2 – De OCMW-raad neemt kennis van het overschot of het tekort van het boekjaar voor de afzonderlijke entiteiten:

voor de entiteit gemeente bedraagt het overschot van het boekjaar 2.855.162 EUR

voor de entiteit OCMW bedraagt het tekort van het boekjaar -  970.198 EUR

 

Art. 3 – Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig de artikelen 285 (lijst) en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

04

Financiën (OCMW) - Vaststelling jaarrekening 2020 - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 78, 4° betreffende de expliciete bevoegdheden van de OCMW-raad en de artikelen 249 tot en met 253, artikel 260 en artikel 261 betreffende de jaarrekening;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 en latere wijzigingen over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen, in het bijzonder titel 2 (de beleidsrapporten), hoofdstuk 3 (de jaarrekening);

 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 

Overwegende dat de gemeente en het OCMW een geïntegreerde jaarrekening hebben, maar toch elk hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan:

zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad moet eerst zijn eigen deel van de jaarrekening vaststellen;

daarna kan de gemeenteraad het deel van de jaarrekening dat de OCMW-raad heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor de geïntegreerde jaarrekening definitief is vastgesteld;

 

Overwegende dat de jaarrekening bestaat uit volgende documenten die voorwerp uitmaken van een beslissing van de raad: een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting;

 

Overwegende dat er een document is samengesteld met achtergrondinformatie die nuttig is om de jaarrekening te beoordelen en dat deze 'documentatie' samen met de jaarrekening 2020 aan de raadsleden werd overgemaakt op 9 juni 2021;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 – De jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 met de volgende saldi wordt door de OCMW-raad voor zijn deel vastgesteld:

budgettair resultaat boekjaar 604.031 EUR

gecumuleerd budgettair resultaat 11.515.200 EUR

beschikbaar budgettair resultaat 11.407.309 EUR

autofinancieringsmarge  2.020.652 EUR

balanstotaal  42.353.532 EUR

overschot van het boekjaar 1.884.964 EUR

 

Art. 2 – De OCMW-raad neemt kennis van de verklarende ‘documentatie’ bij de jaarrekening 2020.

 

Art. 3 – Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig de artikelen 286 (besluit) en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

05

Financiën (OCMW) - Investeringstoelage boekjaar 2021 - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 77 en 265;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 en latere wijzigingen over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen, meer bepaald titel 5, artikel 85 (vastleggingen) en artikel 86 (aanrekeningen);

 

Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, meer bepaald de artikelen 3 en 7;

 

Overwegende dat op de lijst met toegestane werkings- en investeringssubsidies, welke deel uitmaakt van het deel 'documentatie' bij het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021), een aantal toelagen werden ingeschreven op het investeringbudget;

 

Overwegende dat het aangewezen is investeringstoelagen afzonderlijk door de OCMW-raad te laten goedkeuren;

 

Gelet op het gefundeerde verzoek van vzw Werm Huis tot het verkrijgen van een investeringstoelage voor de aankoop en de installatie van een houten boomstammenparcours, passend in het vergroeningsproject in de schoolomgeving van de basisschool 't Opwermerke in Werm;

 

Gelet op het engagement van het vast bureau, genomen in zitting van 14 april 2020, om voor deze aankoop een investeringstoelage toe te kennen aan de vzw Werm Huis in het kader van het door het OCMW opgestarte project 'buitenspeeltuigen in de verschillende locaties van de buitenschoolse kinderopvang';

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De OCMW-raad keurt de toekenning van volgende toelage (investeringsbudget) voor het boekjaar 2021 goed (bedrag in EUR):

vzw Werm Huis 5.000,00 EUR 6640 0000 0945.

 

Art. 2 - De uitgaven zullen vastgelegd en aangerekend worden op de budgetsleutel aangeduid in art. 1 hierboven, na voorlegging van een bewijs van realisatie door de aanvrager van de toelage.

 

Art. 3 - Ingevolge artikel 9, 2de lid, van de wet van 14 november 1983 inzake de voorgeschreven verplichtingen betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, worden de bovenvermelde begunstigden volledig vrijgesteld van de door deze wet opgelegde verplichtingen, met dien verstande dat de bepalingen van artikel 3 en artikel 7, 1ste lid, van toepassing blijven (zie hiervoor artikelen 4 en 5 van dit besluit).

 

Art. 4 - De begunstigden zijn, op straffe van gehele terugbetaling van het toegekende bedrag, gehouden de toelage aan te wenden tot dekking van de uitgaven van de aankoop van een boomstammenparcours.

 

Art. 5 - De begunstigden van de toelagen zijn gehouden de aanwending van de toelage te verantwoorden en de controle erop door het vast bureau te dulden.

 

Art. 6 - Afschrift van dit besluit te hechten aan de betreffende aanrekening.

 

Art. 7 - Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig de artikelen 285 (lijst) en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

06

Sociale dienst - Verlenging project 'I can Limburg' - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 2 augustus 2017 houdende de toetreding tot het project ‘I can Limburg’ van de vzw Arktos voor de jaren 2018 en 2019. Dit project loopt onder de projectoproep 405 ‘begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Vlaanderen en Brussel’ bij het Europees Sociaal Fonds (ESF);

 

Gelet op de verlenging voor de jaren 2020 en 2021 onder de projectoproep 457 ‘outreachend werken’ van ESF Vlaanderen, goedgekeurd door de OCMW-raad op 27-06-2019;

 

Overwegende dat er een mogelijkheid is om dit project nogmaals te verlengen voor het jaar 2022 onder de projectoproep 457 ‘outreach en activering’ van ESF Vlaanderen en dat vzw Arktos de vraag stelt aan het OCMW Hoeselt om toe te treden tot deze verlenging;

 

Overwegende dat de bijdrage van het OCMW Hoeselt 560,00 EUR per jaar bedraagt voor toeleiding van 1 persoon op jaarbasis;

 

Overwegende dat de bijdrage dient voorzien te worden in budget 2022;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Goedkeuring te verlenen aan de inhoud en de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst ‘I can Limburg’ voor een jaar, m.n. van 01-01-2022 t.e.m. 31-12-202022.

 

Art. 2 - De voorzitter en de algemeen directeur worden gemachtigd het cofinancieringsattest te ondertekenen.

 

Art. 3 - Een budget van 560,00 EUR dient voorzien te worden in budget 2022.

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

07

Dienstencentrum - Retributiereglement 'Dienstencentrum OCMW Hoeselt' - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;

 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 78§2,3°;

 

Gelet op het feit dat het opportuun is dat de OCMW-raad de tarieven van de drank, maaltijden, verhuur van de Ensor zaal en het gebruik van de OCMW-bus dient vast te stellen en dat de gebruiker hiervoor het vastgestelde tarief betaalt;

 

Overwegende dat er per semester een activiteitenkalender (met een overzicht van de te organiseren activiteiten, vormingen en/of lezingen) ter goedkeuring op het vast bureau wordt geagendeerd;

 

Gelet op het gunstig advies van de centrumraad van het dienstencentrum, d.d. 12-08-2019, wat betreft de bepaling van de voorgestelde tarieven;

 

Overwegende dat het dienstencentrum een ontmoetingsplaats is voor senioren en mensen met een beginnende zorgbehoefte;

 

Overwegende dat er in het dienstencentrum dranken en versnaperingen worden aangeboden in het cafetaria van het ontmoetingscentrum en dit aan democratische tarieven;

 

Overwegende dat er in het dienstencentrum elke werkdag ’s middags warme maaltijden aangeboden worden voor 60-plussers en personen met het omnio-statuut (vroegere WIGW-statuut) waarvoor zij een democratische prijs betalen;

 

Overwegende dat het dienstencentrum 2-wekelijks een dorpsrestaurant organiseert in GC Ter Kommen en hiervoor een dagmenu aanbiedt waarvoor gebruikers een democratische prijs betalen;

 

Overwegende dat er in het dienstencentrum activiteiten en cursussen gratis of aan kleine deelnameprijs worden aangeboden en dit met als doel de zelfredzaamheid van gebruikers te verhogen;

 

Overwegende dat de Ensor zaal van het dienstencentrum verhuurd kan worden aan Hoeseltse verenigingen, enkel voor vergaderingen en waar dezelfde drankprijzen gehanteerd worden als van toepassing in het dienstencentrum;

 

Overwegende dat de OCMW-bus ingeschakeld wordt voor seniorenvervoer van en in samenwerking met het dienstencentrum en dit met als doel sociaal geïsoleerde bejaarden te bereiken;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Met ingang van heden en dit t.e.m. 31 december 2025 wordt ten voordele van OCMW Hoeselt een retributie gevestigd op deelname aan/het gebruik van het lokaal dienstencentrum.

 

Art. 2 - De retributie is verschuldigd door degenen die gebruik maken van de diensten van het Lokaal Dienstencentrum.

 

Art. 3 - De cafetariaprijzen in het dienstencentrum worden als volgt bepaald:

 

Koffie/thee aan 1,00 EUR

Frisdranken & Cristal aan 1,00 EUR

Palm/Kriek aan 1,50 EUR

Grimbergen/Scotch aan 2,00 EUR

Wijn (wit/rood) aan 2,00 EUR

Snoep/potje ijs aan 1,00 EUR

Taart aan 1,00 EUR

Soep (Royco) aan 1,00 EUR

Smulnamiddag pannenkoeken/ijscoupe aan 3,00 EUR

 

Art. 4 - De prijzen van warme maaltijden in het dienstencentrum worden als volgt bepaald:

In het maaltijdenrestaurant van het dienstencentrum kunnen in principe dagelijks 60-plussers en personen met het Omnio-statuut een warme maaltijd bestellen. De gebruiker betaalt hiervoor een democratische prijs van 7,00 EUR per maaltijd, bestaande uit soep, een hoofdgerecht en een dessert.

Vrijwilligers van dienst kunnen een maaltijd bestellen en betalen hiervoor 3,50 EUR per maaltijd.

 

Art. 5 - De prijzen van warme maaltijden in het Dorpsrestaurant Hoeselt-centrum worden als volgt bepaald:

Het dienstencentrum organiseert in principe 2-wekelijks een dorpsrestaurant Hoeselt-centrum in GC Ter Kommen en is toegankelijk voor iedereen uit de buurt die gezond, gezellig en goedkoop een maaltijd wil nuttigen.

De gebruiker betaalt hiervoor een democratische prijs van 7,00 EUR per maaltijd, bestaande uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. Vrijwilligers van dienst kunnen een maaltijd bestellen en betalen hiervoor 3,50 EUR per maaltijd.

 

Art. 6 - De retributie m.b.t. het gebruik van de Ensor zaal OCMW Hoeselt wordt als volgt bepaald:

De Ensor zaal kan gebruikt worden door Hoeseltse verenigingen, enkel voor vergaderingen en niet voor feestjes en niet op vrijdagavond, zaterdag, zondag en feestdagen.

De retributie voor het gebruik van de Ensor zaal bedraagt 15,00 EUR. Dezelfde drankprijzen zijn van toepassing als in het dienstencentrum.

 

Art. 7 - De retributie m.b.t. het gebruik van de OCMW-bus in kader van seniorenvervoer van en in samenwerking met het dienstencentrum wordt als volgt bepaald:

 

Voor activiteiten van of in samenwerking met het dienstencentrum bedraagt de prijs voor een rit, te betalen door de gebruiker van de ocmw-bus, 1,00 EUR per persoon (heen-en terug).

 

Voor alle activiteiten van sociale organisaties die zij zelf inrichten en waarbij geen samenwerking is met het dienstencentrum bedraagt de prijs 1,00 EUR per kilometer, vanaf vertrek aan het OCMW tot terugkomst aan het OCMW plus de vergoeding voor de chauffeur (uurloon) van 26,00 EUR per uur. Het uurloon wordt berekend per begonnen kwartier.

 

Voor activiteiten van gemeentelijke diensten, OCMW diensten en instellingen is het vervoer gratis.

 

Art. 8 - De retributie m.b.t. de Minder Mobielen Centrale (MMC) wordt als volgt bepaald:

 

Vervoer door vrijwilligers voor mensen die bejaard, ziek of gehandicapt zijn met een beperkt inkomen, zijnde minder dan 2 keer het leefloon en die mobiliteitsproblemen hebben;

 

Vervoer door vrijwilligers voor sociale redenen: consultatie dokter, behandeling ziekenhuis, familiebezoek, deelname dorpsrestaurant of gepensioneerdenbond enz.

 

Voor de gebruikers van de MMC bedraagt de jaarlijkse bijdrage 12,00 EUR voor een alleenstaande en 18,00 EUR voor een gehuwd koppel of samenwonenden, te betalen aan het OCMW van Hoeselt.

 

Art. 9 - De retributies moeten betaald worden aan de met inning belaste diensten.

 

Art. 10 - Per semester wordt een activiteitenkalender (met een overzicht van de te organiseren activiteiten, vormingen en/of lezingen) ter goedkeuring op het vast bureau geagendeerd.

 

Art. 11 - Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het retributiereglement wordt overeenkomstig de artikelen 285, 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur afgekondigd en bekend gemaakt.

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

08

Secretariaat (OCMW) - Jaarverslag 2020 interlokale vereniging Wijk-werken - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op artikel 77 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de bevoegdheid van de OCMW-raad;

 

Gelet op artikel 392 tot en met  395 van het  decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de uitbouw van een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid;

 

Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht van 01.01.2018 houdende oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol wijk-werken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren en het addendum bij deze overeenkomst, toegevoegd door het beheerscomité ‘Wijk-werken’ op 24.10.2019;

 

Gelet op artikel 5 van de overeenkomst: Financiering van de overeenkomst, in bijzonder volgende punten:

-          Artikel 5.3. De rekeningen van de interlokale verenging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van de deelnemende lokale besturen, samen met het jaarverslag.

-          Artikel 5.4. De interlokale vereniging draagt er zorg voor dat de rekening en de bijhorende verantwoordingsstukken aan de deelnemende lokale besturen worden overgemaakt, uiterlijk binnen zes maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar.

-          Artikel 5.5. De jaarrekening is goedgekeurd indien een gewone meerderheid van de raden van de deelnemende lokale besturen deze goedkeurt. Indien het lokaal bestuur niet reageert binnen de 60 kalenderdagen na voorlegging, wordt de jaarrekening als goedgekeurd beschouwd.

 

Overwegende dat het beheerscomité ‘Wijk-werken’ op 14.10.2020 de goedkeuring verleende om jaarlijkse een verslag op te maken om een overzicht te bekomen van de stand van zaken aangaande het project;

 

Gezien uit het jaarverslag 2020 volgende bevindingen naar voren gekomen zijn:

-          Er is een algemeen dalende trend wat betreft de cijfers van het wijk-werken. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het Covid-19 virus dat zeer aanwezig was in het jaar 2020;

-          De grootste daling kent men toe aan het aantal gepresteerde uren. Vooral in de maanden maart t.e.m. juni 2020 was er een daling van 2.835 uren;

-          In vergelijking met het jaar 2019 vond er een daling plaats van het aantal wijk-werkers. De reden van deze daling is te verklaren doordat het aantal niet-actieven (langdurige zieken of waarvan er geen vooruitzichten meer zijn binnen het wijk-werken) uitgestroomd zijn. In 2020 zijn er 38 wijk-werkers opgestart en hebben 40 wijk-werkers hun traject uitgevoerd of zijn stopgezet (hun traject niet volledig doorlopen);

-          Verder is er een stijging van het aantal nieuwe activiteiten. Dit biedt meer mogelijkheden om sneller een match te vinden met potentiële kandidaat wijk-werkers;

-          Doordat de algemene cijfers een dalende trend kennen, komt dit evenredig overeen met een daling van de inkomsten. In totaal bedroegen deze inkomsten (opbrengsten vanuit de wijk-werkcheques en inschrijvingen van gebruikers) 46.402,80 EUR;

 

Gelet op het jaaractieplan 2021, dat mee opgenomen is in het jaarverslag, waaruit blijkt dat het is aangewezen om te blijven inzetten op volgende punten:

-          Promotie van het wijk-werken;

-          Verhogen van doorverwijzingen;

-          Creëren van nieuwe activiteiten door nieuwe gebruikers aan te trekken maar ook als lokaal bestuur in te zetten op verbreding van hun activiteiten;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Het jaarverslag 2020 van de interlokale vereniging Wijk-werken goed te keuren.

 

Art. 2 - Het jaaractieplan 2021 van de interlokale vereniging Wijk-werken goed te keuren. 

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

09

Secretariaat (OCMW) - nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet - Agenda algemene vergadering van 23 juni 2021 en bepaling mandaat afgevaardigde OCMW Hoeselt - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat het OCMW Hoeselt vennoot is van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet;

 

Gelet op het raadsbesluit van 23 mei 2019 inzake de aanduiding van de afgevaardigde van het OCMW Hoeselt op de algemene vergaderingen van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet;

 

Overwegende dat OCMW Hoeselt op 7 juni 2021 de uitnodiging  tot de bijzondere algemene vergadering van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet van 23 juni 2021 ontving, en deze niet tijdig geagendeerd kon worden;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1. - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de bijzondere algemene vergadering van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet d.d. 23 juni 2021 met de volgende agenda:

1) Openingswoord van de voorzitter - samenstelling van het bureel;

2) Verslagen over beheer en toezicht;

3) Goedkeuring balans per 31 december 2020 alsmede de resultaatrekening en de resultaatverwerking;

4) Kwijting aan bestuurders en commissaris;

5) Statutaire beslissingen;

6) Rondvraag;

 

Art. 2. - De vertegenwoordiger van OCMW Hoeselt wordt gemandateerd om op de eventueel volgende bijzondere algemene vergadering(en) van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet met dezelfde agenda, indien het quorum voor de vergadering van 23 juni 2021 niet behaald werd, te handelen en zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de OCMW-raad van heden inzake voormelde artikelen.

 

Art. 3. - Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en ondermeer kennis hiervan te verrichten aan nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet, Dieplaan 57-59, 3600 Genk.

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

10

Secretariaat (OCMW) - Attest vervanging voorzitter OCMW- en gemeenteraad - Kennisgeving

 

De OCMW-raad,

 

Overwegende dat in geval van ziekte, vakantie of andere omstandigheden, de voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad tijdelijk verhinderd kan zijn en niet in de mogelijkheid is zijn ambt op te nemen;

 

Gelet op het attest van de voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad ter zake van 3 juni 2021 in bijlage waarbij raadslid Bert Vertessen werd aangeduid om het voorzitterschap tijdelijk waar te nemen in geval van verhindering van de titularis door vakantie, ziekte of welke andere omstandigheden dan ook;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 7 §5 en artikel 69 betreffende de tijdelijke vervanging van de voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Besluit,

 

Art. 1 - Kennis te nemen van het attest van Jordi Boulet, voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad, van 3 juni 2021 waarbij raadslid Bert Vertessen werd aangeduid als waarnemend voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad in geval van verhindering van de titularis door vakantie, ziekte of welke andere omstandigheden dan ook.

 

Art. 2 - Een afschrift van dit besluit voor kennisgeving te bezorgen aan voorzitter Jordi Boulet en raadslid Bert Vertessen.

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

11

Secretariaat (OCMW) - Notulen en zittingsverslag OCMW-raad van 27 mei 2021 - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Overwegende dat conform artikel 74 en artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering steeds samen met de agenda van de OCMW-raad ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld worden aan de OCMW-raadsleden;

 

Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering;

 

Gelet op het ontwerp van de notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raadszitting van 27 mei 2021 in bijlage;

 

Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 74 en artikel 32 betreffende de notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad van 27 mei 2021 goed te keuren en namens de OCMW-raad ter ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 27/08/2021