NOTULEN VAN DE  OCMW-RAAD

 

VERGADERING VAN 30 mei 2024

 

Aanwezig:

Hilde Wolfs, voorzitter

Yves Croux, burgemeester

Bert Vertessen, Johan Schoefs, Heidi Berx, schepenen

Alfons Capiot, Serge Voncken, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Linda Verjans, Ria Moesen, Jan Wils, raadsleden

Geert Rouffa, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

Werner Raskin, schepen

Liesbeth Werelds, raadslid

 

Overzicht punten

 

In openbare vergadering

01

Sociale dienst - Samenwerkingsovereenkomst Kruispunt XL Bilzen-Hoeselt - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op artikel 77 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de bevoegdheid van de OCMW-raad;

 

Overwegende dat er binnen ELZ ZOLim er momenteel 2 actieve kruispunten zijn, zijnde Tongeren en Bilzen. In de kruispunten ontmoeten hulpverleners elkaar en proberen de netwerkpartners (lokale besturen, CAW Limburg, Noolim vzw en Integra vzw) de toegang tot zorg en ondersteuning voor mensen met psychische en psychosociale problemen te verbeteren. Ondanks dat de samenwerking deuren (sneller) opent voor deze doelgroep, wordt er binnen het kruispunt enkel een advies en/of doorverwijzing geformuleerd. Burgers mee opvolgen en begeleiden tot de meest aangewezen dienst het traject overneemt, gebeurt momenteel niet. Door de wachtlijsten kan de periode tussen aanmelding en effectieve hulp oplopen en ontsporen de problematieken vaak, dit terwijl bijstand erger kan voorkomen;

 

Overwegende dat door bestaande lopende samenwerkingen in Bilzen te evalueren en door verder te bouwen op de bestaande werking van het kruispunt het de bedoeling is om via een samenwerking "Kruispunt XL" volledige aansluiting voor zorgvragers te creëren tot aan de start van de meest gepaste zorg;

 

Overwegende dat om de uitrol te kunnen voorzien d.m.v. een 0,5 VTE wegwijsbegeleider binnen het netwerk van de geestelijke gezondheidszorg er een financiering voorzien is t.b.v. 6384,00 EUR vanuit ELZ ZOLim. CAW Limburg, Beschut wonen Noolim vzw, mobiel team ZOlim en Integra vzw financieren elk 6.875,00 EUR voor het lopend projectjaar. Er wordt van de lokale besturen Bilzen en Hoeselt samen een cofinanciering gevraagd t.b.v. 27.500,00 EUR;

 

Overwegende dat op basis van het inwonersaantal het aandeel voor OCMW Hoeselt 6.409,67 EUR voor de periode van de overeenkomst bedraagt. Dit kan volledig gefinancierd worden met subsidies ter beschikking gesteld aan lokale besturen i.h.k.v. het armoedebeleid (registratiesleutel 64811800/900);

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De samenwerkingsovereenkomst Kruispunt XL tussen de OCMW's van Bilzen en Hoeselt, enerzijds, en CAW Limburg, Beschut Wonen Noolim vzw, Mobiel team ZOlim en Integra vzw, anderzijds, goed te keuren. De overeenkomst loopt van 01-06-2024 om te eindigen op 31-05-2025.

 

Art. 2 - De OCMW-voorzitter en de algemeen directeur worden gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen.

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

02

Secretariaat (OCMW) - EthiasCo bv - Agenda gewone algemene vergadering van 13 juni 2024 en bepaling mandaat afgevaardigde OCMW Hoeselt - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de uitnodiging voor de gewone jaarlijkse algemene vergadering op 13 juni 2024 om 10u00 van EthiasCo bv, die zal gehouden worden via een digitaal platform en stemming op afstand;

 

Gelet op artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat het OCMW Hoeselt voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij EthiasCo bv;

 

Gelet op het feit dat het stemformulier en de informatie over de jaarrekeningen online beschikbaar is;

 

Gelet op het feit dat de vertegenwoordiger van OCMW Hoeselt een e-mail zal ontvangen met een identificatie- en toegangscode tot het onlineplatform zodat zij kan stemmen over de verschillende punten op de algemene vergadering;

 

Gelet op het raadsbesluit van 23 mei 2019 inzake de aanduiding van de afgevaardigde van het OCMW Hoeselt op de Algemene Vergaderingen van EthiasCo cvba;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1. - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van EthiasCo bv:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023;

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat;

3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat;

4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht;

5. Statutaire benoemingen - Client Board

6. Mandaat van commissaris - boekjaren 2026 - 2027 -2028.

 

Art. 2. - De vertegenwoordiger van het OCMW Hoeselt die zal deelnemen aan de algemene vergadering van EthiasCo cvba op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de OCMW-raad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de afgevaardigde van OCMW Hoeselt gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

 

Art. 3. - Het vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennis hiervan te verrichten aan EthiasCo cvba, ter attentie van het secretariaat.

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

03

Secretariaat (OCMW) - Notulen en zittingsverslag OCMW-raad van 25 april 2024 - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Overwegende dat conform artikel 74 en artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering steeds samen met de agenda van de OCMW-raad ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld worden aan de OCMW-raadsleden;

 

Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering;

 

Gelet op het ontwerp van de notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raadszitting van 25 april 2024 in bijlage;

 

Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 74 en artikel 32 betreffende de notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad van 25 april 2024 goed te keuren en namens de OCMW-raad ter ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

Bijkomende punten:

 

04

Secretariaat (OCMW) - Seniorenadviesraad - Kennisgeving

 

Raadslid Claesen Mieke heeft in toepassing van artikel 19 en 74 van het decreet lokaal bestuur van de mogelijkheid gebruik gemaakt om namens de fractie Best Groen een punt toe te voegen aan de agenda van de OCMW-raad van donderdag 30 mei 2024. Meer bepaald wenst zij het volgende punt behandeld te zien:

 

Seniorenadviesraad

 

Begin 2019 is er in Hoeselt een seniorenadviesraad opgericht. Volgens de statuten komt de seniorenadviesraad 3 keer per jaar samen. De fractie Best Groen stelt zich volgende vragen hieromtrent: Wat heeft de seniorenadviesraad gedaan sinds de oprichting? Over welke materies is hen om advies gevraagd? Heeft de seniorenadviesraad een memorandum gemaakt, zoals in Bilzen? Wordt dit aan de fracties bezorgd?

 

Raadslid Mieke Claesen licht het agendapunt toe.

 

Schepen Heidi Berx verduidelijkt dat de seniorenadviesraad effectief is opgestart bij de start van de legislatuur in het jaar 2019. In het werkjaar 2020 vond er 1 vergadering plaats. Omwille van de coronapandemie is er in de jaren 2020 en 2021 vervolgens niets meer georganiseerd. In november 2022 werd er opnieuw een sessie georganiseerd, maar daarop kwam er geen respons van de leden. In februari 2023 werd er een vorming georganiseerd waar slechts 4 mensen van de seniorenadviesraad aanwezig waren. In maart 2023 werd er dan opnieuw een vergadering georganiseerd, maar die moest geannuleerd worden door afwezigheid wegens ziekte van het diensthoofd, aldus schepen Heidi Berx. In mei 2023 werden er - in het kader van de fusie met de stad Bilzen - gesprekstafels georganiseerd waarop alle leden van de seniorenadviesraad en andere verenigingen werden uitgenodigd. En in maart 2024 werd er opnieuw een sessie georganiseerd waar vooral de noden van de senioren werden besproken. Het ging daar o.a. om woonbeleid, mobiliteit, vrijwilligers, busvervoer, etc. In april 2024 werd er dan opnieuw een mailing gedaan en werden ook de leden aangesproken die niet meer aan de voorbije activiteiten hadden deelgenomen. Er zijn echter 9 mensen die niet meer actief willen zijn in de Hoeseltse seniorenadviesraad. Dat komt natuurlijk ook o.w.v. hoge leeftijd, gezondheidsproblemen en/of overlijden. Er is nu onlangs opnieuw een mailing gedaan voor een volgende vergadering die zal plaatsvinden op 12 juni as. in het Lokaal Dienstencentrum van Bilzen. En daar staat uiteraard ook de samenwerking tussen de seniorenadviesraad van Bilzen en Hoeselt op de agenda. Hoeselt heeft momenteel geen memorandum, maar dit zal waarschijnlijk worden opgenomen in het vervolg van het lopende fusietraject.

 

Raadslid Serge Voncken vindt het jammer dat dit gemeentebestuur niet meer moeite heeft gedaan om die seniorenadviesraad terug te activeren. Het is toch de taak van een beleidsmaker om zo'n raad actief te krijgen. En je kan wel zeggen dat je uitnodigingen hebt gestuurd en dergelijke, maar - zoals gezegd - er vallen nu eenmaal mensen weg om heel begrijpelijke redenen. Het is desondanks aan de bevoegde schepen om de vinger aan de pols te houden en zich goed te laten adviseren.

 

Schepen Heidi Berx wijst erop dat er sedert corona heel veel vrijwilligers hebben afgehaakt binnen allerlei beleidsdomeinen. Dat zie je ook terug binnen alle verenigingen.

 

Raadslid Serge Voncken repliceert dat men ook niet kan blijven verwijzen naar corona.

Publicatiedatum: 28/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.