NOTULEN VAN DE  OCMW-RAAD

 

VERGADERING VAN 29 april 2021

 

Aanwezig:

Jordi Boulet, voorzitter

Werner Raskin, voorzitter vast bureau

Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Heidi Berx, leden vast bureau

Alfons Capiot, Serge Voncken, Linda Verjans, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Jasper Goffin, raadsleden

Geert Rouffa, algemeen directeur

 

 

Voor aanvang van de zitting wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van mevr. Fina Verjans, mama van Lizy-Anne Lambregs, onderhoudsmedewerkster bij het OCMW Hoeselt. Mevr. Verjans overleed op 7 april 2021 op de leeftijd van 80 jaar.

Overzicht punten

 

In openbare vergadering

01

Secretariaat (OCMW) - Vervanging van de afgevaardigde van het OCMW Hoeselt in het beheerscomité van de interlokale vereniging wijkwerken voor de legislatuur 2019-2024 - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de interlokale vereniging wijkwerken opgericht tussen de gemeenten Bilzen, Riemst, Voeren en Hoeselt; 

 

Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de algemene vergadering aangewezen worden door de organen die, krachtens de wettelijke reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen;

 

Overwegende dat L. Verjans, schepen, in vergadering van de OCMW raad van 28.03.2019 werd aangeduid als vertegenwoordiger van OCMW Hoeselt in het beheerscomité van de interlokale vereniging wijkwerken voor de legislatuur 2019-2024;

 

Overwegende dat L. Verjans op 01.01.2021 vervangen werd als schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst door H. Berx;

 

Gezien L. Verjans in haar schrijven van 13.04.2021 aangeeft niet langer OCMW Hoeselt wenst te vertegenwoordigen in het beheerscomité van de interlokale vereniging wijkwerken;

 

Overwegende dat er een nieuwe vertegenwoordiger van OCMW Hoeselt dient aangeduid te worden voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024;

 

De OCMW-raad beslist unaniem om bij de behandeling van dit punt geen gebruik te maken van een stembrief.

 

De OCMW-raad verklaart zich unaniem akkoord met de voorgedragen kandidaat en dit zonder stemming.

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Heidi Berx, schepen, aan te stellen als afgevaardigde van het OCMW Hoeselt in het beheerscomité van de interlokale vereniging wijkwerken en dit vanaf heden voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024. Bert Vertessen, schepen, blijft aangesteld als plaatsvervanger.

 

Art. 2 - De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de interlokale vereniging wijkwerken.

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

02

Secretariaat (OCMW) - Notulen en zittingsverslag OCMW-raad van 25 maart 2021 - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Overwegende dat conform artikel 74 en artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering steeds samen met de agenda van de OCMW-raad ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld worden aan de OCMW-raadsleden;

 

Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering;

 

Gelet op het ontwerp van de notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raadszitting van 25 maart 2021 in bijlage;

 

Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 74 en artikel 32 betreffende de notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad van 25 maart 2021 goed te keuren en namens de OCMW-raad ter ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 28/05/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.