NOTULEN VAN DE  OCMW-RAAD

 

VERGADERING VAN 28 september 2023

 

Aanwezig:

Hilde Wolfs, voorzitter

Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Heidi Berx, schepenen

Alfons Capiot, Serge Voncken, Linda Verjans, Carine Moors, Wim Hellinx, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Ria Moesen, Jan Wils, raadsleden

Geert Rouffa, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

Werner Raskin, burgemeester

Michel Vanroy, Wendy Bollen, raadsleden

 

Overzicht punten

 

In openbare vergadering

01

Financiën (OCMW) - Opvolgingsrapportering boekjaar 2023 - Kennisgeving

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 263 betreffende de opvolgingsrapportering;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 en latere wijzigingen over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen, meer bepaald artikel 29 betreffende de inhoud van het opvolgingsrapport;

 

Gelet op het raadsbesluit van 24 september 2020 betreffende de frequentie en de timing van de opvolgingsrapportering;

 

Gelet op het bijgevoegde opvolgingsrapport dat een geïntegreerd rapport is voor de gemeente en het OCMW en het eerste semester van boekjaar 2023 betreft;

 

Besluit,

 

Art. 1 - De OCMW-raad neemt kennis van het geïntegreerde opvolgingsrapport over het eerste semester van boekjaar 2023.

 

Art. 2 - Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig de artikelen 285 (lijst) en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

 

Raadslid Fons Capiot stelt vast dat er van de meerderheidspartijen VLD-plus en NVA-nieuw slechts 10 raadsleden aanwezig zijn. Daarmee komen zij op zichzelf niet aan de vereiste 11 raadsleden die nodig zijn om de OCMW- en gemeenteraad te laten doorgaan. De fracties Best Groen en Wij Hoeselt maken daarop - bij monde van raadslid Fons Capiot - aanstalten om de vergadering te verlaten. De OCMW- en gemeenteraad kan in dat geval niet plaatsvinden.

 

Schepen Yves Croux wijst raadslid Fons Capiot erop dat de OCMW- en gemeenteraad definitief afgelopen zal zijn als de fracties Best Groen en Wij Hoeselt vertrekken. In dat geval kunnen alle agendapunten pas volgende maand besproken worden.

 

Raadslid Fons Capiot stelt nadrukkelijk dat het de meerderheidspartijen zijn die voor een meerderheid moeten zorgen. Dat is niet aan hem, maar aan de zittende meerderheid.

 

Schepen Yves Croux herhaalt dat bij het vertrek van de fracties Best Groen en Wij Hoeselt alle raadsleden naar huis zullen gaan. Raadslid Linda Verjans treedt hem hierin bij. In dat geval houdt het op, zo stelt zij.

 

Raadslid Fons Capiot vraagt nogmaals aan de raadsleden wie hier eigenlijk voor een meerderheid moet zorgen. Is dat aan de oppositiepartijen of aan de meerderheidspartijen? Hij wil overleggen met fractie Best Groen. Raadslid Fons Capiot vraagt om de OCMW-raad gedurende 5 minuten te schorsen.

 

Voorzitter Hilde Wolfs stemt hier mee in. De OCMW-raad wordt geschorst om 20u05.

 

Voorzitter Hilde Wolfs beëindigt de schorsing van de OCMW-raad om 20u10. De zitting wordt hernomen.

 

Raadslid Fons Capiot vraagt het woord en wijst de fracties VLD-plus en NVA-nieuw er opnieuw op dat zij geen meerderheid hebben. Hij stelt nogmaals dat het niet aan de oppositie is om voor een meerderheid te zorgen. Na overleg zijn de fracties Best Groen en Wij Hoeselt evenwel bereid om zowel de OCMW-raad als de gemeenteraad te laten doorgaan, maar enkel als er formeel afgesproken wordt dat alle punten op de agenda van de gemeenteraad ook behandeld zullen worden. Zal dat gebeuren? Ja of neen? Raadslid Fons Capiot heeft immers vernomen dat de meerderheidsfracties VLD-plus en NVA-nieuw zouden willen opstaan bij de agendapunten die werden toegevoegd door de oppositiepartijen Best Groen en Wij Hoeselt. En daarom is hij in eerste instantie zelf opgestaan. Als de meerderheidspartijen de toegevoegde punten van de fracties Best Groen en Wij Hoeselt niet zouden willen behandelen, dan hoeft er voor hen geen gemeenteraad plaats te vinden. Zo simpel is dat, aldus raadslid Fons Capiot.

 

Schepen Yves Croux verduidelijkt dat hij ludiek heeft gesteld dat de raadsleden van de meerderheidspartijen ook zouden kunnen opstappen als de raadsleden van de oppositiepartijen dat zouden doen. Maar de raadsleden van VLD-plus en NVA-nieuw zullen wel degelijk blijven zitten bij de behandeling van de toegevoegde agendapunten.

 

Voor raadslid Fons Capiot volstaat die afspraak. Hij stelt voor de vergadering dan verder te zetten.

 

Schepen Yves Croux geeft nog mee dat hij burgemeester Werner Raskin zijn vakantie wél gunt. Het is echter zo dat raadslid Michel Vanroy zich last-minute verontschuldigd heeft omwille van werkverlet. En zo niet, dan waren er 11 raadsleden van de fracties VLD-plus en NVA-nieuw aanwezig geweest en was er geen probleem. Raadslid Michel Vanroy heeft zijn collega in laatste instantie moeten vervangen in een werkoverleg en heeft zich daarvoor ook persoonlijk verontschuldigd bij schepen Yves Croux. Schepen Yves Croux heeft daarop de inschatting gemaakt dat de fracties Best Groen en Wij Hoeselt wel zouden blijven zitten gezien het aantal toegevoegde punten, zo stelt hij. En de fracties VLD-plus en NVA-nieuw zouden in zo'n situatie nog steeds de meerderheid in de gemeenteraad hebben.

 

Raadslid Fons Capiot herhaalt en benadrukt dat er zich, met de afspraken die gemaakt zijn, geen enkel probleem meer stelt. Als de meerderheidsfracties blijven zitten bij de toegevoegde agendapunten, dan zijn de fracties Best Groen en Wij Hoeselt ook zo fair om de OCMW-raad en de gemeenteraad te laten doorgaan.

 

Voorzitter Hilde Wolfs gaat vervolgens verder met de reguliere agendapunten van de OCMW-raad.

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

02

Secretariaat (OCMW) - Attest vervanging voorzitter OCMW- en gemeenteraad - Kennisgeving

 

De OCMW-raad,

 

Overwegende dat in geval van ziekte, vakantie of andere omstandigheden, de voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad tijdelijk verhinderd kan zijn en niet in de mogelijkheid is zijn ambt op te nemen;

 

Gelet op het attest van de voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad ter zake van 28 juni 2023 in bijlage waarbij schepen Bert Vertessen werd aangeduid om het voorzitterschap tijdelijk waar te nemen in geval van verhindering van de titularis door vakantie, ziekte of welke andere omstandigheden dan ook;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 7 §5 en artikel 69 betreffende de tijdelijke vervanging van de voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Besluit,

 

Art. 1 - Kennis te nemen van het attest van Hilde Wolfs, voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad, van 28 juni 2023 waarbij schepen Bert Vertessen werd aangeduid als waarnemend voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad in geval van verhindering van de titularis door vakantie, ziekte of welke andere omstandigheden dan ook.

 

Art. 2 - Een afschrift van dit besluit voor kennisgeving te bezorgen aan voorzitter Hilde Wolfs en schepen Bert Vertessen.

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

03

Secretariaat (OCMW) - Notulen en zittingsverslag OCMW-raad van 31 augustus 2023 - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Overwegende dat conform artikel 74 en artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering steeds samen met de agenda van de OCMW-raad ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld worden aan de OCMW-raadsleden;

 

Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering;

 

Gelet op het ontwerp van de notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raadszitting van 31 augustus 2023 in bijlage;

 

Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 74 en artikel 32 betreffende de notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad van 31 augustus 2023 goed te keuren en namens de OCMW-raad ter ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 27/10/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.