NOTULEN VAN DE  OCMW-RAAD

 

VERGADERING VAN 26 oktober 2023

 

Aanwezig:

Hilde Wolfs, voorzitter

Werner Raskin, burgemeester

Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Heidi Berx, schepenen

Alfons Capiot, Serge Voncken, Linda Verjans, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek, Jan Wils, raadsleden

Geert Rouffa, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

Liesbeth Werelds, Stanny Crommen, Ria Moesen, raadsleden

 

 

Voor aanvang van de zitting wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van mevr. Ilona Györkös. Mevr. Györkös overleed op 10 oktober 2023 op de leeftijd van 75 jaar en was de moeder van Cindy Vandebeek (opvangbegeleidster BKO Dolfijn).

 

Schepen Bert Vertessen deelt mee dat de fractie NVA-nieuw voortaan zal zetelen als de fractie N-VA Fusiebelang.

Overzicht punten

 

In openbare vergadering

01

Sociale dienst - Aanvraagdossier project 'Lokale partnerschappen' - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de oproep 208 ‘Lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen' (Europa WSE);

 

Gelet op het besluit van het vast bureau van 31 januari 2023 betreffende de goedkeuring aan de intentieverklaring in het kader van de voorbereiding Europe WSE (ESF) Oproep “lokale partnerschappen” 2023;

 

Gelet op de afbakening van het werkingsgebied tussen de lokale besturen Tongeren, Bilzen, Hoeselt, Riemst, Voeren en Borgloon;

 

Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 22 juni 2023 betreffende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst over het matchingsproces in het kader van de Europa WSE oproep 'lokale partnerschappen, in voorbereiding van het Lokaal Partnerschap Zuid-Oost Limburg (Tongeren, Bilzen, Hoeselt, Riemst, Voeren en Borgloon;

 

Overwegende dat de verdeling van de financiële middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in de nabije toekomst op een andere wijze georganiseerd wordt. Er wordt afgestapt van de versplinterde (top-down) subsidieoproepen met beperkte duurtijd. In de toekomst kunnen er bottom-up en onder regie van de lokale besturen en de VDAB partnerschappen afgesloten worden die voor een duurzame periode (6 jaar) subsidies ontvangen. Dit om op regioniveau, middels een holistische wijze, aan de slag te gaan met niet-beroepsactieven en de meest kwetsbare groepen met een complexe problematiek;

 

Overwegende dat in de derde fase er een matching plaatsvond van de expertise van andere organisaties op de lokale noden. Door deelname aan de Europa WSE Call for interest 'lokale partnerschappen' konden organisaties zich kandidaat stellen om, binnen onze lokale partnerschapswerking, de sociale inclusie van personen met een complexe problematiek te bevorderen, met als ultiem doel een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Uiteindelijk werden er 4 organisaties weerhouden m.n. CAW, Arbeidskansen vzw, Integra Limburg en BLM vzw. Ieder van hen heeft zich geëngageerd om een medewerker (jobcoach, therapeut, psycholoog of woonbegeleider) ter beschikking stellen aan het lokale partnerschap die op outreachende en aanklampende wijze aan de slag gaat met de omschreven doelgroep;

 

Overwegende dat in de vierde fase het aanvraagdossier effectief werd uitgeschreven, dit in aanwezigheid van alle relevante actoren binnen het lokale partnerschap (lokale besturen, VDAB en de weerhouden organisaties);

 

Overwegende dat onder voorbehoud van goedkeuring van het aanvraagdossier de interlokale vereniging (ILV) die het lokale partnerschap vertegenwoordigd voor een periode van 6 jaar rekenen kan op een jaarlijkse subsidie ten bedrage van 379.313,04 EUR (via ESF en VCF WSE). Alle deelnemende lokale besturen en VDAB dienen elk bijkomend een jaarlijkse cofinanciering ten bedrage van 10% van het totale werkingsbudget te voorzien. Voor OCMW Hoeselt komt dit neer op een bedrag van 3.144,42 EUR;

 

Overwegende dat de gemeente Riemst binnen de ILV wil optreden als beherende gemeente en jaarlijks het volledige subsidiebedrag zal ontvangen namens ESF, VCF WSE en VDAB. De cofinanciering namens OCMW Hoeselt wordt jaarlijks overgemaakt aan gemeente Riemst na ontvangst van de factuur;

 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien worden binnen de meerjarenplanaanpassing onder registratiesleutel MJP000820/0904/64940000;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Akkoord te gaan met de indiening van een aanvraagdossier binnen de subsidieoproep 208 ‘Lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen' (Europa WSE). Dit gebeurt in samenwerking met de lokale besturen van Bilzen, Tongeren, Borgloon, Riemst en Voeren.

 

Art. 2 - De OCMW-raad verklaart zich principieel akkoord met de oprichting van een interlokale vereniging als organisatiestructuur waarbij de gemeente Riemst optreedt als beherende gemeente en overgaat tot de aanstelling van een projectcoördinator (0,6 VTE).

 

Art. 3 - De OCMW-raad verklaart zich principieel akkoord met de gevraagde jaarlijkse cofinanciering namens het OCMW Hoeselt en dit ten bedrage van 3.144,42 EUR.

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

02

Sociale dienst - Verwerkersovereenkomst 'Wonen Vlaanderen' inzake de Vlaamse huurpremie - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 84 betreffende de bevoegdheden van het vast bureau;

 

Overwegende dat gezinnen met een laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en een private huurwoning huren met een huurcontract, in aanmerking kunnen komen voor een maandelijkse huurpremie. Het agentschap Wonen in Vlaanderen stuurt automatisch een aanvraagformulier naar wie mogelijks in aanmerking komt. Jammer genoeg dient niet iedereen het aanvraagformulier in;

 

Overwegende dat, om beter op te volgen of potentieel rechthebbenden in de gemeente het aanvraagformulier invullen en terugsturen, OCMW Hoeselt en het Agentschap Wonen-Vlaanderen een samenwerking kunnen aangaan;

 

Overwegende dat na het afsluiten van de verwerkingsovereenkomst OCMW Hoeselt halfjaarlijks een lijst zal ontvangen van de rechthebbenden die het aanvraagformulier niet terugstuurden. OCMW Hoeselt zal vervolgens de rechthebbenden contacteren en hen ondersteunen om hun aanvraag in te dienen;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De verwerkersovereenkomst met het Agentschap Wonen-Vlaanderen goed te keuren.

 

Art. 2 - De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen de verwerkersovereenkomst te ondertekenen.

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

03

Secretariaat (OCMW) - Notulen en zittingsverslag OCMW-raad van 28 september 2023 - Goedkeuring

 

De OCMW-raad,

 

Overwegende dat conform artikel 74 en artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering steeds samen met de agenda van de OCMW-raad ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld worden aan de OCMW-raadsleden;

 

Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering;

 

Gelet op het ontwerp van de notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raadszitting van 28 september 2023 in bijlage;

 

Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 74 en artikel 32 betreffende de notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad van 28 september 2023 goed te keuren en namens de OCMW-raad ter ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 01/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.