NOTULEN VAN DE  GEMEENTERAAD

 

VERGADERING VAN 19 mei 2022

 

Aanwezig:

Jordi Boulet, voorzitter

Werner Raskin, burgemeester

Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Heidi Berx, schepenen

Alfons Capiot, Serge Voncken, Linda Verjans, Michel Vanroy, Carine Moors, Wendy Bollen, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Jasper Goffin, Ria Moesen, raadsleden

Geert Rouffa, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

Wim Hellinx, raadslid

 

Vanaf punt 15 is schepen Yves Croux verontschuldigd.

Vanaf punt 16 is raadslid Alfons Capiot verontschuldigd.

 

Overzicht punten

 

In openbare vergadering

01

Financiën (gemeente) - Kerkfabrieken: advies rekeningen 2021 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 40 § 1;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, meer bepaald artikel 55;

 

Overwegende dat de gemeenteraad binnen de 50 dagen na ontvangst van de jaarrekeningen een advies moet formuleren en dit toesturen aan de gouverneur;

 

Overwegende dat de rekeningen 2021 van alle kerkraden op 25 april 2022 gecoördineerd werden ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren;

 

Gelet op de volgende saldi:

kerkfabriek Sint-Stefanus Hoeselt batig saldo 9.330,09 EUR

kerkfabriek Sint-Brixius Schalkhoven batig saldo 12.941,69 EUR

kerkfabriek Sint-Hubertus Sint-Huibrechts-Hern batig saldo 1.072,89 EUR

kerkfabriek Maria Middelares Hoeselt batig saldo 3.033,90 EUR

kerkfabriek Sint-Jan-Baptist Romershoven batig saldo 972,24 EUR

kerkfabriek Sint-Domitianus Werm batig saldo 5.848,14 EUR

kerkfabriek Sint-Lambertus Alt-Hoeselt batig saldo 22.147,12 EUR

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Een gunstig advies omtrent de rekeningen 2021 van de Kerkfabrieken Sint-Stefanus Hoeselt, Sint-Brixius Schalkhoven, Sint-Hubertus Sint-Huibrechts-Hern, Maria Middelares Hoeselt, Sint-Jan-Baptist Romershoven, Sint-Domitianus Werm en Sint-Lambertus Alt-Hoeselt goed te keuren.

 

Art. 2 - Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig de artikelen 285 (lijst) en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

 

Art. 3 - Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Provinciegouverneur.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

02

Omgeving - Subsidiereglement geveltuintjes - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Lokaal Energie- en klimaatpact van de Vlaamse Overheid;

 

Gelet op het klimaatactieplan 2030 van de gemeente Hoeselt;

 

Overwegende dat de gemeente Hoeselt de leefbaarheid van de kernen wilt verhogen door vergroening en door hittestress tegen te gaan;

 

Overwegende dat er kredieten voorzien zijn onder de budgetsleutel 6492 0000 0350;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Onderstaand subsidiereglement voor de aanleg van een geveltuintje als volgt vast te stellen:

 

Subsidiereglement voor de aanleg van een geveltuintje

 

Art. 1 – Doel

Gemeente Hoeselt wil vergroening in de kerngebieden stimuleren in het kader van het klimaatactieplan 2030. Meer kwaliteitsvol groen heeft een gunstige invloed op de biodiversiteit, hittestress en de algemene leefbaarheid. Het doel is om de gemeente veerkrachtiger te maken voor de verandering van het klimaat.

Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget kent de gemeente Hoeselt daarom een premie toe in het kader van de subsidie voor de aanleg van geveltuintjes, overeenkomstig de bepalingen van dit reglement.

 

Art. 2 – Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

Geveltuintje: een aanplanting in het voetpadgedeelte van de openbare weg, tegen de perceelsgrens en tegen een gevel van een stedenbouwkundig vergund of vergund geacht gebouw of een vrijstaande muur.

 

De beheerder: de eigenaar of - op voorwaarde dat de eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars akkoord gaat - de huurder/inwoner, die de geveltuin aangelegd heeft of heeft laten aanleggen.

 

Invasieve soorten: soorten die voorkomen op de lijst van invasieve soorten van Ecopedia www.ecopedia.be/pagina/uitheemse-invasieve-planten

 

Art. 3 – Toepassingsgebied

Het reglement is van toepassing voor de aanleg van een geveltuintje op het grondgebied van de gemeente Hoeselt.

 

Art. 4 – Begunstigden

De premie voor het aanleggen van een geveltuintje kan toegekend worden aan:

-          een eigenaar;

-          de huurder/inwoner mits toestemming van de eigenaar;

-          een vereniging van mede-eigenaars mits toestemming van alle mede-eigenaars.

 

Art. 5 – Procedure

Een premie wordt uitsluitend toegekend voor geveltuintjes waarvoor het gemeentebestuur op voorhand gunstig advies verleend heeft en die volgens de voorwaarden zijn uitgevoerd. Na een gunstig advies kan de aanleg uitgevoerd worden. Die procedure houdt in dat er 2 aanvragen nodig zijn: (1) aanvraag voor de aanleg, waarna er advies gegeven wordt, en (2) aanvraag voor de uitbetaling, waarna het college een beslissing neemt.

 

Art. 6 – Aanvraag voor aanleg

§1. De aanvraag voor de aanleg van een geveltuintje dient ingediend te worden bij het gemeentebestuur van Hoeselt via het online aanvraagformulier op www.hoeselt.be, via post – Dienst Omgeving, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt, of tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis. De papieren aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de dienst Omgeving en bij de Technische Dienst.

 

§2. De aanleg kan slechts uitgevoerd worden na gunstig advies. Onder gunstig advies wordt verstaan een gunstig advies van zowel de Technische Dienst op basis van vrije doorgang en aanwezige nutsleidingen als de dienst Omgeving op basis van plantkeuze en andere ontwerpvoorwaarden. Indien nodig zullen de gemeentelijke diensten subadviezen vragen.

 

§3. De aanleg moet ten laatste uitgevoerd worden tijdens het plantseizoen (oktober-maart) volgend op het gunstig advies. Na afspraak komt de Technische Dienst de voorbereidende werken uitvoeren.

 

Art. 7 – Aanvraag voor uitbetaling

§1. De aanvraag voor uitbetaling dient na uitvoering ingediend te worden bij het gemeentebestuur van Hoeselt via het online aanvraagformulier op www.hoeselt.be, via post – Dienst Omgeving, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt, of tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis. De papieren formulieren zijn te verkrijgen bij de dienst Omgeving en bij de Technische Dienst. Per adres kan eenmalig een aanvraag ingediend worden.

 

§2. Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetalingen eenmaal per jaar goed. De uitbetaling gebeurt jaarlijks in principe in december. Daartoe moeten de formulieren ten laatste op 30 september ingediend zijn. Aanvraagformulieren ingediend na 30 september worden in het volgende kalenderjaar verwerkt.

 

Art. 8 – Ontwerpvoorwaarden:

-          maximaal 30,00 cm breed, om het even hoe lang;

-          op een afstand van minimaal 30,00  cm van de buren, tenzij de buren (zowel eigenaar als eventuele huurder) schriftelijk akkoord gaan om daarvan af te wijken;

-          de diepte van de plantput is maximaal 60,00 cm;

-          er moet over de hele lengte van de perceelsgrens een obstakelvrij voetpad met een breedte van minimum van 1,20 m gewaarborgd blijven;

-          het gebruik van klimplanten is niet verplicht, maar als men klimplanten aanplant is het verplicht om klimhulpen te installeren die maximaal 20,00 cm mogen uitsteken;

-          planten met doornen en giftige bessen zijn verboden;

-          het gekozen plantgoed is geen invasieve soort en is aangepast aan de standplaats (zon/schaduw, droog/vochtig, …);

-          de planten moeten in volwassen toestand nog in het plantvak passen (beperkte stamdiameter) en niet hoger komen dan de klimhulp.

 

Art. 9 – Aanlegvoorwaarden

§1. De Technische Dienst komt de voorbereidende werken uitvoeren: het wegnemen van de verharding en het uitgraven van de plantput.

 

§2. De beheerder dient bij de verdere aanleg de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Mogelijke schade aan leidingen, kabels en weg voor voetgangersverkeer valt ten laste van de beheerder. Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, verlichtingspalen en pictogrammen moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.

 

§3. De geveltuin moet worden afgeboord in een vloeiende lijn met materiaal gelijkaardig aan het gebruikte materiaal van het voetpad. De uitgebroken tegels kunnen daarvoor gebruikt worden na afstemming met de Technische Dienst. De afboording steekt minimaal 2,00 cm en maximaal 10,00 cm uit boven de trottoirverharding. De breedte van de afboording is inbegrepen in de maximale breedte van 30,00 cm.

 

Art. 10 – Onderhoudsvoorwaarden

§1. De beheerder moet de geveltuin en de verharding errond zodanig onderhouden dat ze geen gevaar opbrengen voor het verkeer en voorbijgangers. De bevoegde gemeentediensten herstellen eventuele schade aan de openbare weg veroorzaakt door de geveltuin op kosten van de beheerder. De beheerder verbindt er zich toe elke verzakking of andere beschadiging onmiddellijk te melden en zelf voorlopig de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.

 

§2. De beheerder staat in voor het onderhoud van het geveltuintje, zonder gebruik van pesticiden. Bij vaststelling van wanbeheer zal de geveltuin verwijderd worden door de bevoegde gemeentediensten op kosten van de beheerder.

 

§3. Dood of levend materiaal in de geveltuin verwerkt, blijft eigendom van de beheerder. De beheerder is burgerrechtelijk verantwoordelijk voor alle ongevallen die voortvloeien uit de aanwezigheid van de geveltuin of het niet naleven van het reglement. De beheerder zal de door de bevoegde gemeentedienst opgelegde herstellingswerken of aanpassingswerken, op eerste verzoek, onmiddellijk uitvoeren.

 

§4. De bevoegde gemeentedienst of operator op het openbaar domein is gerechtigd de al dan niet tijdelijke verwijdering van materialen en planten te eisen ten behoeve van werkzaamheden. Het gemeentebestuur betaalt hiervoor geen vergoeding aan de beheerder.

 

§5. Het gemeentebestuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen veroorzaakt aan de geveltuin. De bevoegde gemeentedienst of operator zal het plantvak van de geveltuin herstellen zonder vergoeding van de beheerder. De beheerder zorgt indien nodig voor nieuwe beplanting.

 

§6. Wordt de geveltuin helemaal of gedeeltelijk verwijderd dan moet de gemeente daarvan op de hoogte gebracht worden. De gemeente zal de openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand herstellen. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor de beheerder.

 

Art. 11 – Premie

De premie voor een geveltuintje bedraagt 50,00 % van het totale bedrag van de aankoopprijs van plantgoed, aarde, mulchmateriaal en eventueel een klimhulp en de plaatsingsprijs met een maximum van 150,00 EUR.

 

Art. 12 – Betaling

§1. De premie wordt uitbetaald na beslissing van het college van burgemeester en schepenen op basis van een volledige aanvraag tot uitbetaling.

 

§2. Het bedrag van de toegekende premie wordt overgeschreven op de door de aanvrager in het aanvraagformulier vermelde post- of bankrekening.

 

Art. 13 – Verantwoording

§1. De premie moet worden aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend, namelijk de aanleg van een geveltuintje.

 

§2. De beheerder verleent medewerking aan gemeente Hoeselt zodat haar vertegenwoordigers de correcte aanwending van de toegekende premie kunnen controleren.

 

§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief door het college van burgemeester en schepenen worden uitgevaardigd wanneer de aanvrager één of meerdere voorwaarden niet naleeft, en/of onjuiste of onvolledige gegevens meedeelt:

-          de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde premie;

-          de stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende premie;

-          de uitsluiting van de aanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit reglement, al dan niet voor een bepaalde tijd.

 

Art. 14 – Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juni 2022 en blijft geldig tot 31 december 2024.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

03

Omgeving - Subsidiereglement thuisbatterij - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Lokaal Energie- en klimaatpact van de Vlaamse Overheid;

 

Gelet op het klimaatactieplan 2030 van de gemeente Hoeselt;

 

Overwegende dat de gemeente Hoeselt hernieuwbare energie wil promoten met een subsidie voor thuisbatterijen;

 

Overwegende dat er kredieten voorzien zijn onder de budgetsleutel 6492 0000 0350;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Onderstaand subsidiereglement voor de installatie van een thuisbatterij als volgt vast te stellen:

 

Subsidiereglement voor de installatie van een thuisbatterij

 

Art. 1 – Doel

Gemeente Hoeselt wil hernieuwbare energie promoten in het kader van haar klimaatactieplan 2030. Een van de obstakels om optimaal gebruik te maken van energie opgewekt door zonnepanelen is dat verbruik vooral gebeurt op momenten dat er minder of geen productie is. Met een batterij kan het teveel aan stroom afkomstig van zonnepanelen opgeslagen worden. Daardoor worden zonnepanelen nog rendabeler en wordt er meer zelfgeproduceerde energie gebruikt. Ondanks de premie van de Vlaamse regering blijft de investering in een thuisbatterij hoog.

 

Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget kent de gemeente Hoeselt daarom een premie toe in het kader van de gemeentelijke subsidie voor de installatie van een thuisbatterij, overeenkomstig de bepalingen van dit reglement.

 

Art. 2 – Definities

 

Thuisbatterijen: een batterij dat met fotovoltaïsche zonnepanelen opgewekte energie kan opslaan zodat de energie tijdens piekuren gebruikt kan worden. Het zijn zoutwaterbatterijen of lithium-ion batterijen met een tweerichtingscommunicatie-interface. Loodbatterijen worden niet gesubsidieerd.

 

Installatie van een thuisbatterij: de aankoop en plaatsing van een thuisbatterij en omvormer. Leasingcontracten komen niet in aanmerking.

 

Art. 3 – Toepassingsgebied

Het reglement is van toepassing voor de installatie van een thuisbatterij in een stedenbouwkundig vergund of vergund geacht gebouw op het grondgebied van de gemeente Hoeselt.

 

Art. 4 – Begunstigden

De premie voor de installatie van een thuisbatterij kan toegekend worden aan natuurlijke personen, met inbegrip van natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, en niet aan organisaties of vennootschappen.

 

Art. 5 – Procedure aanvraag

§1. Een aanvraag wordt enkel goedgekeurd na toekenning van de Vlaams premie voor de aankoop van een thuisbatterij en na het digitaal of schriftelijk indienen van de aanvraag bij het gemeentebestuur van Hoeselt.

 

§2. De aanvraag voor de subsidie dient ingediend te worden bij het gemeentebestuur van Hoeselt via het online aanvraagformulier op www.hoeselt.be, via post – Dienst Omgeving, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt, of tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis. De papieren formulieren zijn te verkrijgen bij de dienst Omgeving. Per adres en per aanvrager kan eenmalig een aanvraag ingediend worden.

 

§3. Bij het aanvraagformulier worden verplicht volgende bijlagen bijgevoegd:

- attest van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap waaruit blijkt dat de premie werd toegekend en waarop het bedrag is vermeld dat werd uitbetaald;

- voorlegging van het bewijs van de verplichte melding van de installatie van de thuisbatterij bij de netbeheerder Fluvius;

- 1 foto van de thuisbatterij;

 

§4. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor bijkomende informatie en/of stukken op te vragen en/of een controlebezoek uit te oefenen.

 

§5. Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetalingen eenmaal per jaar goed. De uitbetaling gebeurt jaarlijks in principe in december. Daartoe moeten de formulieren ten laatste op 30 september ingediend zijn. Aanvraagformulieren ingediend na 30 september worden in het volgende kalenderjaar verwerkt.

 

Art. 6 Voorwaarden

§1. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn/haar akkoord.

 

§2. Als het om een woning gaat, dient minstens één persoon in het bevolkingsregister ingeschreven te zijn.

 

§3. Bij meergezinswoningen dient de subsidie aangevraagd te worden door de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus.

 

§4. De aanvrager verbindt zich ertoe de installatie goed te onderhouden en minimum 10 jaar te gebruiken op hetzelfde adres.

 

§5. De aanvraag moet gedaan worden binnen een termijn van één jaar na ontvangst van het attest van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap waarop vermeld staat dat de premie werd uitbetaald.

 

§6. De thuisbatterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen.

 

§7. Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen.

 

§8. De batterij moet een tweerichtingscommunicatie-interface hebben.

 

§9. De aanvrager moet eigenaar zijn van fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner dan 10 kVA.

 

§10. Overwegende dat een subsidiedossier bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap moet ingediend zijn binnen de 9 maanden na indienstname (AREI-keuring), kunnen thuisbatterijen met installatiedatum vanaf 01-09-2021 worden gesubsidieerd.

 

Art. 7 – Premie

§1. De premie bedraagt 500,00 EUR per thuisbatterij.

 

Art. 8 – Betaling

§1. De premie wordt uitbetaald na beslissing van het college van burgemeester en schepenen op basis van een volledige aanvraag tot uitbetaling.

 

§2. Het bedrag van de toegekende premie wordt overgeschreven op de door de aanvrager in het aanvraagformulier vermelde bankrekening.

 

Art. 9 Verantwoording

§1. De premie moet worden aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend, namelijk de installatie van een thuisbatterij.

 

§2. De aanvrager verbindt zich er toe het aangekochte batterijsysteem goed te onderhouden en vanaf de installatie minstens 10 jaar aangesloten te laten op hetzelfde EAN-nummer op straffe van teruggave van de verleende subsidie.

 

§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief door het college van burgemeester en schepenen worden uitgevaardigd wanneer de aanvrager één of meerdere voorwaarden niet naleeft, en/of onjuiste of onvolledige gegevens meedeelt:

- de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde premie;

- de stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende premie;

- de uitsluiting van de aanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit reglement, al dan niet voor een bepaalde tijd.

 

§ 4. De subsidie wordt slechts éénmalig toegekend per aanvrager en per adres.

 

Art. 10 – Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2022. Door de snelle evolutie van de markt van thuisbatterijen is het reglement geldig tot 31 december 2023 en wordt het nadien geëvalueerd en aangepast.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

04

School - Aanwending werkingsbudget beleidsondersteuning - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hoofdstuk IX-personeelsformatie in het basisonderwijs afdeling 4 - Personeel ten laste van het werkingsbudget;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PERS/2012/08 betreffende de aanwending van het werkingsbudget voor aanwerving van personeel;

 

Gelet op de werkingsmiddelen die door de Vlaamse Overheid aan de gemeente ter beschikking gesteld worden voor de organisatie van het gemeentelijk onderwijs;

 

Overwegende dat de personeelsleden die aangesteld worden via dit werkingsbudget, initieel worden betaald door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Vlaamse Overheid) die de volledige loonkost hiervoor terugvordert van het schoolbestuur in casu de gemeente Hoeselt; dit in 2 schijven per jaar (één voor de periode van 1 september tot en met 31 december, de andere voor de periode van 1 januari tot en met 31 augustus);

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Goedkeuring te verlenen tot het aanwenden van het werkingsbudget voor de organisatie van beleidsondersteuning. Hierin kan een personeelslid aangesteld worden met als doel grote klasgroepen te ontdubbelen of te ondersteunen.

 

Art. 2 - In het gemeentebudget worden kredieten ten bedrage van maximaal 15.000,00 EUR ingeschreven voor het schooljaar 2022-2023.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

05

Personeelszaken - Vaststelling van het arbeidsreglement - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 waardoor ook lokale besturen verplicht waren een arbeidsreglement uit te voeren;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 oktober 2016 houdende de goedkeuring van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel;

 

Overwegende dat een wijziging van het arbeidsreglement is aangewezen omwille van een gewijzigde regelgeving, de inkanteling van het OCMW in de gemeente, het in overeenstemming brengen met de rechtspositieregeling en een aantal inhoudelijk andere accenten;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 maart 2022 haar principiële goedkeuring gaf over het gewijzigde arbeidsreglement;

 

Gelet op het protocol van de vergadering van 5 april 2022 van het bijzonder overlegcomité voor de personeelsleden van het Gemeentebestuur en het OCMW, in uitvoering van het koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Overwegende dat de belangrijkste wijzigingen zijn opgenomen in de bijgevoegde nota;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Het arbeidsreglement van het gemeente- en OCMW-personeel vast te stellen als gevoegd in bijlage.

 

Art. 2 - De inwerkingtreding wordt vastgesteld op 1 juni 2022.

 

Art. 3 - Afschrift van deze beslissing wordt verzonden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Toezicht op de Sociale Wetten.

 

Art. 5 - Een afkondiging zal worden gedaan door aanplakking in alle arbeidsplaatsen van de gemeente en aan elk personeelslid zal een exemplaar worden bezorgd.

 

Art. 4 - Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

06

Secretariaat (gemeente) - Reglement mobiele toestellen leden CBS/VB - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op voorliggend reglement voor mobiele toestellen voor de leden van het schepencollege/vast bureau;

 

Overwegende dat dit reglement de toekenning/terbeschikkingstelling en het gebruik van de mobiele telefoons en computers voor de leden van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau regelt;

 

Overwegende dat het ter beschikking stellen van mobiele telefoons en computers aan personen of diensten tot doel heeft de communicatie binnen en buiten de organisatie te vergemakkelijken;

 

Overwegende dat dit reglement een kader omtrent de terbeschikkingstelling van deze mobiele toestellen schept en de toekennings- en gebruiksvoorwaarden vastlegt;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Het reglement voor mobiele toestellen voor de leden van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau goed te keuren.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

07

Secretariaat (gemeente) - nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet - Agenda algemene vergadering van 10 mei 2022 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet;

 

Overwegende dat de gemeente Hoeselt per (aangetekend) schrijven van 19 april 2022 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet die op 10 mei 2022 plaats heeft in hun burelen te Genk, Mosselerlaan 36, en deze niet tijdig geagendeerd kon worden;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet d.d. 10 mei 2022:

 1. Openingswoord van de voorzitter - Samenstelling van het bureel,
 2. Verslagen over beheer en toezicht,
 3. Goedkeuring balans per 31 december 2021, de resultaatrekening en de resultaatverwerking,
 4. Kwijting aan bestuurders en commissaris,
 5. Statutaire beslissingen,
 6. Benoeming revisor,
 7. Rondvraag.

 

Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt wordt gemandateerd om op de eventueel volgende bijzondere algemene vergadering(en) van nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet met dezelfde agenda, indien het quorum voor de vergadering van 10 mei 2022 niet behaald werd, te handelen en zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet, ter attentie van het secretariaat.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

08

Secretariaat (gemeente) - Cordium - Agenda algemene vergadering van 18 mei 2022 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij Cordium;

 

Overwegende  dat de gemeente Hoeselt per (aangetekend) schrijven van 2 mei 2022 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van Cordium die op 18 mei 2022 plaats heeft in de feestzaal van hoeve Blondeswinning te Bilzen, Sapstraat 25, en deze niet tijdig geagendeerd kon worden;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering van Cordium d.d. 18 mei 2022:

 1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris van het dienstjaar 2021;
 2. Goedkeuring van de jaarrekening;
 3. Goedkeuring van het bijzonder verslag omtrent het toezicht op het sociaal oogmerk;
 4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
 5. Statutaire benoemingen;

a)      Bekrachtiging van de voorlopige benoeming

b)      Uittredende bestuurders

 1. Aanstelling commissaris;
 2. Varia.

 

Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt wordt gemandateerd om op de eventueel volgende bijzondere algemene vergadering(en) van Cordium met dezelfde agenda, indien het quorum voor de vergadering van 18 mei 2022 niet behaald werd, te handelen en zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Cordium, ter attentie van het secretariaat.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

09

Secretariaat (gemeente) - Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn - Agenda algemene vergadering van 31 mei 2022 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt per mail van 2 mei 2022 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn die op 31 mei 2022 plaats heeft in Hotel Van der Valk, Rodekruisplein 1-4, Mechelen;

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente Hoeselt per mail van 2 mei 2022 overgemaakt werd;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering van Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn d.d. 31 mei 2022:

 1. Verwelkoming en inleiding,
 2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren;

a)      beleidsverslag,

b)      commentaar bij de jaarrekening,

c)       mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren,

d)      kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening.

 1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren,
 2. Goedkeuring jaarrekening 2021,
 3. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2021,
 4. Aanstelling van de commissarissen-revisoren - verlenging van de opdracht voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024,
 5. Varia - rondvraag.

 

Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn op 31 mei 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ter attentie van het secretariaat.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

10

Secretariaat (gemeente) - Kleine Landeigendom cv - Agenda algemene vergadering van 2 juni 2022 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij cv Kleine Landeigendom;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt per schrijven van 22 april 2022 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van cv Kleine Landeigendom die op 2 juni 2022 plaats heeft in de burelen van de Kleine Landeigendom, Pliniuswal 1 bus 2 te 3700 Tongeren;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering van cv Kleine Landeigendom d.d. 2 juni 2022:

 1. Het proces-verbaal van de algemene vergadering,
 2. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021 inclusief het bijzonder verslag sociaal oogmerk en de klachtenrapportering,
 3. Aanstelling commissaris-revisor boekjaren 2021-2022-2023,
 4. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2021,
 5. Jaarrekening 2021,
 6. Kwijting bestuurders en bedrijfsrevisor,
 7. Aandelenwijziging 2021,
 8. Ontslag bestuurder,
 9. Aanstelling bestuurder.

 

Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van cv Kleine Landeigendom op 2 juni 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan cv Kleine Landeigendom, ter attentie van het secretariaat.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

11

Secretariaat (gemeente) - Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) - Agenda algemene vergadering van 2 juni 2022 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG);

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt per schrijven van 2 mei 2022 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) die op 2 juni 2022 plaats heeft in 'Club de b' CC De Brouckere, Ingang 's Gravenwinkelstraat 5 te Torhout;

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente Hoeselt per brief van 2 mei 2022 overgemaakt werd;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering van Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) d.d. 2 juni 2022:

 1. Onthaal
 2. Verwelkoming
 3. Statutaire mededelingen aan de Algemene Vergadering

a)      Financieel verslag

-          voorstelling balans en resultatenrekening 2021

-          toelichting door de bedrijfsrevisor en commentaar door de directeur

-          décharge aan de leden van het Bestuursorgaan (stemming)

b)      Begroting 2022

-          voorstelling en toelichting door de voorzitter (stemming)

c)       Vaststelling van de contributie voor 2023 (stemming)

d)      Jaarverslag 2021 (stemming)

 1. Toelichting van de nieuwe statuten door Filiep Bouckenooghe, directeur VVOG
 2. Mondeling verslag van de Algemene Vergadering van 2022 door de directeur (stemming)
 3. 'Nieuws VVOG' door Filiep Bouckenooghe, directeur VVOG
 4. 'Zoemsessies' - Jouw mening telt
 5. Receptie en Walking dinner
 6. 'Groensafari in Torhout'

 

Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) op 2 juni 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG), ter attentie van het secretariaat.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

12

Secretariaat (gemeente) - Nuhma cvba - Agenda algemene vergadering van 7 juni 2022 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij cv Nuhma;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt per mail van 29 april 2022 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van cv Nuhma die op 7 juni 2022 plaats heeft in De Barrier, Grote Baan 9, 3530 Houthalen-Helchteren;

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente Hoeselt per mail van 29 april 2022 overgemaakt werd;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering van cv Nuhma d.d. 7 juni 2022:

 1. Verslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021,
 2. Bespreking van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021,
 3. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31/12/2021,
 4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021,
 5. Goedkeuring over toewijzing van het resultaat,
 6. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021,
 7. Kwijting aan bestuurders,
 8. Kwijting aan commissaris ,
 9. Ontslag en benoeming bestuurders.

 

Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van cv Nuhma op 7 juni 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan cv Nuhma, ter attentie van het secretariaat.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

13

Secretariaat (gemeente) - Limburg.net - Agenda algemene vergadering van 22 juni 2022 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een Opdrachthoudende Vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §2, 3° van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (verder DLB);

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het lidmaatschap van de gemeente Hoeselt bij Limburg.net;

 

Gelet op de statuten van Limburg.net (verder de Statuten);

 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net van 27 april 2022 tot goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 22 juni 2022 om 18u30;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt per mail van 4 mei 2022 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van Limburg.net die op 22 juni 2022 plaats heeft in de kantoren van Biostoom, Industrieweg 170 te 3583 Beringen;

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente Hoeselt per mail van 4 mei 2022 overgemaakt werd;

 

Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de agenda te weigeren;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering van Limburg.net d.d. 22 juni 2022:

 1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 15 december 2021
 2. Aanduiding secretaris en stemopnemers (artikel 38 statuten)
 3. Jaarrekening en jaarverslag per 31 december 2021
 4. Activiteitenverslag 2021
 5. Kwijting aan de bestuurders (artikel 454 DLB, artikel 40 statuten)
 6. Kwijting aan de commissaris (artikel 454 DLB, artikel 40 statuten)
 7. Ontslag en benoeming bestuurder en adviserend bestuurder raad van bestuur (artikel 20 statuten)

a)      Mevr. I. Erlingen – bestuurder, wordt vervangen door de heer Koen Sleypen (beslissing RVB 15/12/21).

b)      Dhr. T. Cox – adviserend bestuurder, wordt vervangen door de heer Jan Vangenechten (beslissing RVB 12/01/22).

 1. Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 statuten)

a)      Dhr. G. Steurs vervangt dhr. F. Verwimp als plaatsvervanger voor de gemeente Tessenderlo voor het algemeen comité.

b)      Mevr. S. De Waele vervangt dhr. G. Ector als effectieve afgevaardigde voor de stad Herk-de-Stad voor het algemeen comité.

c)       Mevr. M. Loyens vervangt dhr. M. Eycken als plaatsvervanger voor de gemeente Riemst.

 1. Varia

 

Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van Limburg.net op 22 juni 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de Opdrachthoudende Vereniging middels het bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

14

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 28 april 2022 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Overwegende dat conform art. 32 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering steeds samen met de agenda van de gemeenteraad ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld worden aan de gemeenteraadsleden;

 

Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering;

 

Gelet op het ontwerp van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 28 april 2022 in bijlage;

 

Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 32 betreffende de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 28 april 2022 goed te keuren en namens de gemeenteraad ter ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

Bijkomende punten:

 

15

Secretariaat (gemeente) - Rioolinventaris en bijhorend inspectieplan - Kennisgeving

 

Raadslid Jasper Goffin heeft in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van de mogelijkheid gebruik gemaakt om namens de fractie Best-Groen een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van donderdag 19 mei 2022. Meer bepaald wenst hij het volgende punt behandeld te zien:

 

Rioolinventaris en bijhorend inspectieplan

 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft alle Vlaamse gemeenten tot eind dit jaar de tijd gegeven om een rioolinventaris (moet reeds af zijn) en bijhorend inspectieplan op te maken. Dit is noodzakelijk om in de toekomst nog recht te hebben op subsidies voor de aanleg en onderhoud van riolering.

 

De fractie Best-Groen vraagt of de gemeente Hoeselt in orde is met haar rioolinventaris en of er reeds een bijbehorend inspectieplan is.

 

Raadslid Jasper Goffin licht het agendapunt toe.

 

Schepen Bert Vertessen antwoordt bevestigend op de vraag van raadslid Jasper Goffin van de fractie Best Groen. Het is evenwel rioolbeheerder Fluvius die deze taak op zich neemt voor de gemeente Hoeselt. En zij hebben hiervoor een tijdslijn uitgeschreven. Momenteel zijn er aannemers aangesteld om op kritische punten camera-inspecties te doen. Zo wil men allereerst de kritieke punten in kaart brengen. Vervolgens zal men ook de knooppunten bekijken. Dat laatste betekent dat men de riooldeksels in de straat zal openen om met een camera even ondergronds te kijken of er op het eerste zicht mankementen zijn. En daar waar men problemen verwacht of aantreft wordt dan ook een reiniging gedaan en zal men met een mobiele camera de riool inspecteren. Zoals het er nu naar uitziet zal er tegen het einde van het jaar een volledige rioolinventaris zijn, aldus schepen Bert Vertessen. Momenteel is er al een databank bij Fluvius waarin sowieso al alle rioolinspecties van de afgelopen jaren in zijn opgenomen en is er een risicokaart. Het inspectieplan zelf zal klaar zijn tegen het einde van dit jaar. Dat inspectieplan houdt in waar en wanneer de riolen zullen worden nagekeken tot het jaar 2027. Tegen dat jaar moet immers alles gecontroleerd en in kaart gebracht zijn. De uitrol voorziet dat einde volgend jaar 25% van het inspectieplan is uitgevoerd. Dat gaat dan om de meest kritische riolen. Tegen einde 2025 zou het dan om 50% moeten gaan en tegen einde 2027 zou alles in kaart gebracht moeten zijn. Dan wordt de situatie geëvalueerd en kan er een maatregelenprogramma worden voorgelegd. Maar het is dus Fluvius die dit doet voor de gemeente Hoeselt en zij volgen dit op. Bij vragen hieromtrent kunnen de raadsleden trouwens ook altijd terecht bij de Technische Dienst. Arsène Chasseur, ingenieur, is regelmatig aanwezig op meetings met Fluvius waar dit besproken wordt.

 

Raadslid Jasper Goffin merkt op dat riolering grote kosten met zich mee brengt. Doet de stad Bilzen ook mee aan dit traject? Zij zijn immers zelf nog beheerder van hun rioleringsnetwerk en zijn niet aangesloten bij Fluvius. Het is in het kader van de nakende fusie interessant om te weten wat de toestand van het rioleringsnetwerk is in Bilzen.

 

Schepen Bert Vertessen antwoordt dat hij maar al te goed weet hoe het rioleringsnetwerk in Bilzen eraan toe is. Als je het kaartje opent via de computer dan zal je zien dat het hele centrum van Bilzen knalrood ingekleurd is. Het rioleringsnetwerk is in heel slechte staat. De gemeente Hoeselt loopt nog achter op de stad Bilzen omdat Hoeselt nog volledig moet ontdubbelen en omdat de zuiveringsgraad nog niet is behaald. Maar anderzijds is Bilzen centrum dan wel aangesloten op de waterzuivering in Beverst, maar daarom zijn de riolen nog niet orde. Zij hebben bijvoorbeeld nog gemetselde gewelven die regelmatig problemen geven. Er gaan in de toekomst nog heel wat kosten gemaakt moeten worden om dat te optimaliseren. Als het inspectieplan klaar is, zal er een duidelijk verschil merkbaar zijn tussen de Hoeseltse en de Bilzerse rioleringen.

Publicatiedatum: 24/06/2022
Overzicht punten

Bijkomende punten:

 

16

Secretariaat (gemeente) - Stand van zaken dossier Appeltans - Kennisgeving

 

Raadslid Jasper Goffin heeft in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van de mogelijkheid gebruik gemaakt om namens de fractie Best-Groen een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van donderdag 19 mei 2022. Meer bepaald wenst hij het volgende punt behandeld te zien:

 

Stand van zaken dossier Appeltans

 

De gemeenteraad vraagt dat de gemeente Hoeselt klacht neerlegt tegen dhr. M. Appeltans en dhr. A. Appeltans voor de verschillende natuur- en milieuovertredingen in de gemeente Hoeselt. Er werd een dossier opgesteld en neergelegd bij het parket van de Procureur des Konings.

 

De fractie Best-Groen vraagt wat de stand van zaken is in dit dossier.

 

Raadslid Jasper Goffin licht het agendapunt toe.

 

Schepen Bert Vertessen bevestigt dat er een dossier werd opgesteld en neergelegd bij het parket van de Procureur des Konings. Het is daarbij wel zo dat de gemeente Hoeselt intussen een ander advocatenkantoor heeft aangesteld. Monard Law is een professioneel advocatenkantoor dat ook professioneel reageert naar het gemeentebestuur toe. Zij zijn momenteel bezig met de onderhandelingen in dit dossier. Schepen Bert Vertessen geeft aan dat hij hier verder niet veel meer op kan zeggen.

 

Raadslid Jasper Goffin merkt op dat dit dossier nu toch al even aansleept. Worden er momenteel onderhandelingen gevoerd of...?

 

Schepen Bert Vertessen antwoordt dat de betrokken advocaten al enkele keren hebben samengezeten en gegevens hebben uitgewisseld. En het gemeentebestuur is nu ook op de hoogte van het standpunt van de familie Appeltans.

 

Raadslid Jasper Goffin vraagt of het gemeentebestuur voor zichzelf dan al een standpunt heeft bepaald. Als je gaat onderhandelen, moet je toch een standpunt bepalen en weten waar je naartoe wilt. Is dit al bepaald? Is dit al vastgelegd?

 

Schepen Bert Vertessen geeft aan dat het standpunt van de gemeente Hoeselt nog steeds is zoals het ook omschreven werd in de klacht. Dat is hetzelfde gebleven. Het gemeentebestuur vraagt om compensatie.

 

Raadslid Jasper Goffin vraagt of hij goed begrijpt dat het dan om een herstelvordering gaat. Betreft het een volledig herstel van de situatie?

 

Schepen Bert Vertessen bevestigt dat de gemeente Hoeselt inderdaad om herstel vraagt.

 

Raadslid Serge Voncken heeft 2 vragen. Waarom is er gewisseld van advocaat? Het ging om een advocaat die zich het dossier had eigen gemaakt, die bezig was met deze zaak. Het schepencollege haalt die advocaat dan plots van het dossier af en stelt een andere advocaat aan. Het was bovendien een advocaat uit Hoeselt en nu gaat men plots naar Hasselt. Waarom gebeurt dit? Het bestuur moet dan toch wel echt niet tevreden geweest zijn. Raadslid Serge Voncken wenst hier een verklaring voor en vraagt uitdrukkelijk om die in het verslag op te nemen. En ten tweede, waarom wordt ervoor gekozen om te onderhandelen? Stel dat iemand 50 bomen wil kappen in Schabos... Kan die ook onderhandelen? Bij wie moet die persoon zijn? Wat moet hij of zij doen? Iemand wil een misdrijf begaan en wil daarover met de gemeente Hoeselt onderhandelen... Wat is hier in godsnaam aan de hand? Raadslid Serge Voncken vindt dit een heel rare gang van zaken.

 

Schepen Bert Vertessen wijst erop dat destijds al werd toegelicht aan de gemeenteraad dat het gemeentebestuur 2 pistes zou bewandelen. Burgemeester Werner Raskin was voorstander van onderhandeling. Schepen Bert Vertessen drong erop aan om de klacht toch te betekenen. Beide pistes zijn lopende. Het schepencollege gaat in dit dossier voor een herstel van de situatie. Het verslag dat opgemaakt werd door het betrokken studiebureau was voortreffelijk en vormt een heel goede basis. De samenvatting van de eerste advocaat was ook prima. Die samenwerking is echter misgelopen omwille van een akkefietje.

 

Raadslid Serge Voncken vraagt om welk akkefietje het ging.

 

Schepen Bert Vertessen antwoordt - op uitdrukkelijk aandringen van raadslid Serge Voncken en zijn herhaalde vraag om dit in het verslag te noteren - dat het ging om niet-professioneel gedrag en een persoonlijke uithaal naar één van de bestuursleden.

 

Raadslid Serge Voncken vraagt of dat dan de reden was. Is op basis daarvan beslist om het dossier over te dragen naar Monard Law?

 

Schepen Bert Vertessen bevestigt dat dat inderdaad het geval is.

 

Raadslid Serge Voncken merkt op dat gelijktijdig daarmee dan ook nog even beslist wordt om onderhandelingen te starten met iemand die een misdrijf heeft gepleegd. Dat gaat dus om iemand die iets heeft gedaan dat niet mag en waarvan je beslist hebt dat je de gerechtelijke weg zal volgen. Plots echter verandert het gemeentebestuur van mening en kiest het ervoor om te onderhandelen. Wat maakt dat je die beslissing neemt?

 

Burgemeester Werner Raskin antwoordt hierop dat sommige mensen nu eenmaal liever betalen voor dingen. Een boete is voor die mensen ook een vorm van vrijstelling. Zij hebben een serieuze boete gekregen van de Vlaamse overheid. Dat is straf die zij kregen. Maar die overtreding wordt betaald en daarmee is er nog geen compensatie gebeurd. Burgemeester Werner Raskin is ervan overtuigd dat je in bepaalde gevallen meer kan bereiken met babbelen dan met 10 jaar gerechtelijk te procederen zonder te weten waar dat eindigt. Hij vindt het beter om compensatie trachten te bekomen via overleg. Dat zal sneller gaan. En de inwoners zijn beter af met snel opnieuw groen aan te planten. Tegen de tijd dat het gerecht zich over deze zaak heeft uitgesproken zijn de nieuwe bomen al terug groot.

 

Raadslid Serge Voncken vraagt hoe de gemeente Hoeselt zich dan zal opstellen als deze zaak voor het gerecht komt. Wat ga je dan zeggen? 'Het hoeft niet meer... We hebben een overeenkomst.'

 

Burgemeester Werner Raskin antwoordt dat wanneer de gemeente Hoeselt haar compensatie binnen haalt dit een betere zaak is voor de inwoners dan wanneer er 10 jaar lang gewacht moet worden op een uitspraak van het gerecht. En dat is belangrijk, want dat is juist een antwoord op het probleem. Met babbelen bereik je soms veel meer dan met 10 jaar advocaten aan het werk te zetten zonder te weten waar je uitkomt. Dit staat evenwel hoe dan ook los van het feit dat bij de Procureur des Konings een klacht is neergelegd. Dit is ook lopende.

 

Volgens raadslid Serge Voncken moet de betrokken persoon gewoon een dwangsom opgelegd krijgen en niet een eenmalige boete. En zo moet men komen tot verplicht herstel.

 

Burgemeester Werner Raskin benadrukt dat hij ook persoonlijk klacht heeft neergelegd namens de gemeenteraad. Dat is allemaal geofficialiseerd.

 

Raadslid Serge Voncken vraagt of het gemeentebestuur zich burgerlijke partij heeft gesteld.

 

Burgemeester Werner Raskin bevestigt dat dat inderdaad het geval is. Alles is uitgevoerd zoals de gemeenteraad het beslist heeft. Dit was trouwens een bijkomende fout van de eerste advocaat. Het dossier werd neergelegd, maar ze was de burgerlijke partijstelling vergeten. Althans, dat laatste gebeurde pas na een half jaar.

 

Raadslid Serge Voncken vraagt verduidelijking omtrent dat half jaar. Welke zijn de datums waarop de verschillende stappen werden gezet?

 

Burgemeester Werner Raskin herhaalt dat de eerste advocaat het dossier had ingediend, maar vergeten was dat de burgerlijke partijstelling nog moest gedaan worden. Daarom heeft het gemeentebestuur nu een neutrale advocaat aangesteld die niet politiek gebonden is. Het gaat om professionele mensen gevestigd in Hasselt.

Raadslid Serge Voncken merkt op dat de beslissing van het schepencollege om het dossier over te brengen naar een andere advocaat dateert van een half jaar geleden. Hij weet echter van de eerste advocaat dat zij pas een paar weken geleden een brief heeft gekregen van de gemeente Hoeselt waarin staat dat zij het dossier moet overdragen. Dat vernoemde 'half jaar' zit dus bij de gemeente Hoeselt. Wil het bestuur dat nu in haar schoenen schuiven?

 

Burgemeester Werner Raskin herhaalt nogmaals dat de eerste advocaat het dossier had ingediend en pas nadien is komen aankloppen met de boodschap dat er ook nog een officiële klacht neergelegd moest worden. Hier kan je echter nog heel lang over discussiëren... Nu is er een professioneel advocatenbureau aangesteld. Iedereen weet wat die mensen in petto hebben. Beter vind je niet.

 

Raadslid Serge Voncken vindt het heel triestig. Het gemeentebestuur spreekt altijd van hoe mooi Hoeselt is, maar laat wel deze toestanden gebeuren. Men gaat onderhandelen en men gaat verliezen. Dat is voor hem een uitgemaakte zaak. En dat gebeurt dan ook nog met een hele dure advocaat van buiten Hoeselt. Er zijn in Hoeselt genoeg bekwame advocaten.

 

Burgemeester Werner Raskin meent dat het heel goed is dat de huidige advocaat niet van Hoeselt is om zo de neutraliteit te bewaren.

 

Raadslid Serge Voncken trekt dit sterk in twijfel. In dit dossier gaat het net om overtredingen in Hoeselt. Wat heeft dat dan met neutraliteit te maken? Een Hoeseltse advocaat kan toch pleiten voor Hoeselt en voor de Hoeseltse gemeenschap. Wie wordt hier eigenlijk beter van? Niemand toch?

 

Burgemeester Werner Raskin benadrukt nogmaals dat - als de onderhandelingen lukken - de bomen groot zullen zijn tegen de tijd dat er binnen 10 jaar een uitspraak is. Hij ziet liever het groen en het milieu zegevieren dan 10 jaar te procederen. Op die tijd zijn de bomen groot. Het is de moeite waard om het te proberen.

 

Raadslid Serge Voncken merkt op dat burgemeester Werner Raskin zwaait met een looptijd van 10 jaar terwijl hij dat zelfs helemaal niet kan weten. Dat is met cijfers goochelen. Hij had liever binnen 1 jaar een uitspraak en een dwangsom dan dat er nu onderhandeld zal worden. En wat gaat de gemeente Hoeselt eigenlijk in de schaal leggen tijdens die onderhandelingen? Als je wil onderhandelen, moet je toch iets kunnen bieden? Wat kan de gemeente Hoeselt bieden?

 

Burgemeester Werner Raskin antwoordt dat de advocaat opdracht heeft gekregen om het maximum eruit te halen. Hij is zelf - net als enkele raadsleden hier - benieuwd naar wat er gaat gebeuren.

 

Raadslid Serge Voncken herhaalt zijn vraag. Wat gaat de gemeente Hoeselt bieden?

 

Burgemeester Werner Raskin geeft aan dat de advocaat alle dossiers en stukken heeft opgevraagd. Hij weet nu welke schade is aangericht. Hier wordt nu over nagedacht en dit wordt bekeken in functie van een compensatie.

 

Raadslid Serge Voncken wil zijn vraag nogmaals herhalen, want hij denkt dat burgemeester Werner Raskin het niet goed begrepen heeft. De gemeente Hoeselt gaat dus onderhandelen. Dan moet je iets bieden om vervolgens iets terug te vragen. Wat gaat de gemeente Hoeselt bieden?

 

Burgemeester Werner Raskin vraagt waarom het gemeentebestuur iets zou moeten bieden. Zo wordt  het voorgesteld alsof het ruilhandel is. De gemeente Hoeselt vraagt compensatie van hetgeen verdwenen is. Daar gaat het om. Het gemeentebestuur moet niets bieden, integendeel, het eist iets.

 

Raadslid Jasper Goffin werpt op dat burgemeester Werner Raskin een half jaar of een jaar geleden - toen het besproken werd op de gemeenteraad - identiek hetzelfde heeft gezegd. Hij zei toen ook al dat het snel moest gaan, dat het vooruit moest gaan. Raadslid Jasper Goffin stelt echter vast dat er ondertussen een jaar voorbij is en dat er eigenlijk nog altijd niets gebeurd is. Raadslid Jasper Goffin stelt zich zelfs de vraag of dit misschien de reden is dat er van advocaat veranderd is. Is dat gebeurd om het dossier op de lange baan te schuiven? Hij zal dit dossier hoe dan ook blijven opvolgen en dit blijven aankaarten op de gemeenteraad. Hij hoopt dat er snel resultaat geboekt wordt.

 

Burgemeester Werner Raskin antwoordt dat hij het raadslid zal inlichten van zodra er uitsluitsel is.

 

Tot slot vraagt raadslid Jasper Goffin nog aan schepen Bert Vertessen of het verhoor dat noodzakelijk is om klacht neer te leggen ook effectief is afgenomen.

 

Schepen Bert Vertessen antwoordt dat dat verhoor inhield dat op vraag van de gemeenteraad de documenten werden overgemaakt en dat de klacht werd geformaliseerd. Dit alles is ondertekend door de burgemeester en werd overgemaakt aan het parket. Het verhoor is dus eigenlijk het verslag van de eerste advocaat en het studiebureau.

 

Raadslid Jasper Goffin hoopt dat het zogenaamd gerenommeerde bureau snel kan doorwerken en dat er tegen het najaar resultaat is. Raadslid Serge Voncken vraagt nog of dat advocatenbureau gespecialiseerd is in milieudossiers.

 

Burgemeester Werner Raskin antwoordt dat dit een erg groot bureau is met veel advocaten die elk hun specialisme hebben.

Publicatiedatum: 24/06/2022