NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

VERGADERING VAN 19 december 2019

 

Aanwezig:

Jordi Boulet, voorzitter

Werner Raskin, burgemeester

Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, schepenen

Alfons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Jasper Goffin, raadsleden

Geert Rouffa, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

Michel Vanroy, raadslid

 

Overzicht punten

 

In openbare vergadering

 

01

Financiën (gemeente) - Vaststelling meerjarenplan 2020-2025 (rapporteringsperiode 2020) - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 41, 3° betreffende de expliciete bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikelen 249 tot en met 256 betreffende het meerjarenplan;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 en latere wijzigingen over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen, in het bijzonder titel 2 (de beleidsrapporten), hoofdstuk 2 (het meerjarenplan);

 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 

Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

 

Overwegende dat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan hebben, maar toch elk hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan:

-zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan vaststellen;

-daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de OCMW-raad heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het geïntegreerde meerjarenplan definitief is vastgesteld;

 

Overwegende dat de OCMW-raad zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 (rapporteringsperiode 2020) in zitting van heden heeft vastgesteld;

 

Overwegende dat de gemeenteraad thans zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 moet vaststellen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de OCMW-raad heeft vastgesteld moet goedkeuren omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de OCMW-raad maakt;

 

Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit de volgende documenten die voorwerp uitmaken van een beslissing van de raad: de strategische nota, de financiële nota en de toelichting;

 

Overwegende dat er een document is samengesteld met achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen en dat deze 'documentatie' samen met het eigenlijke meerjarenplan aan de raadsleden werd overgemaakt op 4 december 2019;

 

Overwegende dat het voorontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 werd toegelicht in de raadscommissie voor financiën op 9 december 2019;

 

Overwegende dat het voorontwerp van meerjarenplan 2020-2025 werd behandeld in het managementteam op 28 november 2019;

 

Overwegende dat Schema M2 aantoont dat het voorliggende meerjarenplan financieel in evenwicht is conform de voorwaarden van artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering inzake de beleids- en beheerscyclus (BBC);

 

Gelet op Schema M3 met het overzicht van de kredieten voor enerzijds de gemeente en anderzijds het OCMW voor de boekjaren 2020 en 2021;

 

Besluit,

 

12 stemmen voor: Werner Raskin (VLD-plus), Bert Vertessen (NVA-nieuw), Yves Croux (VLD-plus), Johan Schoefs (NVA-nieuw), Linda Verjans (VLD-plus), Wim Hellinx (VLD-plus), Wendy Bollen (VLD-plus), Rudi Coenegrachts (NVA-nieuw), Heidi Berx (VLD-plus), Liesbeth Werelds (VLD-plus), Stanny Crommen (VLD-plus) en Jordi Boulet (NVA-nieuw).
8 stemmen tegen: Alfons Capiot (WIJ Hoeselt), Serge Voncken (Best-Groen), Carine Moors (Best-Groen), Christiaan Hex (Best-Groen), Mieke Claesen (Best-Groen), Marc Bamps (Best-Groen), Eddy Vandecaetsbeek (WIJ Hoeselt) en Jasper Goffin (Best-Groen).
 

Art. 1 - De gemeenteraad behandelt de volgende beleidsdoelstellingen afzonderlijk:

BD 000001: realiseren van Industriezone 4 met mogelijkheid tot recyclagepark

BD 000002: stimuleren van centrumontwikkeling

BD 000003: realiseren van een sportpark

BD 000004: opmaak ruimtelijke uitvoeringsplanen (RUPs) & studies

BD 000005: aankoop, oprichting & buitengewoon onderhoud van terreinen en gebouwen

BD 000006: aanleg & buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur

BD 000007: andere transacties m.b.t. patrimonium

BD 000008: organisatiebeheersing

BD 000009: tewerkstellen van mandatarissen & personeel

BD 000010: uitrusten van mandatarissen & personeel

BD 000011: beroep doen op externe dienstverlening

BD 000012: bijdragen aan openbare besturen, verenigingen & instellingen

BD 000013: sociale dienstverlening

BD 000014: financieren van het beleid

BD 000015: indekken van financiële risico's

BD 000016: uitvoeren van andere transacties

Elke beleidsdoelstelling is onderwerp van een afzonderlijke stemming waarvan de uitslag is zoals hierboven vermeld. Bijgevolg aanvaardt de gemeenteraad iedere beleidsdoelstelling zoals opgenomen in het geïntegreerde meerjarenplan 2020-2025.

 

Art. 2 - Het geïntegreerde meerjarenplan 2020-2025 (rapporteringsperiode 2020) met de volgende saldi wordt door de gemeenteraad voor zijn deel vastgesteld:

 

2020beschikbaar budgettair resultaat2.024.859 EUR

2021beschikbaar budgettair resultaat1.907.192 EUR

2022beschikbaar budgettair resultaat438.860 EUR

2023beschikbaar budgettair resultaat382.299 EUR

2024beschikbaar budgettair resultaat833.275 EUR

2025beschikbaar budgettair resultaat1.407.182 EUR

 

2020autofinancieringsmarge70.267 EUR

2021autofinancieringsmarge262.291 EUR

2022autofinancieringsmarge258.626 EUR

2023autofinancieringsmarge236.297 EUR

2024autofinancieringsmarge223.784 EUR

2025autofinancieringsmarge364.415 EUR

 

Art. 3 - De gemeenteraad keurt het deel dat de OCMW-raad heeft vastgesteld in zitting van heden goed, waardoor het geïntegreerde meerjarenplan 2020-2025 (rapporteringsperiode 2020) definitief is vastgesteld.

 

Art. 4 - De gemeenteraad neemt kennis van de verklarende ‘documentatie’ bij het meerjarenplan 2020-2025.

 

Art. 5 - Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig de artikelen 286 (besluit) en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Overzicht punten

 

02

Omgeving - Wijziging in de minnelijke onteigening van inneming 19 uit het RUP Centrumontwikkeling - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op art. 2.9.6.0.3 van het decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

 

Gelet op het gemeentelijk “RUP Centrumontwikkeling” goedgekeurd op 30 november 2017;

 

Overwegende dat het onteigeningsplan RUP Centrumontwikkeling definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad op 30 november 2017;

 

Gelet op de omgevingsvergunning van HPlus, voorwaardelijk vergund op 7 augustus 2018 voor “het slopen van 2 bestaande woningen met aanhorigheden en het bouwen van een appartementencomplex bestaande uit 34 appartementen en een ondergrondse parkeergarage”;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 waarin de minnelijke onteigening van inneming 19, kadastraal gekend als deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie E 173 K met een oppervlakte van 8.114 m², werd goedgekeurd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2019 waarin de wijziging in de minnelijke onteigening van inneming 19, kadastraal gekend als deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie E 173 K met een oppervlakte van 7.757 m², werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de eigenaar van het betreffende perceel, Hplus vastgoed, vraagt om een strook achtergelegen grond met een bij benadering gemiddelde breedte van 10 meter te behouden voor de aanleg van een wachtbekken;

 

Overwegende dat het nieuwe aan te kopen Lot is weergegeven als Lot 3 op bijgevoegd aangepast plan van 18 november 2019 opgemaakt door Geotec, met een oppervlakte van 7.284 m²;

 

Overwegende dat het aangewezen is in te gaan op de vraag van de eigenaar aangezien de aanleg van een wachtbekken de omgeving ten goede komt. Bovendien kan het opgevangen water in latere fase  eventueel gebruikt worden voor watervoorziening van de gracht rond de motheuvel. Daarenboven is het oorspronkelijke te verwerven perceel (inneming 19 uit RUP Centrumontwikkeling - 5.831 m²) kleiner dan het deel dat nu verworven kan worden;

 

Overwegende dat de aankoopprijs, die vastgesteld werd op 6 EUR/m², pro rata wordt aangepast aan de te verwerven oppervlakte;

 

Overwegende dat de aankoopprijs wordt vastgesteld op 43.704,00 EUR;

 

Gelet op bijgevoegd schattingsverslag van 28 juni 2018 waarin landmeter-expert Peter Gijsen de waarde van het betreffende goed schat op 8,4 EUR/m²;

 

Gelet op bijgevoegd bodemattest;

 

Gelet op bijgevoegd kadastraal plan;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De gemeenteraadsbesluiten d.d. 20 december 2018 en 28 maart 2019 betreffende de minnelijke onteigening en wijziging in de minnelijke onteigening van inneming 19 uit het RUP Centrumontwikkeling in te trekken.

 

Art. 2 - De minnelijke onteigening van inneming 19 uit het RUP Centrumontwikkeling, hier voorgesteld als Lot 3 van bijgevoegd verdelingsplan opgemaakt door Landmeter-expert Peter Gijsen d.d. 18 november 2019, kadastraal gekend als deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie E 173 K, met een oppervlakte van 7.284 m², wordt goedgekeurd.

 

Art. 3 - De aankoopprijs wordt vastgesteld op 43.704,00 EUR.

 

Art. 4 - De overdracht geschiedt voor reden ten algemenen nutte (Art. 2.9.6.0.3 decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit) o.m. voor de ontwikkeling van het Mottepark.

 

Art. 5 - De middelen die nodig zijn voor deze aankoop, zijn voorzien op sleutel  2209 0007 0610 (IE 14-023), actie 1419 1/2/1/1 van het investeringsbudget van het lopende jaar.

 

Art. 6 - Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit besluit. De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd, samen met de financieel beheerder, de akte, namens en voor de gemeente Hoeselt te ondertekenen.

Overzicht punten

 

03

Mobiliteit - Signalisatieplan Middelste Kommen - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op de Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen;

 

Gelet op de Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de bekostiging van verkeerstekens;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap en omzendbrief van 25 april 2003 inzake de actualisatie hiervan;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 15 mei 2018 een verkavelingsvergunning heeft afgeleverd voor het gebied ‘Middelste Kommen’; dat er op 23 april 2019 een bijstelling van de bestaande verkavelingsvergunning werd goedgekeurd voor wat betreft de vormgeving van de bouwkavels;

 

Overwegende dat het dossier inzake de wegenis goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 26 april 2018;

 

Overwegende dat er, met het oog op de verkeersveiligheid, een signalisatieplan werd opgemaakt door studiebureau Uitrit4; dat dit voor advies werd voorgelegd aan de verkeersdeskundigen binnen de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst, dat er geen opmerkingen waren en dit plan gunstig geadviseerd werd;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 5 november 2019 een gunstig advies verleende aan het voorstel van toekenning van straatnamen volgens bijgevoegd plan;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Het voorgestelde signalisatieplan 'Middelste Kommen' goed te keuren, zoals hier verder omschreven.

 

Art. 2 - De doorsteken in en nabij het gebied ‘Middelste Kommen’ zijn niet toegankelijk voor bestuurders. Uitzondering wordt echter gemaakt voor bestuurders van fiets, speed pedelec en bromfiets klasse 1. Dit wordt gesignaleerd met een bord C1 en onderbord M12 aan begin en einde van volgende doorsteken:

- tussen de Morlotlaan en straat 5 (Fresialaan);

- tussen de Anjelierenlaan en straat 6 (Marjoleinlaan);

- tussen de Rozenlaan, de Acacialaan en straat 4 (Jasmijnlaan);

- tussen de noordelijke en zuidelijke tak van straat 2 (Hortensialaan);

- tussen straat 2 (Hortensialaan) en straat 3 (Madeliefjeslaan).

 

Art. 3 - Het bestaande aanvullend verkeersreglement, van toepassing op voetweg 136, wordt hierbij opgeheven. Het wordt voor het deel van voetweg 136, dat gelegen is tussen straat 2 (Hortensialaan) en de De Bormanlaan, vervangen door een verbod tot doorgang voor alle bestuurders. Uitzondering wordt gemaakt voor bestuurders van fiets, bromfiets of speed pedelec. Dit wordt aangeduid met een bord C1 met onderbord M12 op de kruispunten:

- De Bormanlaan x voetweg 136;

- Morlotlaan x straat 2 (Hortensialaan).

 

Art. 4 - In de straten in het gebied ‘Middelste Kommen’ waar de wegbreedte niet afdoende is om kruisend verkeer toe te laten, wordt beperkt enkel richtingsverkeer ingesteld. Dit wordt aangegeven met volgende borden:

C1 + M12 op volgende locaties:

- Morlotlaan x straat 6 (Marjoleinlaan);

- Morlotlaan x straat 5 (Fresialaan - deel zijde Hooilingenstraat);

- straat 3 (Madeliefjeslaan) x straat 4 (Jasmijnlaan);

- straat 2 (Hortensialaan - zijde Rozenlaan) x Morlotlaan.

F19 + M18 op volgende locaties:

- Tulpenlaan x straat 4 (Jasmijnlaan);

- Tulpenlaan x straat 6 (Marjoleinlaan);

- Morlotlaan x straat 2 (Hortensialaan - zijde De Bormanlaan);

- Morlotlaan x straat 5 (Fresialaan - zijde Tulpenlaan).

 

Art. 5 - Daar waar parkeerplaatsen voorbehouden zijn voor personen met een handicap wordt dit aangeduid met het bord 'E9a met daarop het internationaal symbool van personen met een handicap'. Dit is het geval op de publieke parkings in:

- straat 4 (Jasmijnlaan);

- Tulpenlaan, ter hoogte van straat 6 (Marjoleinlaan);

- straat 2 (Hortensialaan).

 

Art. 6 - De afbakening van de bebouwde kom wordt niet gewijzigd. Alle nieuwe straten vallen binnen de bestaande bebouwde kom.

 

Art. 7 - Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Overzicht punten

 

04

Jeugd - Jeugdhuis X vzw - Jaarrekening 2018 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat de jaarrekening 2018 van Jeugdhuis X vzw werd goedgekeurd door haar Algemene Vergadering op 12 november 2019;

 

Overwegende dat deze jaarrekening dient voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring;

 

Gelet op het bijgevoegde document 'Jeugdhuis X vzw - jaarrekening 2018';

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De jaarrekening 2018 van Jeugdhuis X vzw goed te keuren.

 

Art. 2 - Afschrift van dit besluit zal integrerend deel uitmaken van het bijgevoegde document 'Jeugdhuis X vzw - jaarrekening 2018'.

Overzicht punten

 

05

Jeugd - Jeugdhuis X vzw - Begroting 2020 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Overwegende dat de begroting 2020 van Jeugdhuis X vzw unaniem werd goedgekeurd door haar Algemene Vergadering op 12 november 2019;

 

Overwegende dat deze begroting voor goedkeuring dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad;

 

Gelet op het bijgevoegd document 'Jeugdhuis X vzw - Begroting 2020';

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De begroting 2020 van Jeugdhuis X vzw goed te keuren.

 

Art. 2 - Afschrift van dit besluit zal integrerend deel uitmaken van het bijgevoegd document 'Jeugdhuis X vzw - Begroting 2020'.

Overzicht punten

 

06

Sport - Sport Hoeselt vzw - Jaarrekening 2018 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat de jaarrekening 2018 van Sport Hoeselt vzw unaniem werd goedgekeurd door haar Algemene Vergadering op 03 december 2019 en een verslag van deze vergadering is bijgevoegd;

 

Overwegende dat deze jaarrekening dient voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring;

 

Gelet op het bijgevoegde document Sport Hoeselt vzw jaarrekening 2018;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De jaarrekening 2018 van Sport Hoeselt vzw goed te keuren.

Overzicht punten

 

07

Sport - Sport Hoeselt vzw - Begroting 2020 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat de begroting 2020 van Sport Hoeselt vzw unaniem werd goedgekeurd door haar Algemene Vergadering op 03 december 2019 en een verslag van deze vergadering is bijgevoegd;

 

Overwegende dat deze begroting dient voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring;

 

Gelet op het bijgevoegde document Sport Hoeselt vzw budget 2020;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De begroting 2020 van Sport Hoeselt vzw, houdende een gemeentelijke werkingstoelage in het exploitatiebudget ten bedrage van 93.000,00 EUR goed te keuren.

Overzicht punten

 

08

Sport - Statuten adviesalliantie sport & beweging Hoeselt (AAS&B) - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de statuten van de adviesalliantie sport & beweging Hoeselt (AAS&B) zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 juni 2013;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De statuten van de adviesalliantie sport & beweging Hoeselt (AAS&B) goed te keuren.

 

Art. 2 - Het Agentschap Binnenlands Bestuur, de toezichthoudende overheid, wordt in kennis gesteld van onderhavig besluit.

Overzicht punten

 

09

Sport - Samenstelling coördinatieteam adviesalliantie sport & beweging Hoeselt (AAS&B) - Kennisgeving

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de statuten van de adviesalliantie sport & beweging Hoeselt (AAS&B) die vermelden dat het college van burgemeester en schepenen een coördinatieteam aanstelt van maximum vijf personen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om in haar vergadering van 03 december 2019 de volgende personen aan te stellen binnen het coördinatieteam:

Breesch Gudrun, Stulens Stany, Swennen Johnny, Vertessen Henri en Jehaes Lotte;

 

Besluit,

 

Art. 1 - Kennis te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om in haar vergadering van 03 december 2019 de volgende personen aan te stellen binnen het coördinatieteam van de adviesalliantie sport & beweging Hoeselt (AAS&B): Breesch Gudrun, Stulens Stany, Swennen Johnny, Vertessen Henri en Jehaes Lotte.

Overzicht punten

 

10

Secretariaat (OCMW) - Wijziging overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol wijk-werken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren d.d. 01-01-2018 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de overeenkomst d.d. 01-01-2018 met als voorwerp overeenkomst met statutaire draagkracht houdende oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol wijk-werken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren;

 

Gelet op het overleg van het beheerscomité ‘Wijk-Werken’ dat plaats vond op 24-10-2019 en het addendum bijgevoegd aan de overeenkomst d.d. 01-01-2018 goedkeurde;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Het addendum goed te keuren aangaande de wijziging van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol wijk-werken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren dd. 01-01-2018.

 

Art. 2 - De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen het addendum te ondertekenen.

Overzicht punten

 

11

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 28 november 2019 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Overwegende dat conform art. 32 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering steeds samen met de agenda van de gemeenteraad ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld worden aan de gemeenteraadsleden;

 

Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering;

 

Gelet op het ontwerp van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 28 november 2019 in bijlage;

 

Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 32 betreffende de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 28 november 2019 goed te keuren en namens de gemeenteraad ter ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur.