NOTULEN VAN DE  GEMEENTERAAD

 

VERGADERING VAN 25 april 2024

 

Aanwezig:

Hilde Wolfs, voorzitter

Yves Croux, burgemeester

Bert Vertessen, Werner Raskin, Johan Schoefs, Heidi Berx, schepenen

Alfons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Ria Moesen, Jan Wils, raadsleden

Geert Rouffa, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

Michel Vanroy, Linda Verjans, raadsleden

 

Overzicht punten

 

In openbare vergadering

01

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2024 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 40 en 265;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 en latere wijzigingen over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen, meer bepaald titel 5, artikel 85 (vastleggingen) en artikel 86 (aanrekeningen);

 

Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, meer bepaald de artikelen 3 en 7;

 

Overwegende dat in het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2024), een aantal lidmaatschapsbijdragen werden ingeschreven op het exploitatiebudget boekjaar 2024;

 

Overwegende dat het aangewezen is bepaalde toelagen (bijdragen) afzonderlijk door de gemeenteraad te laten goedkeuren;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De toekenning van volgende lidmaatschapsbijdrage (exploitatiebudget) voor het boekjaar 2024 goed te keuren:

Projectvereniging Erfgoed Haspengouw 5.042,00 EUR 6150 0060 0720.

 

Art. 2 - De uitgaven zullen vastgelegd en aangerekend worden op de budgetsleutel aangeduid in artikel 1 hierboven.

 

Art. 3 - Ingevolge artikel 9, 2de lid, van de wet van 14 november 1983 inzake de voorgeschreven verplichtingen betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, worden de bovenvermelde begunstigden volledig vrijgesteld van de door deze wet opgelegde verplichtingen, met dien verstande dat de bepalingen van artikel 3 en artikel 7, 1ste lid, van toepassing blijven (zie hiervoor artikelen 4 en 5 van dit besluit).

 

Art. 4 - De begunstigden zijn, op straffe van gehele terugbetaling van het toegekende bedrag, gehouden de toelagen aan te wenden tot betaling van werkingskosten van hun vereniging.

 

Art. 5 - De begunstigden van de toelagen zijn gehouden de aanwending van de toelagen te verantwoorden en de controle erop door het college van burgemeester en schepenen te dulden.

 

Art. 6 - Afschrift van dit besluit te hechten aan de betreffende aanrekening.

 

Art. 7 - Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig de artikelen 285 (lijst) en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

02

Omgeving - Aankoop perceel grond langs de gemeentelijke basisschool Alt-Hoeselt - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Overwegende dat het terrein van de gemeentelijke basisschool te Alt-Hoeselt kan uitgebreid worden door de aankoop van een perceel grond van de aanpalende buur G. Olefs - M. Cielen te Klaphoekstraat 35;

 

Overwegende dat het perceel grond gekend is als deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie I 488 D of lot 1 van bijgevoegd verdelingsplan d.d. 29 november 2023 opgemaakt door Landmeter-expert P. Gijsen met een oppervlakte van 223 m²;

 

Overwegende dat het aangewezen is het perceel aan te kopen aangezien het kan aangewend worden voor de plaatsing van een berging en zorgt voor een rechtstreekse connectie en doorgang met de parochiale zaal 'de Altenaar';

 

Overwegende dat de doorgang nu reeds wordt gebruikt en oogluikend toegestaan;

 

Overwegende dat de aankoopprijs wordt vastgesteld op 16.400,00 EUR zijnde de schattingsprijs van 13.380,00 EUR vermeerderd met een wederbeleggingsvergoeding van 22,6%;

 

Gelet op artikel 2.9.6.0.3 van het decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

 

Gelet op bijgevoegd bodemattest;

 

Gelet op bijgevoegd kadastraal plan;

 

Gelet op bijgevoegde verkoopbelofte d.d. 13 maart 2024;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De aankoop van een deel van perceel Hoeselt 1ste afdeling sectie I 488 D of lot 1 van bijgevoegd verdelingsplan d.d. 29 november 2023 opgemaakt door Landmeter-expert P. Gijsen en eigendom van G. Olefs en M. Cielen met een oppervlakte van 223 m², goed te keuren.

 

Art. 2 - De aankoopprijs wordt vastgesteld op 16.400,00 EUR.

 

Art. 3 - De overdracht geschiedt voor reden ten algemenen nutte (art. 2.9.6.0.3 decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit) o.m. voor de uitbreiding van de school en veilige doorgang naar de zaal.

 

Art. 4 - De middelen die nodig zijn voor deze aankoop, zijn voorzien op sleutel 2209 0007 0610 van het investeringsbudget van het lopende jaar.

 

Art. 5 - Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit besluit. Notaris Mia Knapen, Koning Albertlaan 22, 3620 Lanaken, wordt aangesteld als notaris. De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd, samen met de financieel directeur, de akte, namens en voor de gemeente te ondertekenen.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

03

Omgeving - Ingebruikname vastgoedinformatieplatform (VIP) en retributiereglement - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet artikel 173, van de Grondwet;

 

Gelet op artikel 40, §3, van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Gelet op artikel 21, eerste lid, van het Decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;

 

Gelet op de artikelen 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6. en 5.2.7. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente Hoeselt en de noodzaak om het budget in evenwicht te houden;

 

Overwegende dat aanvragers informatie over onroerende goederen van verschillende overheidsinstanties, waaronder gemeenten, centraal en gebundeld wensen te ontvangen;

 

Overwegende dat de gemeente Hoeselt het belangrijk vindt dat potentiële kopers met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen over een onroerend goed;

 

Overwegende dat gemeenten op zoek zijn naar mogelijkheden om informatie over onroerende goederen efficiënter en veiliger te delen;

 

Overwegende dat het Vastgoedinformatieplatform (VIP) een elektronisch informatiesysteem is om vastgoedinformatie te ontsluiten, samen te voegen en ter beschikking te stellen, en uit te wisselen tussen aanleverende entiteiten en aanvragers;

 

Overwegende dat het Vastgoedinformatieplatform (VIP) beheerd wordt door het Vlaams Datanutsbedrijf (ook “Athumi” genoemd) zoals geregeld in het Decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform (VIP);

 

Overwegende dat de gemeente Hoeselt via het Vastgoedinformatieplatform (VIP) de door aanvragers aangevraagde vastgoedinformatie kan verzamelen in een product en dit product met vastgoedinformatie kan ontsluiten;

 

Overwegende dat het verzamelen en ontsluiten, via het Vastgoedinformatieplatform (VIP), van vastgoedinformatie en het samenvoegen van deze vastgoedinformatie in een product, op verzoek van aanvragers voor de gemeenten een administratieve last en bijhorende kost met zich meebrengt;

 

Overwegende dat de gemeente Hoeselt de kost voor het ontsluiten, samenvoegen en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie via producten op de aanvrager ervan wenst te verhalen;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De ingebruikname van het Vastgoedinformatieplatform (VIP), de toetredingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het VIP alsook de vernieuwing van het retributiereglement zoals hieronder beschreven goed te keuren.

 

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR AANVRAGEN VIA HET VASTGOEDINFORMATIEPLATFORM (VIP)

 

Art. 1 - Definities

 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 

1° vastgoedinformatie: gebouw-, grond- of omgevingsgebonden gegevens inzake een onroerend goed, inclusief informatie met betrekking tot het juridische, administratieve of fysieke statuut van dit onroerend goed;

2° lokale gegevensbron: vastgoedinformatie die een gemeente of de rechtspersonen die ervan afhangen, beheert;

3° centrale gegevensbron: vastgoedinformatie die een Vlaamse instantie of een externe overheid beheert;

4° Vastgoedinformatieplatform of VIP: elektronisch informatiesysteem om vastgoedinformatie te ontsluiten, samen te voegen en ter beschikking te stellen;

5° product: een welbepaalde combinatie van vastgoedinformatie over één perceel, of een onderdeel ervan, die vooraf door het Vlaams Datanutsbedrijf is vastgelegd, die op aanvraag wordt ontsloten door de aanleverende entiteiten, vermeld in het VIP-decreet in artikel 10, eerste tot en met derde lid, die wordt samengevoegd via het VIP, en die ter beschikking wordt gesteld aan de aanvrager via het VIP;

6° externe overheid: overheidsinstanties, vermeld in artikel I.3, 8° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

7° Vlaamse instantie: een Vlaamse instantie als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap;

8° aanvrager: een professionele aanvrager (zoals vermeld in artikel 2, 18° van het VIP-decreet) of een burger (zoals vermeld in artikel 2, 7° van het VIP-decreet) of zijn vertegenwoordiger die een aanvraag indient via het VIP;

9° algemene verordening gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

10° persoonsgegevens: de gegevens, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

11° verwerking: een verwerking als vermeld in artikel 4, 2), van de algemene verordening gegevensbescherming;

12° verwerkingsverantwoordelijke: een verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming;

13° betrokkene: een betrokkene als vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

14° VIP-decreet: decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;

15° gemeentelijke bronretributie: de retributie die de aanvrager verschuldigd is aan een lokaal bestuur voor het ontsluiten, samenvoegen en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie in een product;

 

Art. 2 - Algemeen

 

De aanvrager dient elektronisch een aanvraag in bij Athumi om een product via het Vastgoedinformatieplatform (VIP) te ontvangen. Athumi ontvangt op elektronische wijze de vastgoedinformatie van de aanleverende entiteiten (de lokale gegevensbronnen en de centrale gegevensbronnen). De relevante vastgoedinformatie per perceel, of een onderdeel daarvan, wordt automatisch opgeladen in een product in het VIP of wordt door de aanleverende entiteiten aan het VIP bezorgd. Athumi en de gemeente stellen het product via het VIP ter beschikking aan de aanvrager.

 

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van een product, verwerkt de gemeente die persoonsgegevens met als doeleinde om het product ter beschikking te kunnen stellen aan de aanvragers in het kader van hun beroepsactiviteiten of in het kader van één van de doelstellingen opgesomd in artikel 6 van het VIP-decreet.

Voor alle aanvragen die via het VIP verlopen, wordt ten voordele van gemeente Hoeselt een gemeentelijke bronretributie geheven op aanvragen tot het verkrijgen van een product met vastgoedinformatie uit een lokale gegevensbron.

 

Art. 3 - Aanvrager van vastgoedinformatie

 

Alle aanvragen van producten, zoals vermeld in artikel 7 van het VIP-decreet, worden geacht via het VIP te verlopen. Het verplicht gebruik van het Vastgoedinformatieplatform (VIP) wordt voor producten met vastgoedinformatie uit een lokale gegevensbron geregeld in het VIP-decreet.

Een oplijsting van alle organisaties die als aanvrager toegang krijgen tot het Vastgoedinformatieplatform voor aanvragen van producten wordt door Athumi ter beschikking gesteld op de website van Athumi.

De gemeentelijke bronretributie is, overeenkomstig artikel 21 van het VIP-decreet, verschuldigd door de aanvrager. Van zodra het VIP-decreet in werking treedt is eveneens de platformretributie in de zin van artikel 2, 15°, en 19, eerste lid, 1°, van het VIP-decreet verschuldigd door de aanvrager.

Dezelfde instanties die overeenkomstig artikel 23, §3, van het VIP-decreet zijn vrijgesteld van de platformretributie in de zin van artikel 2, 15°, en 19, eerste lid, 1°, van het VIP-decreet worden vrijgesteld van de betaling van gemeentelijke bronretributie. Het gaat in concreto over deze organisaties:

-          externe overheden; een overheidsinstantie als vermeld in artikel I.3, 8°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

-          Vlaamse instanties, als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022.

-          lokale overheden, als vermeld in artikel I.3, 5°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

-          gerechtelijke overheden;

-          hulpverleningszones als vermeld in het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones;

-          politiezones als vermeld in artikel 9 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

 

Art. 4 - Bedrag

 

Het bedrag van de gemeentelijke bronretributie wordt vastgelegd als volgt:

 

Voorwerp aanvraag

Retributiebedrag per kadastraal perceel

Product Vastgoedinlichtingen, zoals vermeld in hoofdstuk 8 van het VIP-decreet

70,00 EUR

 

Daarbovenop komt het bedrag van de platformretributie of platformvergoeding zoals vastgelegd in het VIP-decreet.

 

Art. 5 - Inning

 

Athumi int de gemeentelijke bronretributie conform artikel 21 van het VIP-decreet via het VIP in naam en voor rekening van de lokale overheden. De bronretributie wordt periodiek (maandelijks) integraal doorgestort aan de gemeente voor alle aangevraagde producten.

 

Art. 6 - Verwerking van persoonsgegevens

 

§1. In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van de ontsluiting, samenvoeging en ter beschikkingstelling van vastgoedinformatie in een product, treden de gemeente Hoeselt en Athumi voor de doeleinden omschreven in artikel 2 op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Athumi treedt op als verwerker voor de gemeente Hoeselt wat betreft de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van de heffing en de inning van de gemeentelijke bronretributie via het Vastgoedinformatieplatform.

De afspraken rond en de modaliteiten van de verwerkingen die de gemeente Hoeselt en Athumi uitvoeren als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken respectievelijk als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker zijn geregeld in de Toetredingsovereenkomst die te vinden is als bijlage.

 

Art. 7 - Ondertekening

 

De vastgoedinformatie in het product die de gemeente Hoeselt via het Vastgoedinformatieplatform ter beschikking stelt, wordt niet ondertekend aangezien het product een louter informatief document betreft dat geen beleidsmatige stellingname inhoudt en niet kwalificeert als stuk of briefwisseling in de zin van artikel 279 van het Decreet lokaal bestuur.

 

Art. 8 - Vervanging voorgaande reglementering

 

Dit reglement vervangt alle retributiereglementen vanaf 1 mei 2024 die betrekking hebben op vastgoeddossiers, inclusief het gemeentelijk retributiereglement voor notarissen en vastgoedmakelaars, goedgekeurd door de gemeenteraad van 31 augustus 2023, die vanaf de bekendmaking van dit reglement kunnen worden aangevraagd via het Vastgoedinformatieplatform (VIP).

 

Art. 9 - Bekendmaking

 

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

04

Omgeving - Samenwerkingsovereenkomst landschapspark 'Hart van Haspengouw' - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het ontwerp Decreet houdende de Vlaamse Parken en algemene Landschapszorg d.d. 23 december 2022;

 

Gelet op de sterke aantrekkingskracht dat Haspengouw al eeuwenlang uitoefent op mensen. Het is een uitgesproken landbouwstreek waar je het jaar rond al wandelend en fietsend geniet van bloesems, fruit en wuivende graanvelden. De vruchtbare ondergrond zorgde mee voor het rijke erfgoed, het unieke cultuurlandschap en de bijzondere natuurpareltjes. Haspengouw is een merk, gekend en geliefd in Vlaanderen en daarbuiten;

 

Gelet op het label ‘landschapspark’ dat een gebied extra aantrekkelijk maakt voor bezoekers, bewoners en beleidsmakers. Daarnaast brengt deze erkenning een verfrissende dynamiek op gang die fungeert als motor voor regionale ontwikkeling;

 

Gelet op het landschapspark dat een afgebakend gebied is van voldoende omvang waar de wisselwerking tussen mens en natuur zorgt voor een kwalitatief landschap met een unieke identiteit en internationale uitstraling. Natuur, erfgoed, landbouw, open ruimte, toerisme en recreatie gaan in een landschapspark hand in hand. Bij een erkenning als landschapspark worden een integraal beheer en ontwikkeling van de streek centraal gezet, met bijzondere aandacht voor de eigenheid van het gebied. Om dat te bereiken wordt een geïntegreerde visie uitgewerkt waarbij zowel natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid, recreatie als toerisme ruimte krijgen in het gebied;

 

Gelet op het feit dat een doordachte inrichting van het landschap en een kwalitatief beheer de landschappelijke identiteit behouden blijft en zelfs versterkt kan worden. Het landschap wordt mee ingezet om Vlaamse en Europese doelen te behalen, voor thema's zoals klimaat, erfgoed, kaderrichtlijn Water, Natura 2000, ... Zowel bewoners als bezoekers moeten de streekkwaliteiten en de inspanningen die worden geleverd kunnen ontdekken en ervaren. Hiervoor moeten heel veel partners elkaar vinden en samenwerken;

 

Overwegende dat de financieringstabel m.b.t. de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen werd gewijzigd na de indiening van het dossier, doordat de gemeente Riemst uiteindelijk besloten heeft om niet deel te nemen;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De samenwerkingsovereenkomst van het Landschapspark 'Hart van Haspengouw' goed te keuren. De samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.

 

Art. 2 - De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging van de financiële verdeelsleutel voor de regionale bijdragen voor het landschapspark.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

05

Omgeving - Gratis grondafstand t.h.v. de woonzorgcampus Gansterenstraat - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op artikel 2.9.6.0.3 van het decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

 

Overwegende dat het sportpark via de Park- en Gansterenstraat degelijk ontsloten en verbonden dient te worden met het centrum;

 

Overwegende dat om bovenvermelde reden met de eigenaar van de percelen van het woonzorgcentrum te Gansterenstraat werd overeengekomen om een perceel grond gratis af te staan aan de gemeente Hoeselt op voorwaarde dat het perceel zal aangewend worden voor de aanleg van een weg;

 

Overwegende dat het betreffende perceel gekend is als deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 409 X P0001, deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 412 G P0000, deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 412 F P0000, deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 405 E P0000, deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 389 C P0000 of lot 1 van bijgevoegd verdelingsplan opgemaakt door landmeter-expert P. Gijsen d.d. 7 februari 2024 met een oppervlakte van 1.360 m²;

 

Gelet op bijgevoegd rooilijnplan d.d. 20 september 2023 waarop het tracé van de te creëren en af te schaffen gemeentewegen terug te vinden is;

 

Gelet op bijgevoegde ontwerpovereenkomst van gratis grondafstand tussen de bv "WZC Foyer De Lork Hoeselt", de bv "Curon" en de gemeente Hoeselt;

 

Overwegende dat het aangewezen is op de gratis grondafstand in te gaan zodat de gemeente Hoeselt zelf kan instaan voor de kwaliteit en veiligheid van de weg die door het openbare karakter kan voorzien worden van openbare verlichting;

 

Overwegende dat door de gratis grondafstand de gemeente Hoeselt ook eigenaar wordt van de ondergrond zodoende deze kan aangewend worden voor het plaatsen van nutsvoorzieningen;

 

Gelet op bijgevoegd kadastraal plan;

 

Gelet op bijgevoegde bodemattesten;

 

Gelet op bijgevoegde vastgoedinformatie;

 

Besluit,

 

11 stemmen voor: Yves Croux (VLD-plus), Bert Vertessen (N-VA Fusiebelang), Werner Raskin (VLD-plus), Johan Schoefs (Onafhankelijk), Heidi Berx (VLD-plus), Wim Hellinx (VLD-plus), Wendy Bollen (VLD-plus), Liesbeth Werelds (VLD-plus), Stanny Crommen (VLD-plus), Ria Moesen (N-VA Fusiebelang) en Hilde Wolfs (N-VA Fusiebelang).
8 onthoudingen: Alfons Capiot (TROTS), Serge Voncken (Best-Groen), Carine Moors (Onafhankelijk), Christiaan Hex (Best-Groen), Mieke Claesen (Best-Groen), Marc Bamps (Onafhankelijk), Eddy Vandecaetsbeek (TROTS) en Jan Wils (Best-Groen).
 

Art. 1 - De gratis grondafstand van de bv "WZC Foyer De Lork Hoeselt" en de bv "Curon" aan de gemeente Hoeselt van perceel deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 409 X P0001, deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 412 G P0000, deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 412 F P0000, deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 405 E P0000, deel van Hoeselt, 1ste afdeling sectie G 389 C P0000 of lot 1 van bijgevoegd verdelingsplan opgemaakt door landmeter-expert P. Gijsen d.d. 7 februari 2024 met een oppervlakte van 1.360 m², goed te keuren.

 

Art. 2 - De bijgevoegde ontwerpovereenkomst van gratis grondafstand tussen de bv "WZC Foyer De Lork Hoeselt", de bv "Curon" en de gemeente Hoeselt wordt goedgekeurd.

 

Art. 3 - De overdracht geschiedt voor reden ten algemenen nutte (artikel 2.9.6.0.3 decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit) o.m. voor de aanleg van gemeentewegen.

 

Art. 4 - Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit besluit. Notaris Mia Knapen, Koning Albertlaan 22, 3620 Lanaken, wordt aangesteld als notaris. De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd, samen met de financieel directeur, de akte, namens en voor de gemeente Hoeselt te ondertekenen.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

06

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0829 - Zaak der wegen - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014, inzonderheid artikel 31 en 47, waarbij de gemeenteraad een beslissing neemt inzake de zaak van de wegen;

 

Overwegende dat door het gemeentebestuur Hoeselt een omgevingsvergunning werd aangevraagd voor terreinaanlegwerken met betrekking tot de publieke infrastructuur sportpark: het aanleggen van riolering, wegenis, parking, infiltratiebekkens + het gedeeltelijk afschaffen van een buurtweg en het creëren van nieuwe buurtwegen op het terrein met als adres Industrielaan z/n te 3730 Hoeselt met als kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie G nrs. 262B, 262A, 305P, 305Y, 305V, 305M2, 305S, 312B, 314, 315D, 315R, 315T, 315S, 315P, 316, 317, 321, 322, 323, 326A, 329A, 329B, 346A, 347A, 348A, 349A, 350/2, 350, 351, 361A, 362A, 363A, 367A, 368, 369, 370A, 373A, 374, 375, 376, 377C, 378A, 378B, 834D, 834A en 834E;

 

Overwegende dat de omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend bij de provincie Limburg d.d. 20 december 2023;

 

Overwegende dat de omgevingsvergunningsaanvraag werd doorverwezen naar de gemeente Hoeselt d.d. 18 januari 2024;

 

Overwegende dat de omgevingsvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard d.d. 7 februari 2024 waarbij de gewone procedure dient gevolgd te worden;

 

Overwegende dat voor de omgevingsvergunningsaanvraag een openbaar onderzoek werd georganiseerd van 9 februari 2024 tot en met 9 maart 2024;

 

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 9 bezwaarschriften werden ingediend, waarvan 3 uniek;

 

Overwegende dat naar aanleiding van het openbaar onderzoek een gewijzigde projectinhoudversie V3 werd ingediend op 10 april 2024 met gewijzigde plannen tegemoetkomend aan de ruimtelijke argumenten van de bezwaarschriften;

 

Overwegende dat de argumenten van de bezwaarschriften feitelijk geen betrekking hebben op de inhoudelijke aspecten van de zaak der wegen, doch wordt als één van de argumenten de ligging van het noordelijke gedeelte van de noord-zuid gerichte voet- en fietsverbinding parallel aan de Oude Nederbaan in vraag gesteld, gelet dat het voorgestelde traject doorheen de bufferzone loopt, het voorgestelde traject geen vervolg kent na de oversteek op de Industrielaan en de Oude Nederbaan reeds dagelijks wordt gebruikt door fietsers;

 

Overwegende dat het voorgestelde traject van de noord-zuid gerichte voet- en fietsverbinding in overeenstemming is met het RUP Sportpark, dat in de stedenbouwkundige voorschriften bij ‘art. 5: Zone voor voetpad’ alsook suggestief op het grafische plan voet- en fietsverbindingen worden aangegeven, dat het sportpark ter maximale doorwaadbaarheid en ontsluiting voor de zwakke weggebruiker dient te worden uitgerust. Binnen het projectgebied wordt hieraan voldaan. De vrijliggende inplanting van het voet- en fietspad kan als katalysator fungeren om het verdere traject langsheen de Oude Nederbaan gelijkaardig en fietsveilig in te richten;

 

Gelet op het bijgevoegde rooilijnplan d.d. 20 september 2023 voor de gedeeltelijk af te schaffen gemeenteweg-Sentier nr. 80 bis, het nieuw te creëren voet- en fietspad en de overdracht van een afgebakend lot naar het openbaar domein ter hoogte van het projectgebied ‘Sportpark’, opgemaakt door Landmeter-expert Peter Gijsen (Geotec);

 

Overwegende dat op het betreffende plan o.a. volgende zaken worden weergegeven:

-          Kadasterkaart,

-          Het afgebakende lot voor de overdracht naar openbaar domein (5.130m²), gevormd door hoekpunten 86-117 en aangeduid in een beige kleur,

-          Het af te schaffen deel voetweg nr. 80 bis (430m²), aangeduid in een rode kleur,

-          Het te behouden deel voetweg nr. 80 bis, aangeduid in een gele kleur,

-          Het afgebakende deel creatie nieuwe voetweg-fietspad (2.420m² + 226m² + 930m²), gevormd door hoekpunten 1-85 en aangeduid in een groene kleur,

-          De nieuwe rooilijn, aangeduid in een rode lijn,

-          De bestaande op te heffen rooilijn, aangeduid in een blauwe lijn,

-          De te behouden rooilijn, aangeduid in een zwarte lijn;

 

Overwegende dat de getroffen percelen inzake het deel af te schaffen voetweg nr. 80 bis kadastraal gekend zijn als Hoeselt, 1ste afdeling, sectie G, nrs. 321, 322, 323, 378A, 378B en 834A;

 

Overwegende dat de getroffen percelen inzake het deel creatie nieuw voetweg-fietspad kadastraal gekend zijn als Hoeselt, 1ste afdeling, sectie G, nrs. 305P, 305S, 305V, 305Y, 315D, 315R, 315S, 315T, 315P, 316, 317,321, 322, 323, 378A, 378B, 834A, 389C, 405E, 409X, 412F en 412G;

 

Overwegende dat de getroffen percelen inzake het afgebakende lot voor de overdracht naar openbaar domein kadastraal gekend zijn als Hoeselt, 1ste afdeling, sectie G, nrs. 305P, 305S, 305V, 305Y, 315D, 315R, 315S, 315T, 315P, 316, 326A, 361, 362A, 363A, 367A, 370A en 373A;

 

Overwegende dat binnen het afgebakende lot voor de overdracht naar openbaar domein de ontsluiting van de parking via de Industrielaan en de aanleg van openbare nuts- en rioleringsinfrastructuur met aansluiting op de Parkstraat worden voorzien;

 

Overwegende dat alle percelen m.b.t de creatie en afschaffing van de betreffende gemeentewegen toebehoren tot het eigendom van de gemeente Hoeselt en er derhalve geen waardevermindering en -vermeerdering (welvoeglijkheidsvergoeding) van toepassing is;

 

Overwegende dat het aangewezen is om op voorgestelde aanpassingen van de gemeentewegen en overdracht naar openbaar domein in te gaan aangezien:

-          de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 80 bis in functie staat voor een nieuwe en bredere voet- en fietsweg,

-          de creatie van een nieuwe voet- en fietsverbinding draagt bij tot een maximale doorwaadbaarheid en ontsluiting voor de zwakke weggebruiker van het sportpark via de Industrielaan, Gansterenstraat, Oude Nederbaan en Pakstraat,

-          de overdracht naar openbaar domein kadert binnen de realisatie van een openbare nuts- en rioleringsinfrastructuur,

-          het ontwerp in overeenstemming is met het grafische plan van RUP Sportpark;

 

Besluit,

 

15 stemmen voor: Yves Croux (VLD-plus), Bert Vertessen (N-VA Fusiebelang), Werner Raskin (VLD-plus), Johan Schoefs (Onafhankelijk), Heidi Berx (VLD-plus), Serge Voncken (Best-Groen), Wim Hellinx (VLD-plus), Wendy Bollen (VLD-plus), Christiaan Hex (Best-Groen), Mieke Claesen (Best-Groen), Liesbeth Werelds (VLD-plus), Stanny Crommen (VLD-plus), Ria Moesen (N-VA Fusiebelang), Jan Wils (Best-Groen) en Hilde Wolfs (N-VA Fusiebelang).
4 onthoudingen: Alfons Capiot (TROTS), Carine Moors (Onafhankelijk), Marc Bamps (Onafhankelijk) en Eddy Vandecaetsbeek (TROTS).
 

Art. 1 - De gedeeltelijke afschaffing van gemeenteweg (voetweg nr. 80 bis uit de Atlas van de Buurtwegen) m.b.t. de percelen Hoeselt, 1ste afdeling, sectie G, nrs. 321, 322, 323, 378A, 378B en 834A goed te keuren. Het betreffende deel gemeenteweg is aangeduid in rode kleur op bijgevoegd rooilijnplan opgemaakt door Landmeter-expert Peter Gijsen (Geotec) d.d. 20 september 2023.

 

Art. 2 - De creatie nieuwe gemeenteweg m.b.t. de percelen Hoeselt, 1ste afdeling, sectie G, nrs. 305P, 305S, 305V, 305Y, 315D, 315R, 315S, 315T, 315P, 316, 317,321, 322, 323, 378A, 378B, 834A, 389C, 405E, 409X, 412F en 412G goed te keuren. Het betreffende deel gemeenteweg wordt gevormd door hoekpunten 1-85 en is aangeduid in groene kleur op bijgevoegd rooilijnplan opgemaakt door Landmeter-expert Peter Gijsen (Geotec) d.d. 20 september 2023.

 

Art. 3 - Het afgebakende lot "overdracht naar openbaar domein" m.b.t. de percelen Hoeselt, 1ste afdeling, sectie G, nrs. 305P, 305S, 305V, 305Y, 315D, 315R, 315S, 315T, 315P, 316, 326A, 361, 362A, 363A, 367A, 370A en 373A toe te voegen tot haar openbaar domein. Het betreffende deel wordt gevormd door hoekpunten 86-117, heeft een oppervlakte van 5.130 m² en is aangeduid in beige kleur op bijgevoegd rooilijnplan opgemaakt door Landmeter-expert Peter Gijsen (Geotec) d.d. 20 september 2023.

 

Art. 4 - De nieuwe rooilijn wordt gevormd door de hoekpunten 1-117, waarbij de bestaande rooilijn tussen punten ‘1 en 11’, ’61 en 68’, ‘62 en 77’, ‘100 en 105’, ‘101 en 102’ en de randen van de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 80 bis zoals weergegeven op het rooilijnplan wordt opgeheven.

 

Art. 5 - Tegen dit besluit van de gemeenteraad kan binnen de 30 dagen, in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing, een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. De procedure van dit beroep verloopt volgens art. 31/1 van het Omgevingsdecreet.

 

Art. 6 - Dit besluit van de gemeenteraad is nietig:

(1) wanneer de omgevingsvergunning met intern dossiernummer 2023/0829, op 20 december 2023 ingediend bij de provincie Limburg en op 18 januari 2024 doorverwezen naar de gemeente Hoeselt, voor terreinaanlegwerken met betrekking tot de publieke infrastructuur sportpark: het aanleggen van riolering, wegenis, parking, infiltratiebekkens + het gedeeltelijk afschaffen van een buurtweg en het creëren van nieuwe buurtwegen niet wordt verleend, of wanneer deze in administratief of jurisdictioneel beroep wordt vernietigd;

(2) wanneer het voorwerp van de omgevingsvergunning niet binnen de in de vergunning voorziene of wettelijke termijn wordt gerealiseerd.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

07

Overheidsopdrachten - Aanleg toegangsweg sportpark (Gansterenstraat) - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 143.000,00 EUR niet);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2024-023 (GT-210200-62) werd opgesteld door Geotec bv, Riemsterweg 117 te 3740 Bilzen;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 74.380,16 EUR excl. btw of 90.000,00 EUR incl. 21% btw;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2024, op budgetcode 22400007/02/0610 (actie/raming AC000009/MJP000575);

 

Besluit,

 

15 stemmen voor: Yves Croux (VLD-plus), Bert Vertessen (N-VA Fusiebelang), Werner Raskin (VLD-plus), Johan Schoefs (Onafhankelijk), Heidi Berx (VLD-plus), Serge Voncken (Best-Groen), Wim Hellinx (VLD-plus), Wendy Bollen (VLD-plus), Christiaan Hex (Best-Groen), Mieke Claesen (Best-Groen), Liesbeth Werelds (VLD-plus), Stanny Crommen (VLD-plus), Ria Moesen (N-VA Fusiebelang), Jan Wils (Best-Groen) en Hilde Wolfs (N-VA Fusiebelang).
4 onthoudingen: Alfons Capiot (TROTS), Carine Moors (Onafhankelijk), Marc Bamps (Onafhankelijk) en Eddy Vandecaetsbeek (TROTS).
 

Art. 1 - Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2024-023 (GT-210200-62) en de raming voor de opdracht “Aanleg toegangsweg sportpark (via Gansterenstraat)”, opgesteld door Geotec bv, Riemsterweg 117 te 3740 Bilzen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 74.380,16 EUR excl. btw of 90.000,00 EUR incl. 21% btw.

 

Art. 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Art. 3 - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2024, op budgetcode 22400007/02/0610 (actie/raming AC000009/MJP000575).

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

08

Overheidsopdrachten - Aankoop ecorasters - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000,00 EUR niet);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop ecorasters” een bestek met nr. 2024-019 werd opgesteld door de Technische Dienst;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 22.884,29 EUR excl. btw of 27.690,00 EUR incl. 21% btw;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht tot stand te brengen overeenkomstig de procedure van de overheidsopdrachten van beperkte waarde;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2024, op budgetcode 23499000/03/0200 (actie/raming AC000094/MJP000554);

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2024-019 en de raming voor de opdracht “Aankoop ecorasters”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 22.884,29 EUR excl. btw of 27.690,00 EUR incl. 21% btw.

 

Art. 2 - Bovengenoemde opdracht komt tot stand overeenkomstig de procedure van de overheidsopdrachten van beperkte waarde.

 

Art. 3 - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2024, op budgetcode 23499000/03/0200 (actie/raming AC000094/MJP000554).

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

09

Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen automatische slagboom in de Beukenlaan - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000,00 EUR niet);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen automatische slagboom in de Beukenlaan” een bestek met nr. 2024-020 werd opgesteld door de Technische Dienst;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 12.396,69 EUR excl. btw of 15.000,00 EUR incl. 21% btw;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht tot stand te brengen overeenkomstig de procedure van de overheidsopdrachten van beperkte waarde;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2024, op budgetcode 22530000/03/0200 (actie/raming AC000094/MJP000552);

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2024-020 en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen automatische slagboom in de Beukenlaan”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 12.396,69 EUR excl. btw of 15.000,00 EUR incl. 21% btw.

 

Art. 2 - Bovengenoemde opdracht komt tot stand overeenkomstig de procedure van de overheidsopdrachten van beperkte waarde.

 

Art. 3 - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2024, op budgetcode 22530000/03/0200 (actie/raming AC000094/MJP000552).

 

Agendapunt 10 staat in het teken van de aanduiding van afgevaardigden in de bestuursorganen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of verenigingen waar de gemeente Hoeselt deel van uitmaakt. De gemeenteraad beslist met unanimiteit om bij de behandeling van dit punt geen gebruik te maken van een stembrief. De gemeenteraad verklaart zich unaniem akkoord met de voorgedragen kandidaat en dit zonder stemming.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

10

Secretariaat (gemeente) - Wonen in Limburg - Aanstelling gemeentelijke afgevaardigde algemene vergadering Wonen in Limburg - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat bij het begin van iedere legislatuur de gemeenteraad dient te voorzien in de aanduiding van afgevaardigden in de bestuursorganen van de verenigingen en instanties waarvan de gemeente deel uitmaakt;

 

Overwegende dat artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de algemene vergadering aangewezen worden door de organen die, krachtens de wettelijke reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen;

 

Gelet op de statuten van woonmaatschappij 'Wonen in Limburg';

 

Gelet op het schrijven van woonmaatschappij 'Wonen in Limburg' d.d. 12 maart 2024 waarbij gevraagd wordt om een afgevaardigde en plaatsvervanger voor de gemeente Hoeselt aan te duiden voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024;

 

Overwegende dat de gemeenteraad beslist om bij de behandeling van dit punt geen gebruik te maken van een stembrief;

 

Overwegende dat de gemeenteraad zich akkoord verklaart met de voorgedragen kandidaten en dit zonder stemming;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Dhr. Werner Raskin, aan te stellen als effectieve vertegenwoordiger om de gemeente Hoeselt te vertegenwoordigen in de (bijzondere) algemene vergaderingen van de woonmaatschappij 'Wonen in Limburg'.

 

Art. 2 - Dhr. Yves Croux wordt aangeduid als plaatsvervangende vertegenwoordiger om de gemeente Hoeselt te vertegenwoordigen in de (bijzondere) algemene vergaderingen van de woonmaatschappij 'Wonen in Limburg'.

 

Art. 3 - Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving bezorgd aan Wonen in Limburg (WIL), ter attentie van mevr. N. Hendriks.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

11

Secretariaat (gemeente) - Fluvius Opdrachthoudende vereniging (OV) - Agenda algemene vergadering van 5 juni 2024 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt per (aangetekend) schrijven van 28 maart 2024 werd opgeroepen om op digitale wijze deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 5 juni 2024;

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente Hoeselt per brief van 28 maart 2024 overgemaakt werd;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 5 juni 2024:

 1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2023
 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023
 3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris
 4. Statutaire benoemingen
 5. Statutaire mededelingen

 

Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de digitale algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 5 juni 2024 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

12

Secretariaat (gemeente) - Fluvius Limburg - Agenda algemene vergadering van 10 juni 2024 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij Fluvius Limburg;

 

Gelet op het feit dat de agenda met documentatiestukken opgesteld werd door de Raad van Bestuur in zitting van 12 maart 2024;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt per aangetekend schrijven van 2 april 2024 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Limburg die op 10 juni 2024 plaatsheeft in ”Hotel Stiemerheide, Wiemesmeerstraat 105 te 3600 Genk”;

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente Hoeselt per brief van 2 april 2024 overgemaakt werd;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg d.d. 10 juni 2024:

 1. Kennisneming verslagen van Fluvius Limburg van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2023
 2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Limburg afgesloten op 31 december 2023 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
 3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV
 4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Limburg met betrekking tot het boekjaar 2023
 5. Aanbod tot aankoop aandelen Publi-T
 6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten
 7. Statutaire benoemingen
 8. Statutaire mededelingen

 

Art. 2 - De gemeenteraad verzoekt de algemene vergadering van Fluvius Limburg om de beslissing van de Raad van Bestuur van Fluvius Limburg van 12 maart 2024 om 173.902 aandelen Publi-T te verkopen aan de Vlaamse Energieholding (VEH) (60.412 aandelen) en Nuhma AC (113.490 aandelen) aan de prijs van 1.457,00 EUR per aandeel te bekrachtigen. Dit aanbod situeert zich in het kader van de reorganisatie van de Vlaamse aanwezigheid van de lokale besturen in Publi-T en in Publigas en de uitkanteling van de belangen van Fluvius Limburg in Publi-T naar de Vlaamse Energieholding (VEH). De eerste te doorlopen fase hiervan betreft de verkoop van de aandelen Publi-T van Fluvius Limburg aan enerzijds VEH en anderzijds Nuhma AC.

 

Art. 3 - De vertegenwoordiger van de gemeente Hoeselt die zal deelnemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg op 10 juni 2024 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

Art. 4 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, ter attentie van het secre­tariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

13

Secretariaat (gemeente) - Jaarverslag Wijk-werken Zuid-Oost Limburg 2023 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op artikel 77 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;

 

Gelet op artikel 392 tot en met 395 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 inzake de uitbouw van een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid;

 

Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht van 1 januari 2018 houdende oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol Wijk-werken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren en het addendum bij deze overeenkomst, toegevoegd door het beheerscomité ‘Wijk-werken’ op 24 oktober 2019;

 

Gelet op het feit dat op 1 april 2022 ook Tongeren is toegetreden tot de interlokale vereniging wijk-werken bij overeenkomst met statutaire draagkracht van 1 april 2022;

 

Gelet op artikel 5 van de overeenkomst, d.d. 1 april 2022, betreffende de financiering, in het bijzonder volgende punten:

-          Artikel 5.3. De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van de deelnemende lokale besturen, samen met het jaarverslag;

-          Artikel 5.4. De interlokale vereniging draagt er zorg voor dat de rekening en de bijhorende verantwoordingsstukken aan de deelnemende lokale besturen worden overgemaakt, uiterlijk binnen zes maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar;

-          Artikel 5.5. De jaarrekening is goedgekeurd indien een gewone meerderheid van de raden van de deelnemende lokale besturen deze goedkeurt. Indien het lokaal bestuur niet reageert binnen de 60 kalenderdagen na voorlegging, wordt de jaarrekening als goedgekeurd beschouwd;

 

Gezien uit het jaarverslag 2023 volgende bevindingen naar voren gekomen zijn:

-          een lichte daling van het aantal gepresteerde uren in Hoeselt;

-          een sterkere daling van het aantal gepresteerde uren in Bilzen, Riemst en Voeren;

-          in Tongeren blijft het aantal gepresteerde wijk-werkuren relatief stabiel ten opzichte van werkingsjaar 2022;

-          de meeste toeleidingen naar wijk-werken gebeurden in 2023 naar de activiteit tuinonderhoud;

-          in totaal werden in het werkingsjaar 2023 zeven nieuwe activiteiten gecreëerd hetgeen zich vertaalde in een nieuwe tewerkstellingscontext voor 9 wijk-werkers. In de loop van het werkingsjaar 2023 zijn er 39 nieuwe wijk-werkers opgestart en 43 mensen uitgestroomd waarvan 36 hun traject positief hebben beëindigd en 7 hun traject vroegtijdig hebben stopgezet;

-          er werd in het werkingsjaar 2023 een te verdelen batig saldo ten bedrage van 25.846,68 EUR gerealiseerd. Dit zal aangewend worden om te voorzien in een budget aan werkingsmiddelen voor het volgende werkingsjaar (6.000,00 EUR) en herverdeeld worden onder de deelnemende lokale besturen (volgens verdeelsleutel aantal inwoners);

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Het jaarverslag 2023 van de interlokale vereniging Wijk-werken Zuidoost-Limburg goed te keuren.

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

14

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 28 maart 2024 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Overwegende dat conform artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering steeds samen met de agenda van de gemeenteraad ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld worden aan de gemeenteraadsleden;

 

Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering;

 

Gelet op het ontwerp van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 28 maart 2024 in bijlage;

 

Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 32 betreffende de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 28 maart 2024 goed te keuren en namens de gemeenteraad ter ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 03/06/2024