NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

VERGADERING VAN 29 augustus 2019

 

Aanwezig:

Jordi Boulet, voorzitter

Werner Raskin, burgemeester

Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, schepenen

Alfons Capiot, Serge Voncken, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Jasper Goffin, raadsleden

Geert Rouffa, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

Marc Bamps, raadslid

 

Overzicht punten

1Financiën (gemeente) - BBC - Vaststellen beleidsdomeinen - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 en van 7 september 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen;

 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyslus van de lokale besturen, meer bepaald artikel 4 (beleidsdomeinen) en artikel 6 (genormaliseerde stelsel van de beleidsvelden);

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Het heden geagendeerde besluit is van toepassing voor alle beleidsrapporten met betrekking tot de beleidsperiode 2020-2025. Het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2012 blijft van toepassing voor alle beleidsrapporten met betrekking tot de beleidsperiode 2014-2019.

 

Art. 2 - In uitvoering van artikel 4 van het MB van 26 juni 2018 en conform het genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden, worden de beleidsdomeinen en hun samenstelling als volgt bepaald:

 

00algemene financiering

0010algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0020fiscale aangelegenheden

0030financiële aangelegenheden

0040transacties in verband met de openbare schuld

0050patrimonium zonder maatschappelijk doel

0090overige algemene financiering

 

01algemeen bestuur

0100politieke organen

0101officieel ceremonieel

0190overig algemeen bestuur

 

02administratieve dienstverlening

0112personeelsdienst en vorming

0114organisatiebeheersing

0130administratieve dienstverlening

0160hulp aan het buitenland

0500handel en middenstand

0550werkgelegenheid

0610gebiedsontwikkeling

0790erediensten

 

03infrastructuur & leefomgeving

0119overige algemene diensten

0200wegen

0210openbaar vervoer

0290overige mobiliteit en verkeer

0300ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

0309overig afval- en materialenbeheer

0319overig waterbeheer

0329overige vermindering van milieuverontreiniging

0340aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

0341erosiebestrijding

0350klimaat en energie

0390overige milieubescherming

0530land- tuin- en bosbouw

0670straatverlichting

0680groene ruimte

0990begraafplaatsen

 

04vrije tijd

0520toerisme – onthaal en promotie

0521toerisme – sectorondersteuning

0522toerisme – infrastructuur

0529overige activiteiten inzake toerisme

0703openbare bibliotheken

0705gemeenschapscentrum

0709overige culturele instellingen

0710feesten en plechtigheden

0720monumentenzorg

0739overig kunst- en cultuurbeleid

0740sportsector- en verenigingsondersteuning

0741sportpromotie en -evenementen

0742sportinfrastructuur

0749overig sportbeleid

0750jeugdsector- en verenigingsondersteuning

0751gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren

0752infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

0759overige activiteiten met betrekking tot jeugd

 

05veiligheidszorg

0115welzijn op het werk

0400politiediensten

0410brandweer

0470dierenbescherming

0480bestuurlijke preventie (incl. GAS)

0490overige elementen van openbare orde en veiligheid

 

06(gemeentelijk) onderwijs

0800gewoon basisonderwijs

0870sociale voordelen

 

07welzijn

0900sociale bijstand

0901voorschotten

0903lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

0904activering van tewerkstelling

0909overige verrichtingen inzake sociaal beleid

0911diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

0930sociale huisvesting

0941gezinsvervangende tehuizen

0943gezinshulp

0944preventieve gezinsondersteuning

0945kinderopvang

0946thuisbezorgde maaltijden

0949overige gezinshulp

0951dienstencentra

0959overige verrichtingen betreffende ouderen

 

Art. 3 - Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig de artikelen 285 (lijst) en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

 

Art. 4 - Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan alle diensten.

Overzicht punten

2Financiën (gemeente) - Belasting op de afgifte van administratieve stukken - Aanpassing van het besluit van 31 mei 2018 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op artikel 170 van de Grondwet;

 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, zoals gewijzigd;

 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten,

de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarvan de bijlage 4 gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 27 maart 2013 (BS van 21 en 29 maart 2013);

 

Gelet op de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken van 13 maart 2018 betreffende de tarieven van het internationaal paspoort volgens de super dringende procedure (aangevraagd bij de gemeente);

 

Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

 

Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente zware lasten meebrengt en dat het aangewezen is hiervoor een gematigde belasting in te vorderen;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Vanaf 1 januari 2020 wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een belasting geheven op de afgifte van administratieve stukken.

 

Art. 2 - De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk wordt afgeleverd.

 

Art. 3 - Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:

- identiteitskaarten:

- een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen < 12 jaar (Kids-ID): 7,00 EUR

- een elektronische identiteitskaart (eID): 17,00 EUR

- verblijfsbewijzen voor vreemdelingen:

- een elektronische vreemdelingen kaart (eVK) heeft dezelfde kostprijs als een elektronische identiteitskaart voor Belgen, namelijk: 17,00 EUR

- een elektronische vreemdelingen kaart met biometrische kenmerken : 20,00 EUR

- dringende identiteitskaarten:

- een elektronische identiteitskaart voor kinderen < 12 jaar afgeleverd volgens de spoed procedure met levering in de gemeente (Kids-ID): 90,00 EUR

- een elektronische identiteitskaart voor kinderen < 12 jaar afgeleverd volgens de spoed procedure met levering in de gemeente (Kids-ID) vanaf het tweede kind in hetzelfde gezin: 60,00 EUR

- een elektronische identiteitskaart voor kinderen < 12 jaar afgeleverd volgens de extreme spoed procedure met levering in de gemeente (Kids-ID): 135,00 EUR

- een elektronische identiteitskaart voor kinderen < 12 jaar afgeleverd volgens de extreme spoed procedure met levering in de gemeente (Kids-ID) vanaf het tweede kind in hetzelfde gezin: 60,00 EUR

- een elektronische identiteitskaart voor kinderen < 12 jaar afgeleverd volgens de extreme spoed procedure met gecentraliseerde levering (Kids-ID): 100,00 EUR

- een elektronische identiteitskaart en een elektronische vreemdelingen kaart afgeleverd volgens de spoed procedure met levering in de gemeente (eID) en (eVK): 90,00 EUR

- een elektronische vreemdelingen kaart met biometrische kenmerken afgeleverd volgens de spoed procedure met levering in de gemeente: 90,00 EUR

- een elektronische identiteitskaart en een elektronische vreemdelingen kaart afgeleverd volgens extreme spoed procedure met levering in de gemeente (eID) en (eVK) : 135,00 EUR

- een elektronische vreemdelingen kaart met biometrische kenmerken afgeleverd volgens de extreme spoed procedure met levering in de gemeente: 135,00 EUR

- een elektronische identiteitskaart afgeleverd volgens de extreme spoed procedure met gecentraliseerde levering (eID): 100,00 EUR

- internationaal paspoort:

- internationaal paspoort -18 j volgens gewone procedure: 45,00 EUR

- internationaal paspoort -18 j volgens de dringende procedure: 220,00 EUR

- internationaal paspoort -18 j volgens de superdringende procedure (aangevraagd bij gemeente en af te halen aan het loket Koloniënstraat 11 te Brussel): 280,00 EUR

- internationaal paspoort +18 j volgens gewone procedure: 75,00 EUR

- internationaal paspoort +18 j volgens de dringende procedure: 250,00 EUR

- internationaal paspoort +18 j volgens de superdringende procedure (aangevraagd bij gemeente en af te halen aan het loket Koloniënstraat 11 te Brussel): 310,00 EUR

- rijbewijzen:

- elektronisch rijbewijs en elektronisch voorlopig rijbewijs: 20,00 EUR

- internationaal rijbewijs: 16,00 EUR

- diverse documenten:

- verlies van de pincode van de elektronische identiteitskaart: 5,00 EUR

- huwelijksboekje: 25,00 EUR

- afleveren van een slacht brief: 70,00 EUR

 

Art. 4 - De belasting wordt ingevorderd bij het afleveren van het document.

Het bewijs van betaling wordt vastgesteld door middel van een kas ticket waarop het geïnd bedrag vermeld staat. De personen die onderworpen zijn aan de belasting zijn eveneens verplicht er het bedrag van in bewaring te geven op het ogenblik van de aanvraag, indien het document niet onmiddellijk kan afgeleverd worden. Er wordt kosteloos een ontvangstbewijs van de in bewaring gegeven sommen afgeleverd.

 

Art. 5 - De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, welke krachtens een wet, een koninklijk besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de gemeente onderworpen is. Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen belaste gemeenten ambtshalve toekomen krachtens artikel 13 van de wet van 04.07.1956 en het K.B. dd. 20.12.1972 en 12.11.1976.

 

Art. 6 - Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

 

Art. 7 - De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belasting verhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid.

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van burgemeester en schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangst melding enerzijds naar de belastingschuldige (en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger) en anderzijds naar de financieel directeur.

 

Art. 8 - Van dit belasting reglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Het belasting reglement wordt overeenkomstig de artikelen 285, 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Overzicht punten

3Financiën (gemeente) - Belasting op de inname van het openbaar domein - Aanpassing van het besluit van 30 april 2015 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op artikel 170 van de Grondwet;

 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Vanaf 1 januari 2020 wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een gemeentelijke belasting gevestigd voor de privatieve ingebruikneming van het openbaar domein onder gelijk welke vorm, gelijkgronds of bovengronds, tenzij dit gebruik aanleiding geeft tot de toepassing van een andere gemeenteverordening van belasting of retributie, of toegestaan is krachtens een contract.

 

Art. 2 - De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het recht heeft het openbaar domein in gebruik te nemen zoals aangeduid op het overeenkomstige aanvraagformulier.

 

Art. 3 - De belasting wordt vastgesteld op 0,50 EUR per dag of gedeelte van een dag en per m² of gedeelte van een m² van de bezette standplaats.

 

Art. 4 -Voor de innamen waar de materialen opgeruimd worden binnen de 24 uren, is geen belasting verschuldigd.

Voor de innamen van toegelaten werken van openbaar nut, is geen belasting verschuldigd.

Voor de innamen van het openbaar domein door drankslijterijen en eetgelegenheden voor het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen is geen belasting verschuldigd.

 

Art. 5 - De belastingplichtige is ertoe gehouden ten laatste 10 kalenderdagen voor de inname van het openbaar domein, bij de politie, een aanvraag tot inname van het openbaar domein in te dienen met alle inlichtingen die nodig zijn voor de berekening van de aanslag.

 

Art. 6 - Voor de berekening van de belasting wordt de oppervlakte genomen, zijnde de rechthoek welke fictief rond het voorwerp of de groep voorwerpen, die het openbaar domein bezetten, kan getrokken worden. Hiermee wordt rekening gehouden met de nodige veiligheidsmaatregelen.

 

Art. 7 - De belasting is contant te betalen na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot betaling. Als de contante betaling niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

 

Art 8 - De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door personeelsleden die hiertoe door het college van burgemeester en schepenen werden aangesteld. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.

 

Art. 9 - De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.

Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel directeur die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen.

Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier ook de verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in zijn bezwaarschrift.

Als bijlage bij het aanslagbiljet wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig reglement.

 

Art. 10 - De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid.

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van burgemeester en schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige (en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger) en anderzijds naar de financieel directeur.

 

Art. 11 - Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Het belastingreglement wordt overeenkomstig de artikelen 285, 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Overzicht punten

4Financiën (gemeente) - Belasting op leurhandel - Aanpassing van het besluit van 23 juni 2016 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op artikel 170 van de Grondwet;

 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het K.B. tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Vanaf 1 januari 2020 wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een belasting geheven op de leurhandel.

 

Art. 2 - De belasting is verschuldigd door personen die leuren op het grondgebied van de gemeente.

Wordt, voor de toepassing van dit reglement, als leuren beschouwd, elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van producten aan de consument, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in het handelsregister of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt. Deze handelaar dient in het bezit te zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten.

 

Art. 3 - Worden van de belasting vrijgesteld:

- verkopen zonder handelskarakter en met een uitsluitend menslievend doel of met een sociaal oogmerk

- de verkopen in het kader van salons, handels- of landbouwbeurzen en kunsttentoonstellingen

- de verkoop van kranten en tijdschriften en de postorderverkopen

- de verkoop door een gevestigd handelaar op de openbare weg voor zijn winkel, voor zover de kraam of het stalletje kan worden aanzien als het normale verlengstuk van de vestiging en de erin uitgestalde voorwerpen of goederen van dezelfde aard zijn als die binnen te koop worden gesteld

- openbare verkopen met de bijstand van ministeriële ambtenaren

- de verkopen en dienstverleningen die ten huize van de consument plaatsvinden en waarvoor voorafgaand en uitdrukkelijk het bezoek van de verkoper gevraagd werd

- rommelmarkten, garageverkopen en andere gelijkaardige evenementen.

 

Art. 4 - De belasting is verschuldigd door de leurder die gebruik maakt van een motorrijtuig of eender ander hulpmiddel en wordt als volgt vastgesteld:

- 10,00 EUR per dag

- 25,00 EUR per week

- 50,00 EUR per maand

- 100,00 EUR per trimester

- 250,00 EUR per jaar.

Een gedeelte van een dag wordt beschouwd als een volle dag.

 

Art. 5 - De personen die onderworpen zijn aan de belasting moeten – en dit voordat ze op het grondgebied van de gemeente met leuren beginnen – toestemming verkrijgen van het college van burgemeester en schepenen tot leuren met vermelding van de vermoedelijke periode waarop de belasting moet toegepast worden.

Indien hen een toestemming tot leuren wordt afgeleverd, moet dit bewijs vertoond worden bij elke vordering van de gemeenteambtenaren.

 

Art. 6 -  De belasting wordt contant betaald aan de voor de invordering aangestelde ambtenaar. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

 

Art. 7 - De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid.

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van burgemeester en schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige (en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger) en anderzijds naar de financieel directeur.

 

Art. 8 - Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Het belastingreglement wordt overeenkomstig de artikelen 285, 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Overzicht punten

5Financiën (gemeente) - Belasting op de standplaatsen op kermissen op het openbaar domein - Aanpassing van het besluit van 24 september 2015 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op artikel 170 van de Grondwet;

 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Vanaf 01 januari 2020 wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een belasting geheven op het plaatsen van foorinrichtingen op het gemeentelijk openbaar domein.

 

Art. 2 - De frequentie van de kermis in Hoeselt-Centrum wordt vastgesteld als volgt:

-eerste kermis: het weekend van Pinksteren

-tweede kermis: het weekend van de derde zondag van oktober.

 

Art. 3 - De belasting in Hoeselt-Centrum wordt vastgesteld als volgt:

-1,00 EUR/m² voor kermisinstallaties als kindermolens, paardenmolens, vliegmolens, rupsmolens,

autoscooters, e.d.

-5,00 EUR/m² voor kramen e.a.

In de deelgemeenten wordt géén belasting aangerekend.

 

Art. 4 - Ingeval het college van burgemeester en schepenen in het kader van een kermis beslist een dag een verminderd tarief te organiseren, zal aan de deelnemende foorkramers 50 % van het betaalde standgeld terug worden overgemaakt.

 

Art. 5 - De belasting is verschuldigd door de persoon of personen aan wie een standplaats wordt toegewezen. De belasting dient vereffend te worden in handen van de plaatsmeester, aangesteld door de burgemeester. Binnen de twintig (20) werkdagen na de beëindiging van elke kermis dient de plaatsmeester de ontvangen belasting af te rekenen met de voor de invordering aangestelde ambtenaar met overhandiging van de nodige bewijsstukken.

 

Art. 6 - De foorreizigers zijn gehouden de juiste afmetingen van hun instelling (en) op te geven, alle uitsprongen inbegrepen. Alle inrichtingen dienen technisch perfect in orde te zijn.

 

Art. 7 - De attracties zullen geplaatst worden door de zorgen van de plaatsmeester, aangesteld door de burgemeester, op de gemeentelijke eigendommen.

 

Art. 8 - Elke foornijveraar die een plaats verwierf, zal verplicht aanwezig zijn. In geval van afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging, zal de standplaats verder verpacht worden. De belasting zal niettemin volledig verschuldigd blijven.

Bij afwezigheid, zonder geldige reden, heeft het college van burgemeester en schepenen het recht de betrokken foorreiziger uit te sluiten voor maximum 3 jaar.

 

Art. 9 - De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

 

Art. 10 - De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid.

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van burgemeester en schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige (en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger) en anderzijds naar de financieel directeur.

 

Art. 11 - Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Het belastingreglement wordt overeenkomstig de artikelen 285, 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Overzicht punten

6Financiën (gemeente) - Belasting op het verhuur van voertuigen met bestuurder - Aanpassing van het besluit van 28 februari 2013 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op artikel 170 van de Grondwet;

 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, zoals gewijzigd;

 

Gelet op de decreetswijziging van 8 mei 2009, met inwerkingtreding op 16 juli 2009, en meer bepaald artikel 14 van dit wijzigingsdecreet, waarin artikel 49 § 1 met betrekking tot de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder nu ondubbelzinnig geherformuleerd wordt als volgt: "De vergunningen die uitgereikt zijn op basis van artikel 42 § 2 en § 3 geven aanleiding tot een jaarlijkse belasting...";

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Vanaf 1 januari 2020 wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting geheven op de verhuur van voertuigen met bestuurder.

 

Art. 2 - De belasting is verschuldigd door natuurlijke of rechtspersonen die houder zijn van een vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

 

Art. 3 - De belasting wordt vastgesteld op 250,00 EUR per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig. Dit bedrag wordt aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000.

 

Art. 4 - De geïndexeerde belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning wordt afgegeven. De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse belasting verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.

 

Art. 5 - De vermindering van het aantal voertuigen of opschorting van de exploitatie met een of meer voertuigen geeft geen aanleiding tot een belastingteruggave. Dit geldt eveneens voor de opschorting of de intrekking van een vergunning of het buiten werking stellen van een of meer voertuigen voor welke reden dan ook.

 

Art. 6 - De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel directeur die onverwijld zorgt voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier ook de verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens aan de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig reglement.

 

Art. 7 - De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn, worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.

 

Art. 8 - De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van burgemeester en schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige (en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger) en anderzijds naar de financieel directeur.

 

Art. 9 - Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Het belastingreglement wordt overeenkomstig de artikelen 285, 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Overzicht punten

7Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst met Fluvius voor de gelijktijdige uitvoering van werken in het kader van het riolerings- en wegenisproject R001359 'Fazantstraat, Bosduifstraat e.a.' - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Overwegende dat Fluvius de volgende werken wenst uit te voeren: rioleringsproject R001359 ‘Fazantstraat, Bosduifstraat e.a.’, ook gekend als rioleringsdossier Schabos, dat in het subsidiëringsprogramma VMM vastgelegd werd onder dossier L219146;

 

Overwegende dat de gemeente Hoeselt in recreatiegebied Schabos zelf geen werken zal uitvoeren maar als wegbeheerder wel verantwoordelijk is voor de goede uitvoering van het sleuf- en wegherstel ter plaatse;

 

Overwegende dat Fluvius heeft aangegeven dat het project beperkt zal blijven tot de aanleg van een vuilwaterriolering met bijhorend sleuf- en wegherstel, waardoor de gemeente Hoeselt geen financieel aandeel zal hebben in de studie- en aanlegkosten;

 

Overwegende dat er wat de kostenverdeling betreft in principe dus geen samenwerkingsovereenkomst nodig was, maar dat het toch wenselijk is een administratief document op te stellen, waarbij de gemeente Hoeselt zich akkoord verklaart dat Fluvius als bouwheer dit project in uitvoering zal brengen en de gemeente Hoeselt als medeopdrachtgever (weliswaar zonder tussenkomst in de kosten) zal samenwerken in dit dossier aangezien deze werken worden uitgevoerd op grondgebied gemeente Hoeselt;

 

Gelet op dit besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 met betrekking tot de subsidiëring
van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen ervan, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Samen met Fluvius cvba de hoger beschreven rioleringswerken (inclusief sleuf- en wegherstel) uit te voeren en daarbij Fluvius cvba aan te duiden om in gezamenlijke naam als aanbestedende entiteit op te treden bij de gunning en de uitvoering van de hieraan gekoppelde opdrachten van werken, leveringen en diensten, en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 48 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

 

Art. 2 - Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst van 06-05-2019 met kenmerk R001359, waarbij de afspraken tussen de gemeente Hoeselt en Fluvius cvba vastgelegd worden met betrekking tot het riolerings- en wegenisproject in de Fazantstraat, Bosduifstraat e.a., goed te keuren.

 

Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen, voor wie burgemeester en algemeen directeur zullen optreden, te volmachtigen de gemeente Hoeselt te vertegenwoordigen bij de ondertekening van deze overeenkomst.

 

Art. 4 - Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving en verder gevolg overgemaakt aan Fluvius cvba en alle betrokken gemeentelijke diensten.

Overzicht punten

8Overheidsopdrachten - Revisie toneeltrekken - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 EUR niet);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Revisie toneeltrekken” een bestek met nr. 2019-030 werd opgesteld door Gemeenschapscentrum Ter Kommen;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 9.917,36 EUR excl. btw of 12.000,00 EUR incl. 21% btw;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op budgetcode GEM/22103500/0705 (actie 1419/002/001/001/006), investeringsenveloppe 1419 14-032;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019-030 en de raming voor de opdracht “Revisie toneeltrekken”, opgesteld door de dienst Cultuur. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 9.917,36 EUR excl. btw of 12.000,00 EUR incl. 21% btw.

 

Art. 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Art. 3 - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op budgetcode GEM/22103500/0705 (actie 1419/002/001/001/006), investeringsenveloppe 1419 14-032.

Overzicht punten

9Cultuur - Verlenging deelname projectvereniging Erfgoed Haspengouw 2021-2026 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt deel uitmaakt van de projectvereniging 2014-2020 Erfgoed Haspengouw (besluit gemeenteraad 19 december 2013);

 

Gelet op het schrijven van 'Projectvereniging 2014-2020 Erfgoed Haspengouw' van 4 juli 2019 dat in bijlage is toegevoegd;

 

Gelet op de bijlagen die een beeld geven van de werking en de return per gemeente van de projectvereniging tijdens de afgelopen jaren;

 

Gelet op de huidige deelname van de gemeente Hoeselt aan de projectvereniging, de goede samenwerking met de vereniging en de grote return die de gemeente Hoeselt krijgt door dit engagement;

 

Gelet op de principiële goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen voor verlenging van deelname aan projectvereniging Erfgoed Haspengouw in zitting van 9 juli 2019;

 

Gelet op het decreet op Intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het Cultureel Erfgoeddecreet;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Goedkeuring te verlenen voor de verlenging van de gemeentelijke deelname aan Projectvereniging Erfgoed Haspengouw in 2021-2026;

 

Art. 2 - Goedkeuring te verlenen voor een jaarlijkse financiële bijdrage van 0,50 EUR/inwoner die elke gemeente bijdraagt in de convenant en de nodige budgetten hiervoor te voorzien in het meerjarenplan en -begroting van de gemeente;

Overzicht punten

10Secretariaat (gemeente) - Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL) - Wijziging statuten en verzoek tot verlenging - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg;

 

Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg;

 

Gelet op de oproepingsbrief van 20 juni 2019 voor de buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 25 september 2019 om 18.00 uur in Ter Heide, Klotstraat 125 te 3600 Genk, met de volgende agendapunten:

1.Toelichting van de wijzigingen aan de statuten;

2.Vaststelling van de verzoeken tot verlenging (artikel 423 §2DLB);

3.Goedkeuring van de verlenging met impliciet de wijziging van artikel 5 van de statuten, waarbij de bestaansduur wordt verlengd met 18 jaar tot en met 9 november 2037;

4.Vaststelling van de deelname aan de verlenging;

5.Goedkeuring van de andere wijzigingen aan de statuten (artikelsgewijs);

6.Machtiging aan de secretaris om de statuten te coördineren en neer te leggen bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank;

 

Gelet op de toelichtingsnota betreffende de punten 2 t.e.m. 5 vermeld op de agenda van de buitengewone vergadering d.d. 25 september 2019 van de Algemene Vergadering;

 

Overwegende dat na onderzoek van de voorbereidende documenten m.b.t. de verlenging van IGL en in het bijzonder om de continuïteit van de dienstverlening van IGL door haar activiteitencentra aan de personen met een beperking te garanderen, de gemeente Hoeselt een verzoek tot verlenging van IGL formuleert, akkoord gaat met de verlenging met een nieuwe termijn van achttien (18) jaar tot en met 9 november 2037 en haar deelname aan IGL tijdens deze nieuwe termijn bevestigt;

 

Overwegende dat de gemeente Hoeselt geen bezwaren heeft tegen de andere voorgestelde wijzigingen aan de statuten;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - Een verzoek tot verlenging van IGL te formuleren.

 

Art. 2 - De gemeente Hoeselt is akkoord met een verlenging van IGL met een nieuwe termijn van achttien (18) jaar tot en met 9 november 2037, wat zich vertaalt in een wijziging van artikel 5 van de statuten van IGL.

 

Art. 3 - De gemeente Hoeselt bevestigt haar deelname aan IGL tijdens deze nieuwe termijn.

 

Art. 4 - De gemeente Hoeselt is akkoord met de wijziging van de artikelen 3 §2, 40 §3 en 47 3de alinea en de schrapping van artikel 50 in de statuten van IGL.

 

Art. 5 - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg.

Overzicht punten

11Secretariaat (gemeente) - Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL) - Agenda algemene vergadering van 25 september 2019 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Hoeselt deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg;

 

Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg;

 

Gelet op de oproepingsbrief van 20 juni 2019 voor de buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 25 september 2019 om 18.00 uur in Ter Heide, Klotstraat 125 te 3600 Genk, met de volgende agendapunten:

1.Toelichting van de wijzigingen aan de statuten;

2.Vaststelling van de verzoeken tot verlenging (artikel 423 §2DLB);

3.Goedkeuring van de verlenging met impliciet de wijziging van artikel 5 van de statuten, waarbij de bestaansduur wordt verlengd met 18 jaar tot en met 9 november 2037;

4.Vaststelling van de deelname aan de verlenging;

5.Goedkeuring van de andere wijzigingen aan de statuten (artikelsgewijs);

6.Machtiging aan de secretaris om de statuten te coördineren en neer te leggen bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank;

 

Overwegende dat de gemeente Hoeselt geen bezwaren heeft tegen de andere voorgestelde wijzigingen aan de statuten en de andere punten van de agenda;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De agenda van de algemene vergadering d.d. 25 september 2019 van IGL goed te keuren.

 

Art. 2 - De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger van de gemeente Hoeselt wordt gemandateerd om tijdens de vergadering (of op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen zoals vermeld in dit besluit en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda.

 

Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg.

Overzicht punten

12Secretariaat (gemeente) - Attest vervanging voorzitter OCMW- en gemeenteraad - Kennisgeving

 

De gemeenteraad,

 

Overwegende dat in geval van ziekte, vakantie of andere omstandigheden, de voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad tijdelijk verhinderd kan zijn en niet in de mogelijkheid is zijn ambt op te nemen;

 

Gelet op het attest van de voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad ter zake van 8 juli 2019 in bijlage waarbij raadslid Rudi Coenegrachs werd aangeduid om het voorzitterschap tijdelijk waar te nemen in geval van verhindering van de titularis door vakantie, ziekte of welke andere omstandigheden dan ook;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 7 §5 en artikel 69 betreffende de tijdelijke vervanging van de voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Besluit,

 

Art. 1 - Kennis te nemen van het attest van Jordi Boulet, voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad, van 8 juli 2019 waarbij raadslid Rudi Coenegrachts werd aangeduid als waarnemend voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad in geval van verhindering van de titularis door vakantie, ziekte of welke andere omstandigheden dan ook.

 

Art. 2 - Een afschrift van dit besluit voor kennisgeving te bezorgen aan voorzitter Jordi Boulet en raadslid Rudi Coenegrachts.

Overzicht punten

13Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 27 juni 2019 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad,

 

Overwegende dat conform art. 32 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering steeds samen met de agenda van de gemeenteraad ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld worden aan de gemeenteraadsleden;

 

Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering;

 

Gelet op het ontwerp van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 27 juni 2019 in bijlage;

 

Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 32 betreffende de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Besluit,

 

Na beraadslaging en met unanimiteit;
 

Art. 1 - De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 27 juni 2019 goed te keuren en namens de gemeenteraad ter ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur.

Overzicht punten

14Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Opwaarderen gemeenteplein - Kennisgeving

 

Raadslid Eddy Vandecaetsbeek heeft in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van de mogelijkheid gebruik gemaakt om namens de fractie Wij Hoeselt een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van donderdag 29 augustus 2019. Meer bepaald wenst hij het volgende punt behandeld te zien:

 

Opwaarderen gemeenteplein:

Wij-Hoeselt stoort zich aan de toestand van het gemeenteplein, voornamelijk het gedeelte tussen de kerk en het gemeentehuis.

Op de grasveldjes groeit enkel nog onkruid dat soms tot een halve meter hoog staat, een grasveld is getooid met een kapotte boom en de klinkers staan vol onkruid.

Ons gemeenteplein met de kiosk, het klooster, het gemeentehuis en de kerk zou de parel, het uithangbord van onze gemeente moeten zijn, maar niets is minder waar.

Het argument dat men geen sproeistoffen mag gebruiken zal aangehaald worden, maar dat is ons inziens geen reden om het plein te laten verloederen.

Ik ben geen expert, maar ik ben ervan overtuigd dat er genoeg goedkope en waardige alternatieven zijn om van het gemeenteplein weer het pareltje van weleer te maken.

Wij-Hoeselt vraagt het bestuur om dringend actie te ondernemen ter zake, zodat we weer fier kunnen zijn op ons centrum.

 

Raadslid Eddy Vandecaetsbeek licht het agendapunt toe.

 

Schepen Bert Vertessen antwoordt dat hij begrip heeft voor deze bemerkingen. Het onderhoud van het gemeenteplein maakt - voor alle duidelijkheid - deel uit van de planning van de Technische Dienst. De huidige situatie op het gemeenteplein wordt echter veroorzaakt door beperkingen in mankracht bij het personeel en door de piek in onkruidbestrijding op diverse locaties tijdens de zomerperiode. De Technische Dienst is permanent op zoek naar de optimale mix qua locaties in de planning van de onkruidbestrijding. Het gegeven dat er geen pesticiden meer gebruikt mogen worden bemoeilijkt de onkruidbestrijding natuurlijk aanzienlijk. Ondanks een zoektocht naar en het testen van diverse andere methodes blijkt er geen evenwaardig alternatief voorhanden. De resultaten van de alternatieven vallen tegen. Ook in andere gemeenten worstelt men trouwens met dit probleem.

 

Schepen Bert Vertessen heeft in deze context overigens advies ingewonnen bij het Centrum Duurzaam Groen. Zij raden aan om het gemeenteplein enigszins te laten verwilderen en in bepaalde zones andere beplanting te voorzien (bvb. bodembedekkers, heesters, etc.). Dit zou het gemeenteplein weliswaar een ander uitzicht geven. Indien alle raadsleden hiermee akkoord zijn, wil de schepen dit laten uitvoeren. De boom voor het gemeentehuis wordt sowieso vervangen in het najaar wanneer de weersomstandigheden hiervoor gunstig zijn.

 

Raadslid Eddy Vandecaetsbeek stelt vervolgens nog voor om contact op te nemen met de eigenaar van het klooster. Hij zou graag zien dat de poort van het klooster die uitgeeft op het gemeenteplein op regelmatige basis opengesteld zou worden. Dit zou voor Hoeselt een meerwaarde zijn. Het raadslid meent dat de eigenaar hiervoor te vinden is.

 

Raadslid Jasper Goffin pikt in op de contacten die de schepen heeft met het Centrum Duurzaam Groen en wijst erop dat deze instantie ook opleidingen en tools aanbiedt inzake alternatieve onkruidbestrijding. Het lijkt hem verstandig dat de gemeente Hoeselt hier gebruik van zou maken.

 

Schepen Bert Vertessen geeft aan dat zowel hijzelf als enkele personeelsleden van de Technische Dienst deze opleidingen hebben gevolgd. Het blijkt - zoals gezegd - echter moeilijk om in de praktijk ook echt goede resultaten te boeken met de alternatieve bestrijdingsmethodes.

Overzicht punten

15Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Opeenvolging van grote bouwprojecten in Hoeselt centrum - Kennisgeving

 

Raadslid Christiaan Hex heeft in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van de mogelijkheid gebruik gemaakt om namens de fractie Best Groen een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van donderdag 29 augustus 2019. Meer bepaald wenst hij het volgende punt behandeld te zien:

 

Opeenvolging van grote bouwprojecten in Hoeselt centrum:

In het kader van de opeenvolging van grote bouwprojecten hebben wij volgende vragen voor het gemeentebestuur:

- Hoeveel bezwaarschriften zijn er ingediend tegen het bouwproject ‘achter de grot’?

- Bestaat er een gemeentelijke visie over het woonbeleid en de ruimtelijke ordening in onze gemeente? Is de ambitie binnen het gemeentebestuur om dergelijke visie op korte termijn te ontwikkelen?

- Is het gemeentebestuur bereid om op korte termijn een actualisatie aan te brengen aan de inventarisatie voor beschermde dorpsgezichten? Graag vragen wij de stemming voor het opstellen van een actualisatie van de beschermde dorps(ge)zichten en dit voor de gemeenteraad van november 2019.

- Wat is de stand van zaken in het oprichten van de GECORO? Kan het gemeentebestuur ermee akkoord gaan dat bouwprojecten van een bepaalde omvang, zijnde meer dan 4 wooneenheden, slechts vergund kunnen worden nadat deze vergunningsaanvraag door de GECORO is behandeld? Idem voor gebouwen die onderdeel uitmaken van de inventaris voor beschermde dorpsgezichten of een andere bescherming in functie van onroerend erfgoed? Graag vragen we hierover de stemming aan.

- De geplande bouwprojecten zullen resulteren in een ongeziene bevolkingstoename. Bestaat er een door de gemeenteraad goedgekeurd mobiliteitsplan voor onze gemeente? Is hier rekening gehouden met een sterke toename aan mobiliteit in de komende periode? Welke maatregelen worden in deze mobiliteitsstudie aangehaald om de verkeersdruk in Hoeselt Centrum te beperken? Gezien het feit dat deze vraag al herhaaldelijk werd gesteld de afgelopen jaren, willen we graag de stemming vragen over het opstellen van een gemeentelijk mobiliteitsplan en dit voor de gemeenteraad van januari 2019.

- Gegeven de nakende bevolkingsgroei willen we graag weten welke compenserende maatregelen op korte termijn uitgevoerd zullen worden om de leefbaarheid in onze gemeente op peil te houden?

 

Raadslid Jasper Goffin licht het agendapunt toe.

 

Schepen Yves Croux antwoordt dat er 184 bezwaarschriften zijn ingediend tegen het betreffende bouwproject. Het gaat hierbij om 15 unieke bezwaarschriften die allen verwijzen naar gelijkaardige elementen in het aanvraagdossier. Het is duidelijk dat er in oorsprong een standaardbezwaarschrift in omloop was waarop de meeste bezwaarindieners zich gebaseerd hebben.

 

Raadslid Jasper Goffin benadrukt dat het bij deze toch duidelijk is dat er bij de inwoners van Hoeselt verontwaardiging heerst over de omvang van dit specifieke project maar ook over het verdwijnen van historische dorpsgezichten in het algemeen. Te veel dorpsgezichten - kasteeltjes, statige villa’s en herenhuizen - gaan verloren ten koste van grote appartementsblokken. Deze dorpsgezichten geven nochtans identiteit aan Hoeselt. Het raadslid is van mening dat het gemeentebestuur een inspanning moet doen om de dorpsgezichten en de identiteit van de gemeente Hoeselt te beschermen. Dat kan in de eerste plaats door de inventaris van beschermde dorpsgezichten te actualiseren. Is het gemeentebestuur bereid om dit te doen?

 

Schepen Yves Croux geeft aan dat hij begrip heeft voor deze opmerking. Deze markante gebouwen zijn op dit moment niet opgenomen in de inventaris van beschermde dorpsgezichten. Als je de bouwaanvragen dan rationeel gaat beoordelen en ze gaat aftoetsen aan de wetgeving volgt er een positieve evaluatie en wordt de bouwvergunning afgeleverd. Emotioneel gezien ligt dit natuurlijk moeilijker. Hij heeft daar ook alle begrip voor. De schepen heeft gevraagd om in het gemeentebudget 2020 een bedrag te voorzien om de inventaris van waardevolle dorpsgezichten te actualiseren in samenwerking met een studiebureau. Dat niet te na gesproken blijft het een moeilijke en dubbelzinnige kwestie. De Vlaamse overheid wil en eist immers een kernversterkende ruimtelijke ordening. In die optiek - ter bescherming van de resterende open ruimte - zijn appartementen wel verantwoord. Bovendien werden in Hoeselt al in de jaren ’70 appartementsgebouwen van 4 bouwlagen vergund en gebouwd. Helemaal nieuw is het dus ook niet. Schepen Yves Croux vindt het bouwproject achter de grot in de Dorpsstraat een kwaliteitsvol en esthetisch verantwoord project. Hij zal werk maken van een actualisatie van de inventaris van waardevolle dorpsgezichten.

 

Raadslid Serge Voncken vraagt of het gemeentebestuur het aangehaalde bouwproject achter de grot in de Dorpsstraat intussen zal laten doorgaan. Hij is er voorstander van om de actualisatie van de inventaris af te wachten en de bouwaanvraag vervolgens opnieuw te beoordelen.

 

Schepen Yves Croux is daar niet voor te vinden. Hij is - voor alle duidelijkheid - vóór dit bouwproject. De bouwaanvraag zal behandeld worden binnen het huidige bestaande wettelijk kader.

 

Raadslid Serge Voncken vindt dat een zeer trieste vaststelling. De bouwkundige pareltjes van Hoeselt gaan verloren. De politieke fracties die nu de meerderheid uitmaken riepen voor de verkiezingen dat ze tegen gemeentefusies waren om de identiteit van Hoeselt te kunnen behouden. Maar nu gaat ze op deze manier evenzeer verloren…

 

Raadslid Jasper Goffin verduidelijkt dat de fractie Best Groen niet per definitie tegen woonprojecten is. Verdichting kan je echter ook realiseren op een passende en respectvolle manier. En verdichting is hierbij niet enkel en alleen maar gelijk aan appartementsbouw. Is het gemeentebestuur bereid om een woonbeleidsvisie op te maken en uit te schrijven?

 

Schepen Yves Croux antwoordt dat het woonbeleidsplan van Hoeselt unaniem is goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 juni 2015. Het bestaat dus wel degelijk en wordt ook effectief gebruikt als referentiekader. De beoordeling van bouwaanvragen gebeurt dus zeker niet ad hoc. Deze worden telkens afgetoetst aan het woonbeleidsplan. Dat neemt niet weg dat er een actualisatie nodig is. De maatschappij is immers geëvolueerd en blijft permanent in beweging. De verwijten die her en der gemaakt worden over een gebrekkige communicatie vindt schepen Yves Croux trouwens erg suggestief. Hij vindt niet dat hij over elke bouwaanvraag moet communiceren. Dat zou onwerkbaar zijn. In geval van een dossier met een openbaar onderzoek ligt dit ter inzage bij de dienst Omgeving waar ook bijkomende vragen gesteld kunnen worden aan de stedenbouwkundig ambtenaar. Iets wat trouwens sterk aan te bevelen is alvorens een oordeel te vellen. Voor grotere bouwprojecten en bij de realisatie van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) zal schepen Yves Croux ten gepaste tijde naar de omwonenden stappen en hoorzittingen organiseren.

 

Raadslid Jasper Goffin informeert vervolgens naar een stand van zaken betreffende de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro).

 

Schepen Yves Croux geeft aan dat er tijdens een vorige vergadering van de gemeenteraad een informele afspraak gemaakt werd tussen de raadsleden om de publicatie van het magazine Hoeselt Mag Gezien editie augustus af te wachten zodat daarin een oproep tot kandidaten gepubliceerd kon worden. Dat is intussen gebeurd. Voorlopig zijn er slechts 2 kandidaturen ingediend. Dus bij deze nogmaals een oproep tot kandidaten voor de gecoro. Ieder gemeenteraadslid mag hier trouwens de nodige ruchtbaarheid aan geven. Van zodra de gecoro is samengesteld, zal zij mogen oordelen over alle grotere bouwprojecten. Schepen Yves Croux zal erop toezien dat er, in samenspraak met de gecoro, een werkingskader wordt afgebakend zodat voor iedereen duidelijk is in welke dossiers de gecoro tussenkomt en in welke niet.

 

Raadslid Serge Voncken dringt daarop nog een keer aan om te wachten met het beoordelen van de bouwaanvraag voor het project aan de grot in de Dorpsstraat. Hij zou graag de gecoro de gelegenheid willen geven hier een rol in te spelen.

 

Schepen Yves Croux antwoordt hierop negatief. De bouwaanvraag voor het project aan de grot zal beoordeeld worden binnen het huidige wetgevende kader.

 

Raadslid Fons Capiot merkt op dat er dan een beroepsprocedure te verwachten is.

 

Schepen Yves Croux is zich daarvan bewust. Die mogelijkheid maakt deel uit van de procedure en zal - als ze zich voordoet - correct afgehandeld worden.

 

Raadslid Jasper Goffin haalt vervolgens aan dat er de komende jaren met al die bouw- en woonprojecten een aanzienlijke bevolkingsgroei te verwachten is. Hoe gaat het gemeentebestuur hier op reageren en hoe gaat men hier mee omgaan? De gemeentelijke infrastructuur is hier niet op voorzien. Wanneer komt er bvb. een fatsoenlijk mobiliteitsplan?

 

Schepen Yves Croux antwoordt dat de stand still in het verleden net de reden was om als gemeentebestuur iets te ondernemen. Vroeger was er te weinig aanbod en trokken de mensen weg. Nu keren de vele bouwprojecten zich een beetje tegen het bestuur omdat het voor sommigen wat veel lijkt te worden. De schepen is nochtans fier op het gecreëerde aanbod. Dat is een verdienste van het gemeentebestuur. Vernieuwing is goed omdat daarmee verouderde woningen en gebouwen worden vervangen. En ook de leefbaarheid zal erop vooruit gaan. Er wordt ruimte voorzien voor seniorenzorg en er wordt een sportpark gerealiseerd. Wat de capaciteit inzake mobiliteit van de Dorpsstraat betreft, stelt zich volgens de deskundigen van politie Bilzen-Hoeselt-Riemst geen probleem. Deze is wel degelijk voldoende. De opmaak van een mobiliteitsplan zit in een finale fase. Dit zal de komende maanden worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Raadslid Jasper Goffin weet dat er met de bevolkingsgroei sowieso meer gebruik gemaakt zal worden van de Dorpsstraat. Er is een perfect alternatief voorhanden langs de parallel gelegen straten. Hij pleit ervoor de mensen uit te nodigen om deze routes te volgen.

 

Burgemeester Werner Raskin staat achter het gevoerde woonbeleid. De inwoners zijn tevreden met het aanbod. Hoeselt moet meegaan met z’n tijd. Het is aan het gemeentebestuur om de tendensen te evalueren en bij te sturen waar nodig. Hierbij zal er zeker ook rekening gehouden worden met de mobiliteit.

 

Raadslid Serge Voncken benadrukt dat Best Groen zeker niet tegen nieuwkomers of nieuwe woonprojecten is. Maar dit kan niet zomaar eender waar en niet op een ondoordachte manier. Er ontbreekt een visie. Een gecoro is hoognodig. Hij zit er met ongeduld op te wachten.

 

Burgemeester Werner Raskin wil de bestaande ingenomen ruimte blijven opwaarderen. Daarmee gaat Hoeselt erop vooruit zonder bijkomende open ruimte in te nemen.

 

Raadslid Fons Capiot haalt aan dat het opwaarderen van ruimte dan toch anders zal moeten gebeuren dan bij het appartementsgebouw in de Smalstraat. Daar is de ondergrondse parking toegankelijk via een wagenlift. Het gevolg is dat je als bewoner moet aanschuiven om met je wagen in en uit je garage te geraken. Dat werkt niet. De bewoners doen dat dus niet en parkeren hun auto allemaal buiten langs de Dorpsstraat. Als je als schepencollege nog meer van dat soort dingen gaat toelaten, help je het hele dorp om zeep. Dus ruimte opwaarderen, betekent ook werk maken van kwalitatieve, doordachte parkeerplaatsen.

 

Burgemeester Werner Raskin is zich hiervan bewust. Dit wordt in de toekomst anders aangepakt.

Overzicht punten

16Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Stand van zaken sportpark - Kennisgeving

 

Raadslid Christiaan Hex heeft in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van de mogelijkheid gebruik gemaakt om namens de fractie Best Groen een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van donderdag 29 augustus 2019. Meer bepaald wenst hij het volgende punt behandeld te zien:

 

Stand van zaken sportpark:

Begin 2016 werden de twee Hoeseltse competitie voetbalclubs 'sterk gemotiveerd' om te fuseren tot één club. KAVV was hiervoor niet vragende partij, maar er was volgens het gemeentebestuur geen andere mogelijkheid. Het belangrijkste argument voor de gemeente was dat de infrastructuur illegaal was en moest verdwijnen. Het gemeentebestuur beloofde langs haar kant nieuwe infrastructuur voor de fusieploeg KVV Hoeselt langs de oude Nederbaan. Om de overgang vlot te laten verlopen zou de fusieclub eerst 2 jaar in Alt-Hoeselt voetballen (van 2017 tot 2018), vervolgens 2 jaar in Hoeselt (van 2018 tot 2020) om vanaf dan in het nieuwe sportpark te kunnen spelen. Dit betekent dat KVV Hoeselt vanaf najaar 2020 op het nieuwe veld zou spelen. Ondertussen zou de grond van de oude infrastructuur verkaveld en verkocht worden. Volgens de belofte van het gemeentebestuur zou de fusieploeg binnen exact een jaar op de nieuwe pleinen gaan spelen. Ook voor de tennisclub en de hondenschool is er geen duidelijkheid. Ook zij hebben alle belang bij een vlotte voortgang van het dossier.

 

Wat is de huidige stand van zaken in dit dossier? Wat is de concrete timing?

 

Raadslid Serge Voncken licht het agendapunt toe.

 

Schepen Yves Croux geeft allereerst aan dat hij zich heeft geërgerd aan de leugens die in dit agendapunt staan en de stemmingmakerij die ermee gepaard gaat. De fusie van de Hoeseltse voetbalclubs was absoluut geen verplichting vanwege de gemeente Hoeselt. Beide clubs hadden te kampen met een gebrek aan vrijwilligers en een gebrek aan financiële middelen. Dat is dè reden waarom ze gefuseerd zijn. De manier waarop dit agendapunt wordt aangebracht, is suggestief en populistisch.

 

Wat betref de stand van zaken vertelt schepen Yves Croux dat de verwerving van de benodigde gronden niet zo vlot loop als verwacht. Voor een aantal percelen zal de gemeente Hoeselt moeten overgaan tot onteigening. Omdat de wetgeving inzake onteigeningen echter gewijzigd is, wordt er de komende maanden een nieuw dossier opgemaakt zodat er zeker geen procedurefouten gemaakt worden. Om effectief tot onteigening over te gaan is er zodoende nog 1,5 à 2 jaar tijd nodig. Er kan ten vroegste tegen 2021 of 2022 gebouwd worden op de site van het sportpark. Intussen is er nog tot vorige week gespeeld en getraind op de velden in Alt-Hoeselt. Het staat daar dus niet leeg. De gronden in Alt Hoeselt zullen op termijn effectief verkaveld en verkocht worden. Het gemeentebestuur zal de gronden te koop aanbieden aan een projectontwikkelaar met de opdracht er vrijliggende, kwaliteitsvolle open bouwgronden van te maken en deze als dusdanig te verkopen.

 

Wat betreft het RUP Sportpark merkt raadslid Fons Capiot op dat er een fout is gemaakt in het openbaar onderzoek voor de afschaf van buurtwegen. Er is vergeten om de aanpalende eigenaars aangetekend aan te schrijven. Men zal de procedure dus moeten hernemen. Ook hier zal er dus weer een maand of meer tijd verloren gaan. Hij vraagt de voorzitter van de gemeenteraad uitdrukkelijk om dit na te kijken. Hij was bij het vorige punt immers ook erg streng voor de administratie van de fractie Best Groen.

 

Schepen Yves Croux erkent dat de aangehaalde fout gemaakt is. Het openbaar onderzoek zal hernomen worden. Op de timing van het RUP Sportpark heeft dit evenwel geen invloed.

 

Raadslid Jasper Goffin maakt zich zorgen om de toekomst van tennisclub Jus In in Romershoven. De realisatie van het RUP Sportpark duurt wel heel erg lang. En hij gelooft dat zelfs 2022 onhaalbaar zal zijn. Intussen wordt er in Bilzen een splinternieuwe tennisaccommodatie geopend met alle voorzieningen erop en eraan. Dat betekent veel concurrentie voor de Hoeseltse club Jus in. Die zou wel eens in de problemen kunnen komen.

 

Schepen Yves Croux antwoordt dat dat zou kunnen, maar dat hij hier niet in gelooft. Jus In is een ander type tennisclub waar het familiale en de persoonlijke begeleiding voorop staan. Hij gelooft wel degelijk in de toekomst van deze club.

 

Raadslid Serge Voncken tot slot wil nog terugkomen op het feit dat schepen Yves Croux hem populistisch noemt. Hij ontkent dit ten stelligste. Het klopt dat alle betrokken partijen akkoord zijn gegaan met de fusie van de voetbalclubs. Dat is inderdaad zo, maar dan enkel omdat het gemeentebestuur had laten weten dat de voetbalclubs op hun bestaande locaties geen toekomst meer hadden. Men kon daar niet meer blijven. Er was daar niets meer mogelijk. Op die manier breng je de clubs natuurlijk het water aan de lippen. Daarom is men dan maar gefuseerd. Intussen is het aantal leden en het aantal toeschouwers drastisch gedaald. Het gemeentebestuur zou veel beter de lokale verenigingen steunen. Dat verenigingsleven is van onschatbare waarde en mag men niet verloren laten gaan. Nu voelen die mensen zich bij de neus genomen.

Overzicht punten

17Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Opvolging verkeersveiligheid aan de scholen - Kennisgeving

 

Raadslid Christiaan Hex heeft in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van de mogelijkheid gebruik gemaakt om namens de fractie Best Groen een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van donderdag 29 augustus 2019. Meer bepaald wenst hij het volgende punt behandeld te zien:

 

Opvolging verkeersveiligheid aan de scholen:

Op de gemeenteraad van 28 maart 2019 werd een overzicht gegeven van de verkeerssituaties aan de scholen in alle deelgemeenten van Hoeselt. Dit overzicht kwam tot stand na gesprekken met de directies van de scholen. Hieruit bleek dat, behalve aan de school op de O.L.V.-parochie, er telkens sprake was van een onveilige situatie. Burgemeester Raskin zei ter afsluiting dat constructieve voorstellen steeds welkom waren.

 

Een uitgewerkt en constructief voorstel voor de school in Romershoven werd op de gemeenteraad van 25 april 2019 voorgelegd. Er werd unaniem overeengekomen om dit te bespreken op de eerstvolgende verkeerscommissie. Deze is op 14 mei 2019 in vergadering samengekomen. Tot op heden is er nog steeds geen goedgekeurd verslag. Aanstaande maandag start een nieuw schooljaar en worden ouders en kinderen opnieuw geconfronteerd met een status quo.

 

Op 1 juni heeft minister Weyts een budget van 20 miljoen euro vrijgemaakt om de verkeerssituaties aan de scholen veiliger te maken. Voor iedere euro die de gemeente investeert, legt de Vlaamse overheid een euro bij: 1 + 1 gratis !!!!! Werd er een subsidiedossier opgesteld?

 

Ondertussen zijn we vandaag exact 5 maanden verder sinds de eerste tussenkomst van Best Groen op de gemeenteraad van maart. Zelfs een kleine vraag zoals de vraag om herstelling van de elektronische snelheidsmeters te Sint-Huibrechts-Hern lijkt niet te lukken. Tot op heden werken deze borden met snelheidsbeperking 30 km/u nog steeds niet. Wat werd er hiervoor gedaan? Graag kopie van bestelbon herstelling of opdracht tot herstelling per mail/brief.

 

Graag een stand van zaken m.b.t de plannen/ondernomen acties van bevoegd Schepen Vertessen voor wat betreft: school Werm, school Romershoven en scholen Hoeselt centrum (Beukenlaan en Dorpsstraat).

 

Raadslid Carine Moors licht het agendapunt toe.

 

Schepen Bert Vertessen antwoordt dat er intussen twee gesprekken hebben plaats gevonden met de directie en de oudervereniging van de school in Romershoven. Heel recent was er bovendien een verkeerscommissie in klein comité om de geplande wegenwerken in Romershoven te bespreken. Er is een plan in opmaak om de nodige verkeersmaatregelen aan de school te integreren in de komende riolerings- en wegeniswerken. Hierbij wordt er gedacht aan verkeersplateaus, wegversmallingen en gele beklinkering om de schoolzone te accentueren en af te bakenen.

 

Schepen Bert Vertessen meldt dat het sowieso de bedoeling is om in elke schoolomgeving min of meer gelijktijdig okerkleurige slem en belettering op het wegdek aan te brengen. Hij is van plan om deze maatregelen in te dienen als subsidiedossier. Op dit moment heeft trouwens nog geen enkele gemeente een subsidiedossier ingediend. Dit is ook logisch omdat je met een systeem van 1 EUR voor 1 EUR allereerst middelen in je gemeentebudget moet opnemen. Geen enkele gemeente was hierop voorzien. Om die reden worden alle Hoeseltse schoolomgevingen - uitgezonderd Romershoven dat afgestemd wordt op de riolerings- en wegeniswerken - volgend jaar gelijktijdig aangepakt. Daarnaast overweegt men in Werm vanaf 2020 het principe van de ‘schoolstraat’ en wordt in Alt-Hoeselt de Sint-Lambertusstraat heringericht in overleg met de gemeentelijke basisschool. Voor Hoeselt centrum in de Dorpsstraat werd er geen nieuw advies ontvangen van de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst. De chaos rond het begin en einde van de school levert daar voorlopig de meest veilige situatie op. Er is geen alternatief voorhanden. En in de O.L.V.-parochie verloopt het komen en gaan aan de school goed. Er wordt goed gebruik gemaakt van het O.L.V.-plein. Ook zij zullen okerkleurige slem krijgen.

 

Raadslid Carine Moors vat samen dat Alt-Hoeselt nog dit jaar wordt aangepakt en dat de andere scholen nog een jaar moeten wachten tot 2020.

 

Schepen Bert Vertessen bevestigt dit. Deze aanpak verloopt bovendien in overleg met de scholen. Hij gaat ermee aan de slag van zodra de ouderverenigingen zich vernieuwd hebben.

 

Raadsleden Moors en Goffin vragen waarom vertegenwoordigers van het oudercomité wel ontvangen werden door de verkeerscommissie en raadslid Marc Bamps niet. Raadslid Bamps had nochtans erg veel tijd gestoken in het verzamelen van gegevens over de situatie aan de verschillende schoolomgevingen en had ook al vooronderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. Hij heeft heel wat goede ideeën die hij graag zou willen verduidelijken aan de verkeerscommissie.

 

Schepen Bert Vertessen antwoordt dat hij persoonlijk contact heeft gehad met raadslid Marc Bamps en dat hij met hem heeft afgesproken dat hij diens ideeën zal meenemen in het overleg van de verkeerscommissie. Dat is een taak die is weggelegd voor de schepen van mobiliteit. Hij stelt zijn vertrouwen in de verkeersdeskundigen en de verkeerscommissie.

 

Raadslid Carine Moors informeert nog  naar de vervanging van de elektronische snelheidsmeters.

 

Schepen Bert Vertessen antwoordt dat dit past binnen het beleid van politie Bilzen-Hoeselt-Riemst. Op bepaalde locaties kiest men ervoor om de defecte snelheidsmeters niet meer te herstellen, maar te vervangen door standaard vaste verkeersborden die de maximumsnelheid aangeven. Op andere locaties worden de borden die de snelheid meten wel nog geplaatst.

Overzicht punten

18Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Zwerfvuil en sluikstorten - Kennisgeving

 

Raadslid Christiaan Hex heeft in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van de mogelijkheid gebruik gemaakt om namens de fractie Best Groen een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van donderdag 29 augustus 2019. Meer bepaald wenst hij het volgende punt behandeld te zien:

 

Zwerfvuil en sluikstorten:

- Mobiele camera

Beschikt onze gemeente over een mobiele camera om sluikstorters op heterdaad te kunnen betrappen? Zo ja, hoeveel heeft deze installatie aan de gemeente gekost? Hoe vaak is deze mobiele camera reeds in gebruik gesteld? Hoe vaak heeft deze mobiele camera geleid tot een PV betreffende sluikstorten?

- Sluikstort en brand op illegale stortplaats autobanden te Schalkhoven

Zijn deze uitgebrande autobanden reeds verwijderd? Is er momenteel een gevaar voor de volksgezondheid? Is het correct dat de gemeente deze uitgebrande autobanden zal verwijderen? Is er een PV opgesteld? Wat zijn de verdere stappen die het gemeentebestuur in deze zaak zal nemen?

- GAS-reglement

Is het gemeentebestuur bereid om het oprichten van een GAS-reglement rond de problematiek van zwerfvuil en sluikstorten op de eerstvolgende agenda van de politieraad te agenderen?

 

Raadslid Jasper Goffin licht het agendapunt toe. In de eerste plaats vraagt hij naar de stand van zaken betreffende het sluikstort van autobanden in Schalkhoven.

 

Burgemeester Werner Raskin antwoordt dat je alles wat hieromtrent te vertellen valt eigenlijk al kon lezen in Het Belang van Limburg. Er werd destijds al snel een proces-verbaal opgemaakt door de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst. De politie heeft dit dossier vervolgens opgevolgd en is er aan blijven werken. Bij het parket blijft het proces-verbaal echter zonder gerechtelijk gevolg. Recent heeft burgemeester Werner Raskin dan een aangetekende brief verstuurd aan de betrokken landbouwer met de boodschap het bandenstort tegen een bepaalde datum op te ruimen zo niet zal de gemeente Hoeselt dit doen en de kosten op hem verhalen. De burgemeester vindt het ronduit erg dat het gemeentebestuur deze rol op zich moet nemen en de opruiming van dit sluikstort moet voorfinancieren. Komende maandag zullen de gemeentelijke diensten of een externe firma in opdracht van het gemeentebestuur het bandenstort opruimen.

 

Raadslid Fons Capiot raadt aan om als gemeente Hoeselt een advocaat onder de arm te nemen en de landbouwer via gerechtelijke weg te dwingen de autobanden op te ruimen met een dwangsom.

 

Raadslid Jasper Goffin informeert vervolgens naar het gebruik van de mobiele camera.

 

Burgemeester Werner Raskin verduidelijkt dat de gemeente Hoeselt effectief een mobiele camera heeft aangekocht. Het betrof een investering van ± 12.000,00 EUR. De toenmalige milieuambtenaar heeft destijds de nodige opleidingen gevolgd, maar is dan met pensioen gegaan. Het blijkt de afgelopen maanden moeilijk om gekwalificeerd personeel te vinden binnen het vakgebied milieu. Zowel medewerkers van de dienst Omgeving als de Technische Dienst zullen daarom de nodige opleidingen m.b.t. de mobiele camera gaan volgen. Op dit ogenblik is de mobiele camera in gebruik in het recyclagepark.

 

Tot slot vraagt raadslid Jasper Goffin naar de intenties van het gemeentebestuur inzake een GAS-reglement.

 

Burgemeester Werner Raskin geeft aan dat hij heel recent contact heeft genomen met de nieuwe burgemeester van Bilzen Johan Sauwens met het verzoek om op het niveau van politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst tot een gezamenlijk GAS-reglement te komen en ook een gezamenlijk GAS-ambtenaar aan te stellen. Als burgemeester van Hoeselt is hij uitdrukkelijk vragende partij om op dit vlak samen te werken. Eerstdaags is er een politiecollege waar dit voorstel verder uitgewerkt zal worden om het vervolgens voor te leggen aan de politieraad.

 

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord om dit agendapunt op de politieraad te agenderen.

Overzicht punten

19Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Patrimonium - Kennisgeving

 

Raadslid Christiaan Hex heeft in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van de mogelijkheid gebruik gemaakt om namens de fractie Best Groen een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van donderdag 29 augustus 2019. Meer bepaald wenst hij het volgende punt behandeld te zien:

 

Bezit het OCMW of de gemeente Hoeselt gronden gelegen in gewestbestemming natuurgebied?

 

Raadslid Jasper Goffin licht het agendapunt toe. Hij stelt bovenstaande vraag omdat hij weet heeft van een regeling inzake boscompensatie via het Agentschap Natuur & Bos. Als je als gemeente of OCMW natuurgebied ter beschikking stelt om te herbebossen kan je hiervoor financieel vergoed worden. Dat is een win-win situatie.

 

Schepen Yves Croux antwoordt dat het OCMW Hoeselt niet over dergelijke gronden beschikt, maar dat dat voor de gemeente Hoeselt wel het geval is. Hij vindt het voorstel van raadslid Jasper Goffin een goede suggestie en laat dit verder onderzoeken door de dienst Omgeving.

Overzicht punten

20Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Kappen van bomen op het kerkhof te Hern - Kennisgeving

 

Raadslid Christiaan Hex heeft in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van de mogelijkheid gebruik gemaakt om namens de fractie Best Groen een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van donderdag 29 augustus 2019. Meer bepaald wenst hij het volgende punt behandeld te zien:

 

Kappen van bomen op het kerkhof te Hern:

Wie is verantwoordelijk voor het kappen van 2 prominente bomen aan de toegang naar het kerkhof van Hern? Wat is de reden van deze kapping? Op welke manier worden deze gekapte bomen gecompenseerd?

 

Raadslid Jasper Goffin licht het agendapunt toe. Hij vraagt om de gekapte bomen te compenseren door de aanplant van 10 nieuwe bomen van een respectabele leeftijd en grootte.

 

Schepen Bert Vertessen antwoordt dat de bomen gekapt werden zonder medeweten van hemzelf of het diensthoofd Technische Dienst. Dit was een instant beslissing van een ploegbaas bij de plaatsing van de nieuwe poort aan het kerkhof in Sint-Huibrechts-Hern. Hij was van mening dat de bomen gerooid moesten worden om toekomstige wortelschade aan de constructie te vermijden. De schepen geeft aan dit zelf ook ten zeerste te betreuren te meer omdat er ook andere voor de hand liggende oplossingen voor dit probleem waren.

 

In de planning van de Technische Dienst was al voorzien om de kiezelparking aan het kerkhof in Sint-Huibrechts-Hern te vergroenen. Bij deze ingreep zullen 6 nieuwe bomen aangeplant worden op de parking en 2 nieuwe bomen op het kerkhof. Daarmee worden de gekapte bomen gecompenseerd.

 

Raadslid Jasper Goffin kan zich hier in vinden.

Overzicht punten

21Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Milieuraad Hoeselt - Kennisgeving

 

Raadslid Christiaan Hex heeft in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van de mogelijkheid gebruik gemaakt om namens de fractie Best Groen een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van donderdag 29 augustus 2019. Meer bepaald wenst hij het volgende punt behandeld te zien:

 

Milieuraad Hoeselt:

Wat is de reden dat de samenstelling en werking van de Milieuraad nog steeds niet ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad?

 

Raadslid Jasper Goffin licht het agendapunt toe.

 

Schepen Bert Vertessen antwoordt dat de voorzitters van de gemeentelijke adviesraden gecontacteerd zullen worden met het verzoek hun statuten en huishoudelijk reglement te vernieuwen en met de boodschap dat zij hun vernieuwde samenstelling moeten doorgeven aan de gemeentelijke administratie om deze te agenderen op de gemeenteraad.

Overzicht punten

22Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - PV voor voorlopige oplevering na wegenwerken N730 - Kennisgeving

 

Raadslid Christiaan Hex heeft in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van de mogelijkheid gebruik gemaakt om namens de fractie Best Groen een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van donderdag 29 augustus 2019. Meer bepaald wenst hij het volgende punt behandeld te zien:

 

PV voor voorlopige oplevering na wegenwerken N730:

Alle bomen op het nieuw aangelegde deel van de N730 zijn afgestorven en dienen dit najaar vervangen te worden. Zal het gemeentebestuur deze opmerking bijkomend toevoegen aan het PV van voorlopige oplevering wegenwerken N730?

 

Raadslid Jasper Goffin licht het agendapunt toe.

 

Schepen Bert Vertessen antwoordt dat hij deze bemerking zeker zal doorgeven aan het Agentschap Wegen & Verkeer. Indien nog mogelijk zal hij ze tevens laten opnemen in het proces-verbaal van voorlopige oplevering zoals gevraagd.